ในวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2552 กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาด ร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนอรุณวิทยา และ ฝ่ายวิชาการของกลุ่มอนุรักษ์ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดหลักสูตรการอบรมแกนนำเยาวชนยุคพลังงานสะอาด วัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้แกนนำเยาวชนมีความรู้เรื่องก...

ภาพถ่าย | กรกฎาคม 28, 2552

ในวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2552 กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาด ร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนอรุณวิทยา และ ฝ่ายวิชาการของกลุ่มอนุรักษ์ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดหลักสูตรการอบรมแกนนำเยาวชนยุคพลังงานสะอาด วัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้แกนนำเยาวชนมีความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพลังงานหมุนเวียนที่ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องและคนในท้องถิ่นได้

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1413 ผล