กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ Solar Generation นานาชาติ

เรื่องราว - เมษายน 15, 2550
หลังจากที่ได้คัดเลือกน้องๆ ไฟแรงที่สนใจร่วมกู้โลกกับกรีนพีซ เพื่อรักษาสภาพภูมิอากาศ ไปแล้วนั้น พี่ๆ ก็ได้ตัวแทนเด็กไทยรวม 23 ชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน อินเดีย ฝรั่งเศส และ เยอรมนี โดยยกขบวนกันไปที่โลมารีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา

เยาวชนยุคพลังงานสะอาด เข้าร่วมกิจกรรมและเปลี่ยนความรู้ ที่โลมารีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยเยาวชนไทย 23 คน และเยาวชนจาก 6 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน อินเดีย ฝรั่งเศส และ เยอรมนี

กิจกรรมเริ่มด้วยการแนะนำโครงการและภารกิจของกลุ่มโซลาร์เจนเนอเรชั่น ตามด้วยทัศนศึกษาในชุมชนประมงชายฝั่งทะเลปากอ่าวไทย แถบแม่น้ำบางประกง เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและระบบนิเวศชายฝั่ง มีการเข้าฟังบรรยายเรื่องผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การนำเสนอผลงานกิจกรรมน้องๆ แต่ละประเทศ และการระดมสมองคิดรูปแบบกิจกรรมที่จะทำร่วมกันในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัิติการ การฝึกทักษะการสื่อสารมวลชน และ การจัดกิจกรรมรณรงค์นอกสถานที่

หลังจากนั้นพวกเราได้มีการเตรียมทำอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการเปิดตัว รถเคลื่อนที่โซลาร์เจนเนอเรชั่น ซึ่งกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นระหว่างการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC)  ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้นในประเทศระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2550 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม