Noordzee geen vuilnisvat

Amsterdam, Nederland — Greenpeace Nederland, Stichting de Noordzee en de Waddenvereniging sommeren minister Peijs van Verkeer en Waterstaat om het schip de ‘Assi Eurolink’ te bergen en niet op de zeebodem te dumpen. Vandaag zouden werkzaamheden starten om het schip in de zeebodem te ‘verzinken’. De drie milieuorganisaties beraden zich op juridische stappen als de minister haar besluit niet herziet.

Greenpeace Nederland, Stichting de Noordzee en de
Waddenvereniging sommeren minister Peijs van Verkeer en Waterstaat
om het schip de ‘Assi Eurolink’ te bergen en niet op de zeebodem te
dumpen. Vandaag zouden werkzaamheden starten om het schip in de
zeebodem te ‘verzinken’. De drie milieuorganisaties beraden zich op
juridische stappen als de minister haar besluit niet herziet.

De ‘Assi Eurolink’ is in januari 2003 gezonken, na een aanvaring
78 kilometer ten Noordwesten van Terschelling. Het schip had geen
lading aan boord. In eerste instantie zegde het ministerie van
Verkeer en Waterstaat toe het schip vóór het najaar van 2003 te
bergen om nautische en milieutechnische redenen. Sindsdien heeft
het ministerie een enorme koerswijziging gemaakt: minister Peijs
heeft bevolen om financiële redenen het schip verder in de zeebodem
te verzinken. Volgens de milieuorganisaties is dit een eufemisme
voor dumpen van afval in zee. Zij vinden het moreel verwerpelijk
dat de Noordzee als vuilnisvat wordt gebruikt.

De ‘Assi Eurolink’ laat zien dat de aansprakelijkheid op zee
niet goed is geregeld. Nadat het schip verging heeft de eigenaar er
afstand van gedaan; de verzekering keert slechts een beperkt bedrag
uit. Ook na de ramp met de olietanker ‘Prestige’ in het najaar van
2002 is in de EU en in Nederland de aansprakelijkheid in de
scheepvaart nog steeds niet goed geregeld. De Nederlandse overheid
draait nu deels op voor de kosten van de ‘Assi Eurolink’ terwijl de
eigenaren van de twee betrokken schepen bij de aanvaring dat
volledig zouden moeten doen.

Een beter aansprakelijkheidsregime is nodig en haalbaar. De
milieuorganisaties pleiten voor een formele regeling van
‘onbeperkte aansprakelijkheid’ via de International Maritime
Organization (IMO). Een eerste stap in deze richting is gezet in de
Verenigde Staten, die na de ramp met de ‘Exxon Valdez’ schepen in
Amerikaanse wateren verplichten om een bankgarantie van een half
miljard dollar aan boord te hebben. Daarmee zijn in elk geval de
eerste kosten gedekt. Bovendien gaat er een preventieve werking
vanuit – bankgaranties worden alleen gegeven als schip en bemanning
in orde zijn.

De milieuorganisaties bestrijden de legaliteit van het dumpen
van de ‘Assi Eurolink’ op basis van internationale verdragen(1) die
in geest en strekking stellen dat bergen van de ‘Assi Eurolink’ de
sterke voorkeur verdient. Door het wrak te dumpen, schept Verkeer
en Waterstaat bovendien een precedent voor de toekomst en andere
landen. De overheid kiest simpelweg voor de goedkoopste oplossing,
omdat het niet mogelijk is de volledige bergingskosten te verhalen
en zij zelf weigert er voor op te draaien.

1 Internationale verdragen zoals de London Convention tegen
dumpen van afval in zee en het OSPAR-verdrag dat de
Noordoost-Atlantische wateren beschermt.