เข้าค่ายที่เขาใหญ่

เรื่องราว - กุมภาพันธ์ 4, 2548

กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาดกรีนพีซเข้าค่ายที่เขาใหญ่

การไปเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมที่เขาใหญ่ครั้งนี้ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุญค่าของป่าและสัตว์ป่า เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มคนสำคัญที่สามารถมีส่วนร่วมปกปักษ์รักษาป่าและสัตว์ป่าให้อยู่ร่วมกับมนุษย์ในโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

การเข้าค่ายครั้งนี้เป็นการสร้างความสามัคคีร่วมกันของกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อป่า (Kids for Forests) และเพื่อแสดงว่าเด็กและเยาวชนเป็นห่วงเป็นใยเช่นกัน