Inleiding

Hieronder vindt U :

Al onze uitgebreide jaarrekeningen en ook de bijbehorende verslagen van onze Commissaris sinds 2012 vindt U via deze link.

Financieel verslag

Om zijn onafhankelijkheid te behouden, werkt Greenpeace uitsluitend dankzij giften van zijn sympathisanten en weigert zij alle subsidies of sponsoring. Wij vragen financiële steun aan onze donateurs in volle overeenstemming met de deontologische code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). 

Dat betekent dat onze sympathisanten, medewerkers en werknemers minstens elk jaar worden geïnformeerd over de besteding van het ingezamelde geld. Onze jaarrekeningen worden trouwens gecontroleerd door een onafhankelijk revisor.

2021 werd zoals 2020 eveneens gekenmerkt door de pandemie. Het verbod op het werven van nieuwe donateurs op straat en op openbare plaatsen gedurende 5 maanden in 2020 en voor een deel van 2021 heeft onze resultaten beïnvloed en zal helaas ook de resultaten van de komende jaren beïnvloeden. Het is namelijk zo dat een aantal donateurs ons elk jaar op “natuurlijke” wijze verlaten (door verhuizing, veranderingen in het gezin, overlijden, verandering van bank, …) zonder dat we daar veel aan kunnen doen. We moeten dus telkens voldoende nieuwe donateurs werven om hen te vervangen, om onze campagnes te voeren, maar ook om de automatische stijging van onze kosten op te vangen. We moeten ook nieuwe donateurs werven om de automatische stijging van onze kosten te compenseren.

De opeenvolgende lockdowns hebben ook in zekere mate bijgedragen aan het beperken van bepaalde uitgaven. 

In 2021 bedroegen onze inkomsten 11.419.005 € en onze uitgaven 11.700.158 €, waardoor het boekjaar werd afgesloten met een surplus van 281.153 €.

Meer dan 90% van onze inkomsten bestonden uit giften en legaten van onze 93.742 donateurs.

Op dezelfde wijze bestaat de rubriek “Recuperatie van kosten” hoofdzakelijk uit de terugbetaling van campagne-uitgaven voor rekening van andere Greenpeace-kantoren en vertegenwoordigen ze in 2021 7% van onze inkomsten.

De bijbehorende uitgaven zijn uiteraard geboekt als campagne-uitgaven. Deze laatsten, onze core business en bestaansreden, vertegenwoordigden 63% van ons totale budget in 2021. De afdeling “engagement” werd in 2019 opgericht met de bedoeling onze supporters te “betrekken” en hierdoor onze campagnes te ondersteunen door hen de kans te gunnen op verschillende manieren deel te nemen aan onze milieubeweging. Deze afdeling is nu opgenomen binnenin onze campagne- en fondsenwervingskosten. Deze kosten blijven onder het wettelijke plafond van 30%. Ook onze administratiekosten blijven onder het wettelijke plafond van 20%.

De originele versie van onze jaarrekeningen en van het verslag van onze Commissaris zijn hier te vinden. Geïnteresseerden die geen toegang hebben tot internet, kunnen deze verslagen op verzoek ontvangen door te bellen naar 02/274.02.00.

Evolutie van de winst- en verliesrekening

De tabel van de winst-en verliesrekening toont een toename van de giften (+8,4%) in vergelijking met 2020, ondanks de nog heersende pandemie die onze fondsenwervingsinspanningen belemmerde.

Inkomsten

  2017 2018 2019 2020 2021
Giften 8.526.950 7.999.620 8.412.226 8.672.364 9.407.593
Legaten 1.560.724 1.447.646 1.092.089 1.121.245 1.023.380
Opbrengsten 5.202 3.993 16.103 29.745 25.798
Recuperatie van kosten 682.366 558.315 607.126 631.894 757.217
Andere 16.074 20.168 594.338 382.750 205.017
Totaal 10.791.316 10.029.741 10.721.882 10.837.997 11.419.005

 

Uitgaven

  2017 2018 2019 2020 2021
Campagnes 6.084.407 6.541.109 7.040.866 6.099.488 7.362.442
Engagement     975.514 1.162.633 0
Fondsenwerving 2.524.440 2.591.501 2.380.715 2.283.709 3.129.336
Administratie 793.308 921.225 1.132.708 1.167.586 1.208.380
Totaal 9.402.155 10.053.836 11.529.803 10.713.416 11.700.158
Eindresultaat 1.389.161 -24.094 -807.921 124.582 -281.153

Over een periode van vijf jaar toont de tabel dat de financiële steun (giften + legaten) van onze donateurs met 3,4% is gestegen. Wij stellen nog altijd vast dat steeds meer mensen Greenpeace opnemen in hun testament, ook al valt het tijdstip waarop dat legaat effectief wordt, niet te voorspellen.  Het gaat in elk geval om een heel duidelijke trend in de voorbije vijf jaar en dit vormt voor ons een bijzonder belangrijke bron van middelen om onze campagnes te voeren.

Wat de evolutie van de uitgaven betreft, is het zo dat wij zoveel mogelijk blijven investeren in onze campagnes, onze core business. De evolutie van de verdeling van de uitgaven blijft stabiel. De impact van de pandemie in 2020 is te zien in onze grafiek, weergegeven door een daling van alle uitgaven dit jaar.

