Op 9 mei 2017 houdt de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking een Algemeen Overleg ter voorbereiding op de Raad Buitenlandse Zaken/Handel van 11 mei.

SOMO, Milieudefensie, TNI en Greenpeace vragen in deze brief aan de Commissie aandacht voor een aantal van hun speerpunten en zorgen op het gebied van het Europese handels- en investeringsbeleid.

“Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Op 9 mei aanstaande houdt uw Commissie een Algemeen Overleg ter voorbereiding op de Raad Buitenlandse Zaken/Handel van 11 mei as. Graag vragen onderstaande maatschappelijke organisaties aandacht voor een aantal van hun speerpunten en zorgen op het gebied van het Europese handels- en investeringsbeleid.

EU in hogere versnelling

Wij signaleren dat, na het – voorlopig – stagneren van de TTIP-onderhandelingen met de VS, de handelsonderhandelingen van de EU met andere landen in een stroomversnelling raken. De Europese Commissie kondigde aan haast te maken in de onderhandelingen met Mexico en handelsblok Mercosur en er worden nieuwe onderhandelingen gestart met Australië, Nieuw Zeeland en Chili. Dat noopt tot een actieve houding van uw Kamer en commissie. Die haast is in onze overtuiging strijdig met de groeiende roep om meer duurzame handel, meer oog voor inkomensongelijkheid en meer zeggenschap over de kwaliteit van onze landbouw, ons voedsel en onze productstandaarden.

Draagvlak wordt nog steeds kleiner

Deze voortvarende aanpak brengt grote risico’s met zich mee. Wij constateren dat deze generatie handelsdeals niet strookt met de ambities in het klimaatakkoord van Parijs, en de wens die er is onder consumenten, boeren en werknemers om eerlijker en duurzamer te produceren, goede arbeidsvoorwaarden te hanteren en eerlijke lonen uit te keren.

CETA is geen progressief akkoord en zal onderweg sneuvelen

CETA biedt onvoldoende garanties en levert te veel risico’s op. Het ondermijnt internationale verplichtingen en afspraken op het gebied van arbeid, milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid. Multinationals die zich geschaad voelen door democratische besluiten krijgen met een zogenaamd ICS een rechtssysteem dat ze bevoordeelt. Eerlijke en duurzame handel kan en moet de norm worden en daar zijn goede regels voor noodzakelijk. CETA staat juist voor deregulering en liberalisering.

Update onderhandelingen per verdrag

Hieronder (zie pdf) schetsen we een overzicht van de diverse arena’s en de, in onze optiek, belangrijkste issues en actiepunten.

We gaan in vogelvlucht langs CETA, de nieuwe Nederlandse model-IBO, het Investment Court System en in het verlengde daarvan het initiatief voor een Multilateraal Investeringshof, en een scala aan nieuwe handelsonderhandelingen, met speciale aandacht voor EU-Indonesië en EU-China, en we kijken naar implicaties voor mensenrechten en de beleidsdiscussie over de afdwingbaarheid van duurzaamheidshoofdstukken.

Graag gaan we, op basis van uw interesse op (een aantal van) deze onderwerpen, een nader gesprek aan. 

Namens Greenpeace, SOMO, Milieudefensie en TNI,

Kees Kodde, Roos van Os, Freek Bersch en Pietje Vervest “

Lees verder door de complete brief te downloaden:

170506 Brief NGOs voor AO RBZ Handel 9 mei