Kömür Madenciliği

Sayfa - 2 Aralık, 2010
Kirli yaşam döngüsü içinde kömürün ilk basamağı olan kömür madenciliği ormansızlaşmaya ve toksik atıkların ve ağır metallerin suya ve toprağa karışmasına neden olur. Kömür madenciliğinin etkileri kömürün çıkarılmasından sonra da uzun yıllar boyunca devam eder.

Süregiden Etkiler

Kötü madencilik uygulamaları yıllarca devam edebilecek kömür yangınlarını ateşleyebilir, sera gazları ve toksik kimyasallar ile uçuşan külleri ve duman bulutlarını açığa çıkarır. Dahası, madencilik karbondioksitten 20 kat daha güçlü bir sera gazı olan ve çevrede metanın da açığa çıkmasına neden olur. Kömür tozunun solunması madenciler arasında ve çevrede yaşayanlarda karaciğer hastalıklarına neden olur ve maden kazaları her yıl binlerce insanı öldürür. Kömür madenciliği, kömür yangınları, toprak çökmeleri ve su kaynaklarının kirletilmesi yoluyla insanları yaşam alanlarından eder.

Yaygın olan iki çeşit madencilik vardır: açık madencilik, yer altı madenciliği.

Açık Madencilik

Açık madencilik (ayrıca açık ocak veya yüzey madenciliği olarak da bilinir.) toprağı ve kayaları kazıyarak kömürü yüzeye yakın bir yerde çıkarmaktadır. Pek çok durumda dağlar zayıf maden yataklarına ulaşılabilmek için patlatılır ve bu yüzeyde kalıcı yarıklara neden olur.

Açık madencilik dünya kömür madenlerinin %40’ını oluştururken Avusturalya gibi bazı ülkelerde bu oran %80’e kadar çıkabilir. Oldukça tahrip edici olmasına rağmen endüstri daha az iş gücü gerektirdiği ve yer altı madenciliğinden daha fazla kömür elde edildiği için açık madenciliği sıklıkla tercih eder.

Açık Madenciliğin Etkileri:

  • Açık madencilik doğa alanlarını, ormanları ve yaban yaşam alanlarını tahrip eder. Bu da erozyona ve tarım alanlarının tahribatına sebep olur.
  • Yağmur, kaybedilmiş bitki örtüsünün altındaki toprağı akarsulara ve su akıntılarına taşıdığı için biriken tortularla su yolları kirlenir. Bu balıklara ve diğer su canlılarına zarar verir ve nehir kanallarının ve akışın yönünü değiştirerek sellere neden olabilir.
  • Ağır metaller alt üst edilmiş bu topraklardan geçip suya karıştığında yerüstü sularında ciddi bir kirlenme riski oluşur, sulak alan suyunu kaybettiğinde su yatakları tahrip olur.
  • Açık madencilik madenlerde yaratılan kömür tozu ve toprak yüzeyini yok eden makinalar nedeniyle toza ve ses kirliliğine neden olur.

Kömür madeni kapandıktan sonra da arazi uzun bir dönem boyunca kirletilmiş olarak kalır.

Pek çok ülke açık kömür madenciliği alanları için ıslah etme çalışmaları istese de, su kaynaklarına, tahrip edilmiş yaşam alanlarına, kötü hava kalitesine verilen bütün çevresel zararların geri alınması çok uzun zaman gerektiren ve sorunlu bir süreçtir. Toprak tahribatı çok büyük boyutlardadır. Amerika’da, 1930-2000 yılları arasında kömür madenciliği 2.4 milyon hektardan daha çok orman alanını tahrip etti. Madencilik tarafından yok edilmiş alanları yenilemek oldukça zordur çünkü madencilik süreçleri toprağa ciddi anlamda zarar verir. Örneğin, Montana’da yeniden ağaçlandırma projelerinin başarısı %20-30 oranında, Kolorado’da ise bazı eski maden alanlarında dikilen meşe ağaçlarının sadece %10u hayatta kaldı.

Çin’de kömür madenciliği 2004 tahminlerine göre tahmini 3.2 milyon hektar arazinin toprak kalitesini düşürdü. Madenlerin atık arazilerinin yenilenme oranı ise sadece %10-15.

Yeraltı Madenciliği

Dünyadaki kömürün çoğunluğu yeraltı madenciliği yoluyla elde edilir. Kömür şirketlerinin yerin derinliklerinden kömür çıkarmasını sağlayan yeraltı madenciliği açık madenciliğe göre daha az tahrip edici olarak değerlendirilse de hala çevreye çok ciddi zararlar verir. Oda-topuk madenlerindeki kömür kolonları ilk madencilik esnasında üstte kalan alanı desteklemek için kullanılır, kömür çıkarıldıktan sonra maden çökmeye terk edilir. Uzun madenlerde, kömürü mekanik ayrıştırıcılar çıkarır. Ayrıştırıcıların madene girmesini sağlayan destek yapıları sonunda çıkarılır ve maden çöker.

Yeraltı Madenciliğinin Etkileri

  • Yeraltı madenciliği çok büyük miktarlarda toprak ve kayanın yüzeye çıkarılmasına neden olur- bu atıklar genellikle su ve hava ile temas ettiklerinde toksik atıklara dönüşürler. (Asit Maden Drenajı- AMD)
  • Madenler çöktüğünde bu deliklere neden olur ve yer üstündeki toprak bu çöküntülere doğru batar. Bu da binalara ciddi zararlar verir.
  • Bu yeraltı sularının akışını değiştirerek yer altı su seviyesini alçaltır. Örneğin, Almanya’da 500 milyon metre küpten fazla su dışarı pompalanıyor. Sadece küçük bir miktarı sanayide ya da kasabalarda kullanılıyor ve geri kalanı atık hale geliyor.
  • Aynı zamanda kömür madenciliği sera gazı salımlarına neden oluyor.

Daha fazla bilgi için: Kömürün Gerçek Maliyeti

Kategoriler