Om zijn onafhankelijkheid te behouden, werkt Greenpeace uitsluitend dankzij giften van zijn sympathisanten en weigeren we alle subsidies of sponsoring. Wij vragen financiële steun aan onze donateurs in volle overeenstemming met de deontologische code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). 

Dat betekent dat onze sympathisanten, medewerkers en werknemers minstens elk jaar worden geïnformeerd over de besteding van het ingezamelde geld. Onze jaarrekeningen worden trouwens gecontroleerd door een onafhankelijk revisor.

Hieronder vind je:

Al onze uitgebreide jaarrekeningen en ook de bijbehorende verslagen van onze Commissaris sinds 2012 kun je downloaden via deze link.

Financieel verslag 2020

2020 was, zoals voor iedereen, ook voor ons een heel uitzonderlijk jaar.

Door de beperkingen als gevolg van Covid-19 hebben wij meer donateurs verloren dan we erbij konden werven. Het is namelijk zo dat een aantal donateurs ons elk jaar op “natuurlijke” wijze verlaten (door verhuizing, verandering in het gezin, overlijden, verandering van bank, …) zonder dat we daar veel aan kunnen doen. We moeten dus telkens voldoende nieuwe donateurs werven om hen te vervangen, om onze campagnes te voeren, maar ook om de automatische stijging van onze kosten op te vangen. Door het verbod om gedurende vijf maanden nieuwe donateurs te werven op straat en op publieke plaatsen, is het ons niet gelukt dat voldoende aantal te halen.

Gelukkig toonden veel donateurs zich in 2020 bijzonder vrijgevig, waardoor het in het algemeen mogelijk was om een goed inkomstenniveau te behouden.

Toch zal het nettoverlies aan donateurs in 2020 ook heel ernstige gevolgen hebben voor onze inkomsten van de komende jaren, aangezien zij ons meestal op langere termijn ondersteunen via maandelijkse steun.

Uitgaven en inkomsten

De opeenvolgende lockdowns hebben ook in zekere mate bijgedragen aan het beperken van bepaalde uitgaven. Zo hebben wij vrijwel geen acties op het terrein kunnen voeren, onze ambassadeurs die donateurs werven op straat waren tijdelijk werkloos en door de sluiting van ons kantoor konden we bijvoorbeeld besparen op het onderhoud van het gebouw, …

In 2020 bedroegen onze inkomsten 10.837.997 € en onze uitgaven 10.713.416 €, waardoor het boekjaar werd afgesloten met een plus van 124.582 €.

Meer dan 90% van onze inkomsten bestonden uit giften en legaten van onze 93.499 donateurs.

In 2020 leverden een aantal andere kantoren van Greenpeace en ook een onafhankelijke Amerikaanse stichting financiële steun aan ons kantoor, dat instond voor de coördinatie van twee internationale campagneprojecten. Die financiële steun staat opgenomen onder “Andere” inkomsten.  

Op dezelfde wijze bestaat de rubriek “Recuperatie van kosten” hoofdzakelijk uit de terugbetaling van campagne-uitgaven voor rekening van andere Greenpeace-kantoren.

De bijbehorende uitgaven zijn uiteraard geboekt als campagne-uitgaven. Die vertegenwoordigen nog 57% van onze totale begroting, ook al waren sommige activiteiten gewoon onmogelijk. De dienst “engagement” werd in 2019 opgericht om onze sympathisanten te “engageren” om onze campagnes te steunen en zich op verschillende manieren aan te sluiten bij de milieubeweging.

Onze kosten voor fondsenwerving en voor administratie liggen veel lager dan de wettelijke percentages (respectievelijk 30% en 20%).

De originele versie van onze jaarrekeningen en van het verslag van onze Commissaris zijn hier te vinden.  Geïnteresseerden die geen toegang hebben tot internet, kunnen deze verslagen op verzoek ontvangen door te bellen naar 02/274.02.00.

