Al onze uitgebreide jaarrekeningen en ook de bijbehorende verslagen van onze Commissaris sinds 2012 kun je downloaden via deze link.

Financieel verslag 2019

Om zijn onafhankelijkheid te behouden, werkt Greenpeace uitsluitend dankzij giften van zijn sympathisanten en weigeren we alle subsidies of sponsoring. Wij vragen financiële steun aan onze donateurs in volle overeenstemming met de deontologische code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). 

Dat betekent dat onze sympathisanten, medewerkers en werknemers minstens elk jaar worden geïnformeerd over de besteding van het ingezamelde geld. Onze jaarrekeningen worden trouwens gecontroleerd door een onafhankelijk revisor.

In 2019 stegen onze inkomsten tot 10.721.882 € en onze uitgaven tot 11.529.803 €. Het boekjaar werd afgesloten met een tekort van 807.921 €.  Dit resultaat is weliswaar negatief, maar toch beter dan het begrote deficit van 1.087.000 €.

Bijna 89% van onze inkomsten bestaat uit giften en legaten van onze 93.818 donateurs.

In 2019 leverden een aantal andere kantoren van Greenpeace en ook een onafhankelijke Amerikaanse stichting financiële steun aan ons kantoor, dat instond voor de coördinatie van twee internationale campagneprojecten, namelijk het project Clean Air en het project Future of Europe. Die financiële steun bedroeg 578.324 € en staat opgenomen onder “Andere” inkomsten.  

Op dezelfde wijze bestaat de rubriek “Recuperatie van kosten” hoofdzakelijk uit de terugbetaling van campagne-uitgaven voor rekening van andere Greenpeacekantoren.

De bijbehorende uitgaven staan uiteraard opgenomen als campagne-uitgaven, die 61% van ons totale budget vertegenwoordigen. In 2019 werd een nieuwe dienst opgericht om onze sympathisanten ertoe aan te zetten onze campagnes te steunen en zich op verschillende mogelijke manieren aan te sluiten bij de milieubeweging.

Onze kosten voor fondsenwerving (20,6%) en voor administratie (9,8%) liggen veel lager dan de wettelijke percentages (respectievelijk 30% en 20%).

De originele versie van onze jaarrekeningen en van het verslag van onze Commissaris zijn hier te vinden.  Geïnteresseerden die geen toegang hebben tot internet, kunnen deze verslagen op verzoek ontvangen door te bellen naar 02/274.02.00.

Evolutie van de winst- en verliesrekening

Inkomsten

  2015 2016 2017 2018 2019
Giften 7.217.878 7.640.947 8.526.950 7.999.620 8.412.226
Legaten 189.593 440.353 1.560.724 1.447.646 1.092.089
Opbrengsten 6.727 8.075 5.202 3.993 16.103
Recuperatie van kosten 535.977 508.947 682.366 558.315 607.126
Andere 43.445 21.447 16.074 20.168 594.338
Totaal 7.993.620 8.619.768 10.791.316 10.029.741 10.721.882

 

Uitgaven

  2015 2016 2017 2018 2019
Campagnes 5.646.308 6.116.434 6.084.407 6.541.109 7.040.866
Engagement         975.514
Fondsenwerving 2.177.572 2.124.976 2.524.440 2.591.501 2.380.715
Administratie 746.786 697.897 793.308 921.225 1.132.708
Totaal 8.570.666 8.939.307 9.402.155 10.053.836 11.529.803
Eindresultaat -577.046 -319.539 1.389.161 -24.094 -807.921

De tabel hiernaast toont een toename van de giften (+5%) en een bijna even grote afname van de legaten (-4,5%) in vergelijking met 2018.

Over een periode van vijf jaar toont de tabel dat de financiële steun (giften + legaten) van onze donateurs met 28% is gestegen. Wij stellen nog altijd vast dat steeds meer mensen Greenpeace opnemen in hun testament, ook al valt het tijdstip waarop dat legaat effectief wordt, niet te voorspellen.  Het gaat in elk geval om een heel duidelijke trend in de voorbije vijf jaar en dit vormt voor ons een bijzonder belangrijke bron van middelen om onze campagnes te voeren.

De “Overige” inkomsten voor 2019 werden hierboven al toegelicht.  

Wat de evolutie van de uitgaven betreft, is het zo dat wij zoveel mogelijk blijven investeren in onze campagnes. De administratiekosten voor 2019 ten slotte werden beïnvloed door grote uitgaven voor de vorming van ons personeel en ook voor de oprichting van een gespecialiseerd team voor projectbeheer dat werkt voor de andere diensten en vooral voor het beheer van campagneprojecten.

De onderstaande grafieken illustreren de evolutie van onze inkomsten en onze uitgaven in de loop van de voorbije vijf jaar.

Evolutie van de balans

De onderstaande tabel toont de evolutie van de balans van de vereniging over de voorbije vijf jaar.

Bij de activa komt de aanzienlijke toename van de immateriële activa voort uit een investering in een nieuw beheer van de database.

De vorderingen op lange termijn, die in 2019 sterk zijn gestegen, bestaan uit een lening door Greenpeace Belgium voor de aankoop van een nieuw, groter en beter aangepast gebouw voor alle medewerkers van de vereniging vanaf 2022. De beschikbare waarden verminderen uiteraard in dezelfde mate.

