Излагането на фини прахови частици (ФПЧ2.5) е най-голямата екологична заплаха за здравето в Европа

Времето на старите и замърсяващи въглищни централи е минало. Тези централи са изиграли своята роля в икономическото ни развитие. Бъдещето принадлежи на нисковъглеродната икономика, захранвана от възобновяема енергия, произвеждана от хората. Това е пътят, по който са поели и европейските държави, като една от стъпките е въвеждане на строги изисквания за големите индустриални инсталации, които замърсяват въздуха, водите и почвите. 

Електроцентралите на въглища, които са сред най-големите замърсители в Европа и България, ще бъдат принудени да инвестират в техники за екологизация на производството си или да затворят. Това е в резултат от новите изисквания за най-добри налични техники (НДНТ) за Големи горивни инсталации (LCP BREF), които бяха приети през април и публикувани в официалния вестник на Европейския съюз на 17 август 2017 г.

До 2021 година централите трябва да достигнат новите изисквания — което за много от тях означава сериозни финансови инвестиции или прекратяване на дейността.

Лекарски, екологични и организации, работещи по проблемите, свързани с климатичните промени, приветстват приемането на дългоочакваното ревизиране на съществуващите документи, което има за цел да намали замърсяването от въглищни централи в Европа, сред които на предни места са и няколко български. В същото време, българските централи, подкрепени от държавните институции, избират да поискат отсрочка (т.нар. дерогация), която ще им позволи да продължат да замърсяват. Към момента трите най-големи централи в страната (ТЕЦ „AES Марица Изток 1“, ТЕЦ „Марица Изток 2“ и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“) са подали такива искания за отсрочка. Очаква се и другите, по-стари и замърсяващи централи (като ТЕЦ „Бобов дол“, ТЕЦ „Брикел“, ТЕЦ „Марица 3“), които са част от енергийната система, също да поискат подобни дерогации. Това би имало сериозни негативни последици върху здравето на хората и околната среда.

През последните две години „Грийнпийс“ – България и Екологично сдружение „За Земята“ работят усилено за постепенно извеждане от експлоатация на най-старите и замърсяващи въглищни централи в България. Новите екологични изисквания дават такава възможност.  Важно е  широк кръг обществени организации и най-вече здравни такива да подкрепят засилването на екологичните изисквания, отнасящи се за тези централи.

Новите стандарти въвеждат по-стриктен режим за емисии от азотни оксиди, серни диоксиди, фини прахови частици (ФПЧ) и, за първи път, живак. Тези токсични субстанции са свързани с редица здравословни и екологични проблеми, включително развитие на астма при децата.

Излагането на фини прахови частици (ФПЧ2.5) е най-голямата екологична заплаха за здравето в Европа, увеличавайки риска от смърт от сърдечно-съдови заболявания, респираторни заболявания и рак на белите дробове, и съкращавайки продължителността на живот с 6 до 12 месеца в повечето европейски страни. ФПЧ2.5 наскоро бяха идентифицирани от Световната здравна организация (СЗО) като водеща екологична причина, която води до смъртни случаи от рак. Серният диоксид (SO2), азотните окиси (NOx) и праховите емисии от въглищните електроцентрали допринасят за излагането на ФПЧ2.5 – преки прахови емисии, SO2 и NOх чрез образуване на вторични сулфатни и нитратни частици чрез химични реакции в атмосферата. Тези вторични частици съставляват голяма част от общия обем ФПЧ2.5 в Европа. Проучване на Университет Щутгарт по поръчка на „Грийнпийс“ открива, че емисиите от въглищните електроцентрали в ЕС са отговорни за 22,300 случая на преждевременна смърт през 2010 г. Строгите ограничения за замърсяването на въздуха от въглищни електроцентрали могат значително да намалят броя на смъртните случаи, спасявайки живота на хиляди европейци. Живакът също представлява заплаха за чистотата на въздуха. Въглищните електроцентрали са най-големият източник на емисии на живак в ЕС и най-големият източник на отлагания на живак в Европа. 200 000 бебета се раждат всяка година в ЕС с нива на живак, които нанасят вреди на тяхното психическо и неврологично развитие.

Новите изисквания целят да защитят здравето на всички европейски граждани, като намалят вредните емисии на енергийния сектор, с което директно засягат бъдещето на въглищните централи. Според Европейското бюро за околна среда, новоприетите ограничения на вредните вещества, изхвърляни във въздуха, ще намалят броя на преждевременните смъртни случаи от 22 900 на 8 900 годишно до средата на 2021 г. По този начин ще редуцираме броя на случаите на хроничен бронхит с 7 300, дните с пристъпи на астма при деца с 336 500, както и дните, взети като болнични с 4 милиона. Не на последно място, парите, които се изразходват за здраве, влошено поради опасното влияние на въглищата и емисиите в Европа, ще спаднат от 63,2 милиарда до 24,3 милиарда евро годишно.