Evolutie van de winst- en verliesrekening

Inkomsten

  2016 2017 2018 2019 2020
Giften 7.640.947 8.526.950 7.999.620 8.412.226 8.672.364
Legaten 440.353 1.560.724 1.447.646 1.092.089 1.121.245
Opbrengsten 8.075 5.202 3.993 16.103 29.745
Recuperatie van kosten 508.947 682.366 558.315 607.126 631.894
Andere 21.447 16.074 20.168 594.338 382.750
Totaal 8.619.768 10.791.316 10.029.741 10.721.882 10.837.997

 

Uitgaven

  2016 2017 2018 2019 2020
Campagnes 6.116.434 6.084.407 6.541.109 7.040.866 6.099.488
Engagement       975.514 1.162.633
Fondsenwerving 2.124.976 2.524.440 2.591.501 2.380.715 2.283.709
Administratie 697.897 793.308 921.225 1.132.708 1.167.586
Totaal 8.939.307 9.402.155 10.053.836 11.529.803 10.713.416
Eindresultaat -319.539 1.389.161 -24.094 -807.921 124.582

De tabel hierboven toont een toename van de giften (+3%) en van de legaten (+2,7%) in vergelijking met 2019.

Over een periode van vijf jaar toont de tabel dat de financiële steun (giften + legaten) van onze donateurs met 21% is gestegen. Wij stellen nog altijd vast dat steeds meer mensen Greenpeace opnemen in hun testament, ook al valt het tijdstip waarop dat legaat effectief wordt, niet te voorspellen.  Het gaat in elk geval om een heel duidelijke trend in de voorbije vijf jaar en dit vormt voor ons een bijzonder belangrijke bron van middelen om onze campagnes te voeren.

De “Overige” inkomsten voor 2020 werden hierboven al toegelicht.  

Wat de evolutie van de uitgaven betreft, is het zo dat wij zoveel mogelijk blijven investeren in onze campagnes. De administratiekosten voor 2020 ten slotte werden beïnvloed door grote uitgaven voor de vorming van ons personeel en ook voor de oprichting van een gespecialiseerd team voor projectbeheer dat werkt voor de andere diensten en vooral voor het beheer van campagneprojecten.

De onderstaande grafieken illustreren de evolutie van onze inkomsten en onze uitgaven in de loop van de voorbije vijf jaar.

Evolutie van de balans

De onderstaande tabel toont de evolutie van de balans van de vereniging over de voorbije vijf jaar.

De vorderingen op lange termijn bestaan uit een lening door Greenpeace Belgium voor de aankoop van een nieuw, groter en beter aangepast gebouw voor alle medewerkers van de vereniging vanaf 2022. Concreet zullen we onze werkplaats in Gent samenvoegen met ons kantoor in Brussel, zodat we efficiënter kunnen werken. Het nieuwe gebouw zal worden aangepast aan de nieuwe werkmethoden en zal ons in staat stellen onze vrijwilligers, activisten en supporters beter te accommoderen.

De “voorraden” van 472.000 € bestaan uit twee woningen die we eind 2020 bij een legaat hebben verworven en die pas begin 2021 zijn verkocht.

Aan de passivazijde is het negatieve overgedragen resultaat het gevolg van het verlies over het boekjaar. De overlopende rekening vermeldt “over te dragen producten”, bestaande uit de twee hierboven vermelde woningen.

  2016 2017 2018 2019 2020
Activa 5.084.334 5.973.815 6.276.518 6.021.962 6.275.931
Vaste activa 330.772 348.184 574.952 571.105 487.994
Immateriële vaste activa 4.551 23.438 264.061 264.890 201.316
Materiële vaste activa 82.181 80.707 66.851 62.176 42.638
  Installaties, machines en uitrustingen 4.939 10.192 13.194 10.011 3.409
  Meubilair en rollend materieel 38.089 37.092 25.965 30.205 22.998
  Overige materiële vaste activa 39.154 33.423 27.692 21.961 16.230
Financiële vaste activa 244.040 244.040 244.040 244.040 244.040
  Verbonden entiteiten 239.540 239.540 239.540 239.540 239.540
  Andere financiële vaste activa 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Vlottende activa 4.753.562 5.625.630 5.701.566 5.450.857 5.787.938
Vorderingen op meer dan één jaar 240.000 160.000 80.000 1.396.939 1.705.577
Voorraden 0 0 0 540.000 472.000
  Goederen 0 0 0 0 0
  Onroerende goederen bestemd voor verkoop 0 0 0 540.000 472.000
Vorderingen op ten hoogste één jaar 103.252 80.399 95.389 329.023 188.984
  Handelsvorderingen 23.149 399 389 0 2.402
  Overige vorderingen 80.103 80.000 95.000 329.023 186.581
Liquide middelen 4.287.408 5.355.851 5.500.950 3.116.961 3.379.995
Overlopende rekeningen 122.901 29.381 25.226 67.934 41.382

