อบรมการทำกังหันลม จ.นครศรีธรรมราช

เรื่องราว - ธันวาคม 1, 2549
ในวันที่ 1-4 ธ.ค. 2549 กลุ่มโซลาร์เจนเนอเรชั่น โรงเรียนปะทิววิทยา จ.ชุมพร และ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำและติดตั้งกังหันลม ที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันที่ 1-4 ธ.ค. 2549 กลุ่มโซลาร์เจนเนอเรชั่น โรงเรียนปะทิววิทยา จ.ชุมพร และ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำและติดตั้งกังหันลม ที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการนี้จัดขึ้นตามแผนการทำงานสนับสนุนและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในโรงเรียนและชุมชน อ.ปะทิว โดยมี คุณ บรรจง ขยันกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านกังหันลม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้