(English text below)

Ben jij helemaal klaar met het getreuzel en geneuzel over de klimaat- en biodiversiteit-crisis? Wil jij mensen motiveren en activeren om te handelen? Wil jij leren hoe je effectieve acties plant en uitvoert? Dan ben je hier aan het goede adres! Kom in het team van het Campagnelab.

In het Campagnelab experimenteer je – in teamverband – met nieuwe actievormen en activiteiten. Ben jij van de ludieke acties (zoals het bevrijden van alle in plastic verpakte groenten in de supermarkt) of wil je wat zwaardere plannen (zoals het groen verven van een tankstation, om de Greenwash praktijken van Shell bloot te leggen). Jij bepaalt met je team wat en hoe je het gaat doen. Je leert door zelf te doen. Vooraf en onderweg krijg je training en coaching. In het Greenpeace Campagnelab kun je op een veilige en makkelijke manier leren campagnevoeren.

Ga jij met ons de uitdaging aan om creatieve, toffe acties neer te zetten? 

Greenpeace Nederland zoekt per 8 februari tot 26 mei (4 maanden) een teamlid Campagnelab (15 uur p/w) (vrijwillig)

Wat doe je als teamlid:

 • Je leert de basis van campagne/actievoeren;
 • Je haakt aan bij actuele gebeurtenissen;
 • Je werkt 1 dag per week op het kantoor en 1 dag online of in actie (dinsdag en donderdag)* ; 
 • Je bent – met je team – verantwoordelijk voor het bedenken en uitvoeren van een creatieve actie(reeks) voor de Klimaattoekomst campagne*.

Wie we zoeken:

 • Je bent een teamspeler, die kan werken in een flexibele omgeving;
 • Je hebt ervaring met het organiseren en uitvoeren van activiteiten en/of acties;
 • Je hebt goede sociale vaardigheden;
 • Je hebt een hands-on mentaliteit en je kunt doorbuffelen als het moet;
 • Je hebt affiniteit met de milieubeweging.

Wat we bieden:

 • Je komt terecht in een energiek team;
 • Je doet ervaring op in campagnevoeren en het opzetten van acties;
 • Je krijgt vrijheid en verantwoordelijkheden met goede begeleiding;
 • Je werkt vanuit een fijn, open kantoor op de NDSM-werf in Amsterdam;
 • Je krijgt reisvergoeding voor vervoer naar kantoor en acties.

Je motivatiebrief voorzien van cv kun je e-mailen naar Jelle Zijlstra: [email protected] Als je vragen hebt over de vacature kun je bellen naar 06-14406087

De uiterste deadline voor deze vacature is 19 januari 2022. Bij voldoende aanmeldingen kunnen we de vacature eerder sluiten, dus wacht vooral niet te lang! Je kunt je ook aanmelden als groep/team. Het Campagnelab begrijpt dat diversiteit in een team leidt tot mooiere en inclusievere acties. Daarom nodigen we uitdrukkelijk niet-witte mensen, vrouwen, niet academisch geschoolden en minderheden uit om te reageren! Het kantoor is rolstoeltoegankelijk. Als je hier vragen of opmerkingen over hebt, horen we dat heel graag. 

Een wereld die draait op schone energie, met duurzame landbouw, rijke bossen en oceanen vol leven. Dat is de wereld volgens Greenpeace. We doen onderzoek, stellen misstanden aan de kaak en overleggen met overheden en bedrijven over oplossingen. Als dat niet genoeg is, organiseren we creatieve en geweldloze acties. Greenpeace beschermt onze aarde al 40 jaar met veel succes, dankzij de inzet van vrijwilligers en de steun van onze donateurs.

* De Klimaattoekomst-campagne is een nieuwe campagne die Greenpeace aan het ontwikkelen is. Er is een klimaatcrisis gaande die nu al wereldwijd levens kost en generaties na ons achterlaat met een minder leefbare planeet. Deze realiteit zullen we moeten erkennen. Echter wanneer we de moed hebben om gezamenlijk in actie te komen, kunnen we een andere toekomst realiseren. Door ons samen te verzetten, kunnen we dit vervuilende systeem veranderen en aan een rechtvaardige wereld en groene planeet bouwen.  

Team-member Campaignlab (15 hrs a week, Februari/May ) (voluntary)

Are you fed up with the dawdling and posturing about the climate and biodiversity crisis? Do you want to motivate and activate people to act? Do you want to learn how to plan and execute effective actions? Then you’ve come to the right place! Join the Campaign Lab team.

In the Campaign Lab you experiment – ​​as a team – with new forms of action and activities. Are you into playful actions (such as freeing all plastic-wrapped vegetables in the supermarket) or do you want more serious plans (such as painting a gas station green to expose Shell’s greenwash practices). You and your team decide what and how you will do it. You learn by doing while receiving training and coaching along the way.

Will you take on the challenge to set up creative, cool actions with us?

Greenpeace Netherlands is looking for a team member Campaign Lab (15 hours a week) from February 8 till May 26 (4 months) (voluntary)

What do you do as a team member:

 • You learn the basics of campaigning / campaigning;
 • You connect with current events;
 • You work 1 day a week in the office and 1 day online or in action (Tuesday and Thursday)* ;
 • You and your team are responsible for devising and executing a creative action (series) for the Climate Future campaign*

Who we are looking for:

 • You are a team player who can work in a flexible environment;
 • You have experience in organizing and executing activities and/or actions;
 • You have good social skills;
 • You have a hands-on mentality and you can push through if you have to;
 • You have an affinity with the environmental movement.

What we offer:

 • You will join an energetic team;
 • You gain experience in campaigning and setting up actions;
 • You get freedom and responsibilities with quality guidance;
 • You work from a nice, open office at the NDSM wharf in Amsterdam;
 • You will receive travel allowance for transport to the office and promotions.

You can e-mail your motivation letter and CV to Jelle Zijlstra: [email protected] If you have any questions about the vacancy, you can call +316-14406087

The final deadline for this vacancy is January 18, 2022. If there are enough applications, we can close the vacancy earlier, so don’t wait too long! You can also register as a group/team. The Campaign Lab understands that diversity in a team leads to better and more inclusive actions. That’s why we explicitly invite PoC, women, non-academically schooled people and minorities to respond! The office is wheelchair accessible. If you have any questions or comments about this, we’d love to hear from you.

A world that runs on clean energy, with sustainable agriculture, rich forests and oceans full of life. That is the world according to Greenpeace. We conduct research, expose abuses and consult with governments and companies about solutions. If that is not enough, we organize creative and non-violent actions. Greenpeace has been successfully protecting our planet for 40 years, thanks to the efforts of volunteers and the support of our donors.

* The Climate Future campaign is a new campaign that Greenpeace is developing. A climate crisis is underway that is already costing lives worldwide and leaving generations after us with a less livable planet. We must recognize this reality. However, if we have the courage to act together, we can realize a different future. By standing together, we can change this polluting system and build a just world and a green planet.