De onderstaande grafieken illustreren de evolutie van onze inkomsten en onze uitgaven in de loop van de voorbije vijf jaar.

Evolutie van de balans

De onderstaande tabel toont de evolutie van de balans van de vereniging over de voorbije vijf jaar.

De vorderingen op lange termijn bestaan uit een lening door Greenpeace Belgium voor de aankoop van een nieuw, groter en beter aangepast gebouw voor alle medewerkers van de vereniging vanaf midden 2023. 

De “voorraden” van 472.000 € in 2020 bestonden uit twee woningen die we eind 2020 bij een legaat hadden verworven en die pas begin 2021 werden verkocht. Hierom is deze post weer op nul gezet. Idem aan de passivazijde, waar beide appartementen in te ontvangen opbrengsten in de overlopende rekeningen waren ondergebracht.

Aan de passivazijde is het negatieve overgedragen resultaat het gevolg van de gecumuleerde verliezen van vorige boekjaren.

  2017 2018 2019 2020 2021
Activa 5.973.815 6.276.518 6.021.962 6.275.931 5.087.013
Vaste activa 348.184 574.952 571.105 487.994 407.283
Immateriële vaste activa 23.438 264.061 264.890 201.316 137.743
Materiële vaste activa 80.707 66.851 62.176 42.638 25.501
  Installaties, machines en uitrustingen 10.192 13.194 10.011 3.409 988
  Meubilair en rollend materieel 37.092 25.965 30.205 22.998 14.013
  Overige materiële vaste activa 33.423 27.692 21.961 16.230 10.499
Financiële vaste activa 244.040 244.040 244.040 244.040 244.040
  Verbonden entiteiten 239.540 239.540 239.540 239.540 239.540
  Andere financiële vaste activa 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Vlottende activa 5.625.630 5.701.566 5.450.857 5.787.938 4.679.731
Vorderingen op meer dan één jaar 160.000 80.000 1.396.939 1.705.577 1.618.329
Voorraden 0 0 540.000 472.000 0
  Goederen 0 0 0 0 0
  Onroerende goederen bestemd voor verkoop 0 0 540.000 472.000 0
Vorderingen op ten hoogste één jaar 80.399 95.389 329.023 188.984 157.788
  Handelsvorderingen 399 389 0 2.402 7.092
  Overige vorderingen 80.000 95.000 329.023 186.581 150.697
Liquide middelen 5.355.851 5.500.950 3.116.961 3.379.995 2.860.181
Overlopende rekeningen 29.381 25.226 67.934 41.382 43.432

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Passiva 5.973.815 6.276.518 6.021.962 6.275.931 5.087.013
Eigen vermogen 4.646.156 4.622.061 3.814.140 3.938.721 3.657.568
Fondsen van de vereniging 1.970.034 1.970.034 1.970.034 1.970.034 1.970.034
Bestemde fondsen 2.139.354 2.139.354 2.139.354 2.139.354 2.139.354
Overgedragen resultaat 536.767 512.672 -295.249 -170.668 -451.821
Voorzieningen 35.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 10.000 0 0 0 0
Overige risico’s en kosten 25.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Schulden 1.292.659 1.574.457 2.127.823 2.257.210 1.349.445
Schulden op meer dan één jaar 0 0 0 0 0
Schulden op ten hoogste één jaar 1.292.462 1.574.262 1.480.284 1.785.210 1.349.445
  Handelsschulden 164.670 389.234 183.590 309.077 191.123
  Bezoldigingen, sociale lasten en belastingen 1.032.314 1.052.757 1.245.639 1.194.414 1.151.470
  Andere schulden 95.478 132.272 51.055 281.719 6.853
Regularisatie-account 197 195 647.538 472.000 0

Milieu-impact 

Sinds 2007 registreren wij ons energieverbruik en houden we onze werkverplaatsingen en onze publicaties op papier bij om de CO2-uitstoot van onze activiteiten te berekenen. De onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van die impact in de loop van de voorbije vijf jaar. 

Het papier dat wordt gebruikt voor het publiceren van onze jaarverslagen en onze magazines is altijd een belangrijk onderdeel geweest van onze milieu-impact. In 2019 hebben wij de distributie van ons papieren magazine stopgezet. Dit heeft een aanzienlijke invloed gehad op de reductie van onze milieu-impact. Dit cijfer is bovendien tijdens de pandemiemaanden nog forser gedaald door de vermindering van onze activiteiten in 2020. 

In 2021 zien wij dit cijfer weer stijgen en terugkeren naar een meer normale toestand, vooral omwille van: 

Ons verbruik van elektriciteit en gas voor onze verwarming vormt ten slotte het kleinste deel van onze uitstoot en blijft relatief vrij stabiel over de loop van de jaren.

Uitstoot broeikasgassen, per bron

Net als de voorbije jaren, verliep onze betrokkenheid bij internationale projecten voor de bescherming van het tropisch woud in 2021 via onze Rainbow Warrior schip. Niettemin moest een van onze medewerkers zich per vliegtuig naar Curaçao begeven, waar dit schip aangemeerd lag.

Diversiteit en integratie

Hieronder vindt U een samenvatting van onze acties op dit vlak, een meer volledig rapport is beschikbaar via deze link.

Er is een plan voor positieve discriminatie opgesteld en we zijn er met de uitvoering van gestart. De volgende acties werden oa. ondernomen: