Solar Generation ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 2550

เรื่องราว - มิถุนายน 5, 2550
ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2550 กลุ่มเยาวชน Solar Generation เข้าร่วมเสวนา “บทบาทเยาวชนในการปกป้องสิ่งแวดล้อม” และมอบคู่มือกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศให้กับนายกรัฐมนตรี และรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อิมแพค เมืองทองธานี

กลุ่มเยาวชน Solar Generation เข้าร่วมเสวนา “บทบาทเยาวชนในการปกป้องสิ่งแวดล้อม” และมอบคู่มือกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศให้กับนายกรัฐมนตรี และรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อิมแพค เมืองทองธานี ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2550

กลุ่มเยาวชน Solar Generation เข้าร่วมเสวนา “บทบาทเยาวชนในการปกป้องสิ่งแวดล้อม” และมอบคู่มือกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศให้กับนายกรัฐมนตรี และรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อิมแพค เมืองทองธานี ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2550

กลุ่มเยาวชน Solar Generation เข้าร่วมเสวนา “บทบาทเยาวชนในการปกป้องสิ่งแวดล้อม” และมอบคู่มือกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศให้กับนายกรัฐมนตรี และรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อิมแพค เมืองทองธานี ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2550

ในงานมีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายแสดงผลกระทบภาวะโลกร้อน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงหายนะภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ นอกจากนี้ กลุ่มเยาวชน Solar Generation ยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทำเข็มกลัดทำมือด้วยตนเอง โดยลงเส้นระบายสีในหัวข้อ "หยุดโลกร้อนด้วยมือคุณ" พร้อมรับคู่มือกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นสื่อรณรงค์และร่วมมือกันช่วยหยุดภาวะโลกร้อน