Hükümetten çevre suçlarına 'geç' işareti

TCK'nın 183. ve 184. maddesinin uygulanmasının ertelenmesi, çevre suçlarının artarak işlenmesi demek

Basın bülteni - 28 Eylül, 2004
Greenpeace, hükümeti TCK'nın çevre suçları ile ilgili maddelerinin iki yıl daha ertelenmesi kararından geri dönmeye çağırıyor. Yasaların çevreyi kasıtlı olsun olmasın kirleten kuruluşlar için güçlü yaptırımlar getirmesi öngörülüyordu.

Aliağa gemi söküm alanındaki çalışma şartları ve çevre kirliliği. Yasanın ertelenmesiyle bu manzaraya iki yıllık ilave izin veriliyor.

Türkiye, özellikle Avrupa Birliği üyesi olma yolundaki bir ülke olarak, çevre standartlarını yükseltmek durumunda. Ancak varolan çevre yönergeleri, yerel yetkililer ve endüstrilere ne yükümlülük getiriyor, ne de yeterli bilgi veriyor. Şu anda endüstri üzerinde üretim süreçlerinde zararlı madde kullanımını engelleyecek herhangi bir denetim mekanizması yok. Hatta ilgili endüstrilerdeki birçok işyerinin çalışma izni bile yok!

Çevreyi kirleten endüstriler üzerinde bir baskı oluşturması umulan bu yasa maddelerinin yıllar önce hazırlanıp uygulamaya konulması gerekiyordu. Türkiye, daha temiz üretim süreçlerini uygulamaya koymayı öngören Barselona ve Stokholm Anlaşması gibi uluslararası anlaşmalara imza atmış durumda. Hükümet, çevreyi kirletenleri teşvik etmek yerine, daha temiz üretim yöntemlerine yıllar önce teşvik etmeliydi.

Greenpeace Toksik Maddeler Kampanyası Sorumlusu Banu Dökmecibaşı, "Hükümet, acil gereksinim duyulan bu yasayı erteleyerek, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşama hakkımızı ihlal etmektedir. Yasalar ve bağlayıcı uygulamalar olmadan, çevre suçluları çevreyi bugüne kadar yapmakta oldukları gibi yoketmeye devam edeceklerdir." dedi.

Notes:

* Yayımlanma tarihinden iki yıl sonra yürürlüğe girmesi öngörülen maddeler, şunlar:

MADDE 183- (1) İlgili mevzuatta belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Atık veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza iki katı kadar artırılır.
(4) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan fiillerin, insan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıklarla ilgili olarak işlenmesi halinde, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına ve bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur
(5) Bu maddenin iki, üç ve dördüncü fıkrasındaki fiillerden dolayı tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Çevrenin taksirle kirletilmesi

MADDE 184- (1) çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıklar toprağa, suya veya havaya verilmesine taksirle neden olan kişi, adli para cezası ile cezalandırılır. Bu atık veya artıkların, toprakta, suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(2) insan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya taksirle verilmesine neden olan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kategoriler