การอบรมแกนนำเยาวชนยุคพลังงานสะอาด

เรื่องราว - กรกฎาคม 31, 2552
ในวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2552 กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาด ร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนอรุณวิทยา และ ฝ่ายวิชาการของกลุ่มอนุรักษ์ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดหลักสูตรการอบรมแกนนำเยาวชนยุคพลังงานสะอาด

ในวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2552 กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาด ร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนอรุณวิทยา และ ฝ่ายวิชาการของกลุ่มอนุรักษ์ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดหลักสูตรการอบรมแกนนำเยาวชนยุคพลังงานสะอาด วัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้แกนนำเยาวชนมีความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพลังงานหมุนเวียนที่ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องและคนในท้องถิ่นได้

ในวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2552 กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาด ร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนอรุณวิทยา และ ฝ่ายวิชาการของกลุ่มอนุรักษ์ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดหลักสูตรการอบรมแกนนำเยาวชนยุคพลังงานสะอาด วัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้แกนนำเยาวชนมีความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพลังงานหมุนเวียนที่ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องและคนในท้องถิ่นได้

ในวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2552 กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาด ร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนอรุณวิทยา และ ฝ่ายวิชาการของกลุ่มอนุรักษ์ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดหลักสูตรการอบรมแกนนำเยาวชนยุคพลังงานสะอาด วัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้แกนนำเยาวชนมีความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพลังงานหมุนเวียนที่ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องและคนในท้องถิ่นได้

วัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ คือ เพื่อให้แกนนำเยาวชนที่สนใจเรื่องภาวะโลกร้อน และมีใจอาสา ได้มีความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อน และพลังงานหมุนเวียนที่ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องและคนในท้องถิ่นได้ กิจกรรมในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ การฉายวิดีโอผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆ การเล่นเกมที่สอดแทรกสาระประโยชน์เรื่องโลกร้อน เช่น เกมที่มาของพลังงานสกปรก เกมส่งถ่ายพลังงาน และ เกมแยกขยะ เป็นต้น

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 4 วัน มีผู้เข้าร่วมกว่า 80 คน

สมัคร

เป็นสมาชิกของชุมชนนักกิจกรรมทางอินเตอร์เน็ตของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมของเยาชนยุคพลังงานสะอาด และสิ่งที่คุณทำได้เพื่อกู้วิกฤตภาวะโลกร้อน

บริจาค

เพื่อให้กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำงานรณรงค์สร้างความตระหนักแก่เยาวชนเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไปได้ เราไม่รับเงินบริจาคจากรัฐบาลและเอกชน แต่พึ่งพาเงินบริจาคจากประชาชนเช่นคุณ โปรดช่วยเราเท่าที่ช่วยได้