ปัจจุบันวิกฤติมลพิษพลาสติกถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม นอกจากการรณรงค์ให้คนหันมาลดใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งแล้ว กรีนพีซยังผลักดันให้ภาคธุรกิจและผู้ผลิตขยายความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นต่อทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  เราจึงจัดกิจกรรมเก็บขยะ สำรวจแบรนด์สินค้าจากขยะพลาสติก (Brand Audit) เพื่อดูว่าเราพบขยะพลาสติกประเภทใดและจากบริษัทใดมากที่สุด

ทำ Brand Audit แล้วได้อะไร?

การตรวจสอบแบรนด์(Brand Audit) ทำขึ้นเพื่อสำรวจว่าขยะเหล่านี้เป็นของบริษัทใดมากที่สุด เพื่อสะท้อนผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากมลพิษพลาสติกในเชิงข้อมูล และผลักดันให้บริษัทมีความรับผิดชอบต่อมลพิษพลาสติก จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในการลดใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งกับบรรจุภัณฑ์และตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้ผู้ผลิตทราบถึงสิ่งที่พวกเขาต้องรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มผลิตไปจนการจัดการขยะพลาสติกที่มาจากบรรจุภัณฑ์ของตนเอง

กรีนพีซขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพียง 5 คน เท่านั้น

ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรุนแรงในวงกว้างในประเทศไทยจะบรรเทาลง กรีนพีซ ประเทศไทย ยังยึดถือสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด 

ในการทำกิจกรรม แนวปฏิบัติที่ใช้เป็นมาตรฐานในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คือ การตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย กำชับให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัย เตรียมเจลแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล(Personal Protective Equipments) เช่น ถุงมือ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการรักษาระยะห่างทางกายภาพ รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล นอกจากนี้จะทำประกันการเดินทางให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

กำหนดการ

26 กันยายน 2563
06.00 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร จุดนัดพบที่สำนักงานกรีนพีซ ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
08.00 – 09.00 น. เดินทางถึงหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี
เตรียมตัวทำกิจกรรม 
09.00 – 11.00 น. เก็บขยะบริเวณหาด
11.00 – 13.00 น. พักทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. กิจกรรมแยกขยะ และบันทึกผลสำรวจขยะพลาสติก
16.00-18.00 น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
(ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน ต่อห้องพัก 1 ห้อง)
18.00 -20.00 น. ทานอาหารเย็นร่วมกัน

27 กันยายน 2563
07.00 – 10.00 น.
ทานอาหารเช้า
10.00 – 11.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้สนใจ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ พรรณภา หมายเลขโทรศัพท์ 095 585 3471

หมายเหตุ: กำหนดการของกิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนหน้างานตามความเหมาะสมของเวลาและสภาพอากาศ

**อ่านรายละเอียดให้ถ้วนถี่แล้วไปเก็บขยะกัน!

#BreakFreeFromPlastic