De “voorraden” van 540.000 € bestaan uit twee woningen die we eind 2019 bij een legaat hebben verworven en die pas 2020 zijn verkocht.

Aan de passivazijde is het negatieve overgedragen resultaat het gevolg van het verlies over het boekjaar. De overlopende rekening vermeldt “over te dragen producten”, bestaande uit de twee hierboven vermelde woningen en uit een niet uitgeven deel van de steun die we ontvingen van de Amerikaanse stichting, zoals vermeld bij het punt over de inkomsten voor 2019.

  2015 2016 2017 2018 2019
Activa 5.174.384 5.084.334 5.973.815 6.276.518 6.021.962
Vaste activa 314.934 330.772 348.184 574.952 571.105
Immateriële vaste activa 3.574 4.551 23.438 264.061 264.890
Materiële vaste activa 67.320 82.181 80.707 66.851 62.176
  Installaties, machines en uitrustingen 11.954 4.939 10.192 13.194 10.011
  Meubilair en rollend materieel 12.572 38.089 37.092 25.965 30.205
  Overige materiële vaste activa 42.794 39.154 33.423 27.692 21.961
Financiële vaste activa 244.040 244.040 244.040 244.040 244.040
  Verbonden entiteiten 239.540 239.540 239.540 239.540 239.540
  Andere financiële vaste activa 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Vlottende activa 4.859.450 4.753.562 5.625.630 5.701.566 5.450.857
Vorderingen op meer dan één jaar 0 240.000 160.000 80.000 1.396.939
Voorraden 0 0 0 0 540.000
  Goederen 0 0 0 0 0
  Onroerende goederen bestemd voor verkoop 0 0 0 0 540.000
Vorderingen op ten hoogste één jaar 405.898 103.252 80.399 95.389 329.023
  Handelsvorderingen 5.673 23.149 399 389 0
  Overige vorderingen 400.225 80.103 80.000 95.000 329.023
Liquide middelen 4.428.544 4.287.408 5.355.851 5.500.950 3.116.961
Overlopende rekeningen 25.009 122.901 29.381 25.226 67.934

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Passiva 5.174.384 5.084.334 5.973.815 6.276.518 6.021.962
Eigen vermogen 3.576.534 3.256.995 4.646.156 4.622.061 3.814.140
Fondsen van de vereniging 1.970.034 1.970.034 1.970.034 1.970.034 1.970.034
Bestemde fondsen 1.687.301 1.687.301 2.139.354 2.139.354 2.139.354
Overgedragen resultaat -80.801 -400.340 536.767 512.672 -295.249
Voorzieningen 35.000 123.339 35.000 80.000 80.000
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 10.000 10.000 10.000 0 0
Overige risico’s en kosten 25.000 113.339 25.000 80.000 80.000
Schulden 1.562.850 1.704.000 1.292.659 1.574.457 2.127.823
Schulden op meer dan één jaar 0 0 0 0 0
Schulden op ten hoogste één jaar 1.562.850 1.703.807 1.292.462 1.574.262 1.480.284
  Handelsschulden 54.745 159.218 164.670 389.234 183.590
  Bezoldigingen, sociale lasten en belastingen 875.726 915.661 1.032.314 1.052.757 1.245.639
  Andere schulden 632.380 628.928 95.478 132.272 51.055
regularisatie-account 0 193 197 195 647.538

Milieu-impact 

Sinds 2007 registreren wij ons energieverbruik, houden we onze werkverplaatsingen en onze publicaties op papier bij om de CO2-uitstoot van onze activiteiten te berekenen. De onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van die impact in de loop van de voorbije vijf jaar.

Het papier dat wordt gebruikt voor het publiceren van onze jaarverslagen en onze magazines, is altijd een belangrijke oorzaak geweest van onze milieu-impact. In 2019 hebben wij de verspreiding van een gedrukt magazine stopgezet en dat heeft een aanzienlijke invloed gehad op onze milieu-impact.

Ons verbruik van elektriciteit en van gas voor verwarming vormt ten slotte het kleinste deel van onze uitstoot en blijft over de loop van de jaren vrij stabiel.

Uitstoot broeikasgassen, per bron

Net als de voorbije jaren vereiste onze betrokkenheid bij internationale projecten voor de bescherming van het tropisch woud of het monitoren van de situatie rond de kerncentrale van Fukushima ook in 2019 enkele reizen van onze campagnemedewerkers.

Zoals hierboven toegelicht in het deel over de financiën, hebben wij ook ingestaan voor de coördinatie van twee internationale projecten, waardoor meer vliegtuigreizen nodig waren.

Diversiteit en integratie

We brengen hier een samenvatting van onze inspanningen. Een uitgebreider verslag is beschikbaar via deze link.

In 2019 stelden we voor het eerste een actieplan op rond diversiteit en inclusie, onder begeleiding van Actiris. In het kader van dit actieplan werd een werkgroep opgericht, bestaande uit 6 leden. Daarnaast werden ook een personeelslid aangeworven om te werken rond diversiteit en inclusie (13u/week) en een personeelslid om te werken rond integriteit (ook 13u/week).

Naast het uitwerken van een breed plan in samenwerking met Actiris, werden in 2019 ook de eerste stappen gezet om binnen Greenpeace met verschillende personeelsleden te kijken op welke manier we anders en inclusiever kunnen werken. In 2019 werden er al twee stappen gezet: