Inkomsten

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Giften 5.607.272 6.224.260 7.217.878 7.640.947 8.526.950 7.999.620
Legaten 277.081 884.153 189.593 440.353 1.560.724 1.447.646
Opbrengsten 21.046 15.782 6.727 8.075 5.202 3.993
Recuperatie van kosten 304.314 423.154 535.977 508.947 682.366 558.315
Andere 34.579 35.780 43.445 21.447 16.074 20.168
Totaal 6.244.292 7.583.129 7.993.620 8.619.768 10.791.316 10.029.741

 

Uitgaven

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Campagnes 3.963.920 4.320.177 5.646.308 6.116.434 6.084.407 6.541.109
Fondsenwerving 1.838.192 1.944.624 2.177.572 2.124.976 2.524.440 2.591.501
Administratie 736.266 752.016 746.786 697.897 793.308 921.225
Totaal 6.538.378 7.016.817 8.570.666 8.939.307 9.402.155 10.053.836
Eindresultaat -294.086 566.312 -577.046 -319.539 1.389.161 -24.094

 

Evolutie van de inkomsten

 

Evolutie van de uitgaven

 

Balans

2013 2014 2015 2016 2017 2018
ACTIVA 5.132.036 6.258.589 5.174.384 5.084.334 5.973.815 6.276.518
Vaste activa 335.471 321.993 314.934 330.772 348.184 574.952
Materiële vaste activa 1.001 407 3.574 4.551 23.438 264.061
Immobilisations corporelles 84.309 77.547 67.320 82.181 80.707 66.851
Installaties, machines en uitrustingen 27.346 18.445 11.954 4.939 10.192 13.194
Meubilair en rollend materieel 12.028 10.776 12.572 38.089 37.092 25.965
Overige materiële vaste activa 44.935 48.236 42.794 39.154 33.423 27.692
Financiële vaste activa 250.161 244.040 244.040 244.040 244.040 244.040
Verbonden entiteiten 239.540 239.540 239.540 239.540 239.540 239.540
Andere financiële vaste activa 10.621 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Vlottende activa 4.796.565 5.936.596 4.859.450 4.753.562 5.625.630 5.701.566
Vorderingen op meer dan één jaar 0 0 0 240.000 160.000 80.000
Voorraden 0 0 0 0 0 0
Goederen 0 0 0 0 0 0
Onroerende goederen bestemd voor verkoop 0 0 0 0 0 0
Vorderingen op ten hoogste één jaar 604.264 504.717 405.898 103.252 80.399 95.389
Handelsvorderingen 5.259 5.712 5.673 23.149 399 389
Overige vorderingen 599.006 499.006 400.225 80.103 80.000 95.000
Liquide middelen 4.157.520 5.401.896 4.428.544 4.287.408 5.355.851 5.500.950
Overlopende rekeningen 34.781 29.983 25.009 122.901 29.381 25.226

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
PASSIVA 5.132.036 6.258.589 5.174.384 5.084.334 5.973.815 6.276.518
Eigen vermogen 3.587.268 4.153.580 3.576.534 3.256.995 4.646.156 4.622.061
Fondsen van de vereniging 1.970.034 1.970.034 1.970.034 1.970.034 1.970.034 1.970.034
Bestemde fondsen 1.537.301 1.687.301 1.687.301 1.687.301 2.139.354 2.139.354
Overgedragen resultaat 79.933 496.245 -80.801 -400.340 536.767 512.672
Voorzieningen 60.000 35.000 35.000 123.339 35.000 80.000
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0
Overige risico’s en kosten 50.000 25.000 25.000 113.339 25.000 80.000
Schulden 1.479.597 2.070.009 61.562.850 1.703.807 1.292.462 1.574.262
Schulden op meer dan één jaar 0 0 0 0 0 0
Schulden op ten hoogste één jaar 1.479.597 2.070.009 1.562.850 1.703.807 1.292.462 1.574.262
Handelsschulden 369.743 269.903 54.745 159.218 164.670 380.234
Bezoldigingen, sociale lasten en belastingen 586.130 892.672 875.726 915.661 1.032.314 1.052.757
Anderen schulden 523.724 907.433 632.380 628.928 95.478 132.272
Overlopende rekeningen 0 5.172 0 193 197 195