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Passiva 5.084.334 5.973.815 6.276.518 6.021.962 6.275.931
Eigen vermogen 3.256.995 4.646.156 4.622.061 3.814.140 3.938.721
Fondsen van de vereniging 1.970.034 1.970.034 1.970.034 1.970.034 1.970.034
Bestemde fondsen 1.687.301 2.139.354 2.139.354 2.139.354 2.139.354
Overgedragen resultaat -400.340 536.767 512.672 -295.249 -170.668
Voorzieningen 123.339 35.000 80.000 80.000 80.000
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 10.000 10.000 0 0 0
Overige risico’s en kosten 113.339 25.000 80.000 80.000 80.000
Schulden 1.704.000 1.292.659 1.574.457 2.127.823 2.257.210
Schulden op meer dan één jaar 0 0 0 0 0
Schulden op ten hoogste één jaar 1.703.807 1.292.462 1.574.262 1.480.284 1.785.210
  Handelsschulden 159.218 164.670 389.234 183.590 309.077
  Bezoldigingen, sociale lasten en belastingen 915.661 1.032.314 1.052.757 1.245.639 1.194.414
  Andere schulden 628.928 95.478 132.272 51.055 281.719
regularisatie-account 193 197 195 647.538 472.000

Milieu-impact 

Sinds 2007 registreren wij ons energieverbruik, houden we onze werkverplaatsingen en onze publicaties op papier bij om de CO2-uitstoot van onze activiteiten te berekenen. De onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van die impact in de loop van de voorbije vijf jaar.

Uitstoot broeikasgassen, per bron

In 2020 hebben we geen papieren magazine gemaakt en daardoor is de daarmee samenhangende uitstoot sterk verminderd.

Paradoxaal genoeg, is de emissie van onze kantoren niet gedaald, ook al hadden we een daling verwacht doordat de meeste van onze medewerkers vanaf midden maart van thuis uit werkten. Die uitstoot is vooral afkomstig van de verwarming. De reden voor de gelijkblijvende uitstoot is dat het einde van de winter 2019-2020 (januari-februari), toen we wel nog op kantoor werkten, vrij streng was en het verbruik in die periode is niet gecompenseerd door het geringere verbruik bij het begin van de winter 2020-2021 (november – december).

In 2020 hebben we vrijwel niet meer gereisd, en dat verklaart de sterke daling van de uitstoot als gevolg van onze werkverplaatsingen.

Diversiteit en integratie

Voor alle duidelijkheid: sociale rechtvaardigheid en klimaatrechtvaardigheid gaan hand in hand. Het zijn de mensen die in de meest kwetsbare omstandigheden leven, die het sterkst worden getroffen door de klimaatverandering, zowel bij ons (ze wonen vaak in minder goed geïsoleerde woningen) als in het Zuiden, waar de klimaatverandering al extremer is (droogte, overstromingen, …). Als we willen komen tot een transitie naar een duurzame wereld, moeten de nodige veranderingen voldoende steun krijgen en moeten de kosten van die transitie eerlijk worden verdeeld. Daarom besteden wij steeds meer aandacht aan diversiteit en aan sociale rechtvaardigheid in onze campagnes, maar natuurlijk ook binnen onze eigen organisatie.

In 2020 zijn volgende stappen gezet om te werken aan de inclusiviteit van Greenpeace:

Human Resources

Nieuwe richtlijnen voor externe outputs

Vorming

Externe acties