โซลาร์เจน โรงเรียนดำรงราษฎร์ จัดฝึกอบรมผู้นำกลุ่ม (Training the Trainer)

เรื่องราว - ตุลาคม 28, 2551
เยาวชนยุคพลังงานสะอาด (Solar Generation) จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ได้จัดการฝึกอบรมผู้นำกลุ่ม (Training the Trainer) เพื่อให้สมาชิกในชุมนุมของโรงเรียนได้ฝึกฝนและเรียนรู้การทำงาน และสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงานในเบื้องต้น ให้กับนักเรียนในโรงเรียนและประชาชนในชุมชนใกล้เคียงได้

เยาวชนยุคพลังงานสะอาด (Solar Generation) จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จัดการฝึกอบรมผู้นำกลุ่ม (Training the Trainer) เพื่อให้สมาชิกในชุมนุมของโรงเรียนได้ฝึกฝนและเรียนรู้การทำงาน และสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงานในเบื้องต้น ให้กับนักเรียนในโรงเรียนและประชาชนในชุมชนใกล้เคียงได้

เยาวชนยุคพลังงานสะอาด (Solar Generation) จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จัดการฝึกอบรมผู้นำกลุ่ม (Training the Trainer) เพื่อให้สมาชิกในชุมนุมของโรงเรียนได้ฝึกฝนและเรียนรู้การทำงาน และสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงานในเบื้องต้น ให้กับนักเรียนในโรงเรียนและประชาชนในชุมชนใกล้เคียงได้

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ที่เคยผ่านการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนยุคพลังงานสะอาด กลุ่มนักศึกษาเยาวชนยุคพลังงานสะอาดจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและธรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน มีการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของภาวะโลกร้อน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านเกมส์และการตอบคำถามต่างๆ เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมคิดงานประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมให้เชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนที่สอดคล้องกับความเหมาะสมของวัยรุ่น และวางแผนการทำงานของตนเองต่อไปในอนาคตได้ รวมถึงยังได้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มอีกด้วย นอกจากนี้ กลุ่มเยาวชนยังได้รวมตัวกันแปรอักษรเพื่อเป็นสื่อรณรงค์ โดยใช้ข้อความว่า "Save Energy Now and Clean Energy Now" เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและทีมงานในชุมนุมได้ร่วมมือกันทำงาน และเพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะลงมือทำเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น