Марица Изток 2 – най-голямата въглищна електроцентрала на Балканите, илюстрация

С 1.600 МВт инсталирани мощности „ТЕЦ Марица изток 2“ е най-голямата топлоелектрическа централа на въглища в България и на Балканския полуостров.

X

Тази мощност се равнява на между 35 и 37% от общо инсталираните мощности на твърди горива (въглища) в България.

X

През 2019 г. „ТЕЦ Марица изток 2“ е произвела около 6300 ГВтч електроенергия – това са 14% от брутното производство на електроенергия в България за същата година.

X

Държавната „ТЕЦ Марица изток 2“ е втората по големина мощност в страната, веднага след АЕЦ „Козлодуй“.

X

Собственик на централата е Българският енергиен холдинг (БЕХ). Холдингът се намира в позиция на пазарно господство на българския електроенергиен пазар. Държавното образувание контролира производството на електроенергия, тъй като е собственик на капитала на „ТЕЦ Марица изток 2“, АЕЦ „Козлодуй“ и повечето мощности на водноелектрически централи (ВЕЦ) в страната.

X

БЕХ продава произведената електроенергия от „ТЕЦ Марица изток 2“ на друго свое дъщерно дружество – „Национална електрическа компания“ (НЕК).

X

През 2020 г. министърът на енергетиката започна да издава заповеди, в резултат на които „ТЕЦ Марица изток 2“ бе включена в задължителното изкупуване на електроенергия за регулирания пазар – спорна мярка от пазарна гледна точка.

X

Централата оцелява на ръба, въпреки че правителството ѝ предостави непозволена държавна помощ за близо 600 млн. лв. в началото на годината – като преобразува дълг на централата в капитал.

X

Друга държавна помощ, която „ТЕЦ Марица изток 2“ получава, е чрез закупуването на въглеродни квоти от БЕХ – в размер на около 300 млн. лева на година за последните две години.

X

За да включи скъпото електричество на „ТЕЦ Марица изток 2“ в микса за домакинствата, държавният регулатор трябваше да увеличи цената на тока с 2.7%.

X

При максимално допустими по закон 98 лв./МВтч (за периода до 30 юни 2020 г.) токът на ТЕЦ-а струва над 135 лв./мВтч. Разликата се покрива чрез фонда „Сигурност на електроенергийната система“. От юли 2020 г., централата получи квота за регулирания пазар, този път с цена 139.55 лв./мВтч.

X

Средно централата е работила с около 25% от мощността си през първите 9 месеца на 2020 г. заради високата цена на електричеството, което произвежда.

X

Дружеството е със загуба от 202 млн. лв. за 2019 г. Натрупаната към момента е 821 млн. лв.

X

Дружеството ще търпи около 0,6 млн. евро загуби (печалба преди лихви, данъци и амортизация) всяка година, ако настоящият сценарий на търговията на ток, базиран на пазарни продажби, продължи.

X

Експлоатацията на „ТЕЦ Марица Иизток 2“, при настоящата техническа и пазарна ситуация, не е устойчива. Пределните ѝ разходи за производство на електроенергия са почти два пъти по-високи от текущата пазарна цена на електроенергията в България.

X

„ТЕЦ Марица изток 2“ подаде искане да не изпълнява най-новите изисквания за емисиите на замърсителите серен диоксид и живак. Такова изключение от правилата им бе предоставено безсрочно.

X

В близост до „ТЕЦ Марица изток 2“ са инсталирани още почти 3 ГВт мощности, като всяка от централите използва нискокачествени местни лигнитни въглища, а „ТЕЦ Марица изток 2“ има най-ниска ефективност сред централите от енергийния комплекс.

X

В електроцентралата работят почти 2500 служители, като повечето от тях са далеч от пенсионна възраст, затова затварянето на централата трябва да бъде внимателно планирано и изпълнено. Над 70% от настоящите служители са под 50-годишна възраст и все още са активни на пазара на работна сила.

X

Работата на дружеството е важна заради статута ѝ на работодател и данъците, с които допринася за местната и националната икономика.

X

Съществуващата „ТЕЦ Марица изток 2“ предлага отлични възможности – мрежова свързаност и друга (енергийна) инфраструктура – за изграждането на широкомащабна инсталация за производство и съхранение на възобновяема енергия.

X
1, 456, 556, 986 лв
е нерегламентираната
държавна помощ
1,456,556,986 или почти 1,5 млрд. лева са получени като нерегламентирана държавна помощ от „ТЕЦ Марица изток 2“. Тя е основно от два източника: дълг към едноличния собственик на капитала – БЕХ, преобразуван в основен капитал, в размер на 597,955,260 лева и електроенергия за регулиран пазар, която Общественият доставчик е задължен да изкупува от „ТЕЦ Марица изток 2“ по силата на заповеди на Министъра на енергетиката, на обща стойност 858,601,726 лева.
X

Залезът на най-голямата въглищна електроцентрала на Балканите

„ТЕЦ Марица изток 2“ е централа на въглища, която от гръбнак на българската енергийна система, се превръща в огромно финансово бреме. Тя изглежда напълно неадекватно на фона на новите технологии и климатичната криза — тревожна перспектива за международната общност, срещу която мерките стават все по-строги.

Решихме да разкажем повече за „ТЕЦ Марица изток 2“ в тази интерактивна илюстрация, от която ще научите колко всъщност струва запазването на централа на въглища, която отдавна трябваше да има план за постепенно преминаване към използването на съвременни технологии за производство на енергия от възобновяеми източници, а регионът, където се намира – да има работеща визия за икономическо възстановяване и развитие.