Actievoorwaarden aanmeldpagina E-warrior

Deze actievoorwaarden voor online activisme en bijbehorend beleid is in ontwikkeling. De kleine lettertjes zijn nodig om twee redenen: lid worden als e-warrior bij Greenpeace betekent dat je vrijwilliger wordt bij Stichting Greenpeace Nederland (verder: GPNL). Door het accepteren van deze kleine letters ga je een overeenkomst aan waardoor je vrijwilliger wordt bij GPNL. Dat brengt voor GPNL én voor jou verplichtingen met zich mee: voor GPNL dat zij je goed begeleidt, dat je voor bepaalde zaken verzekerd bent als je iets voor GPNL doet, dat GPNL belooft dat je gegevens niet gebruikt worden voor iets anders dan waarvoor je ze gegeven hebt. Voor jou betekent het dat je je aan de afspraken houdt, niet handelt in strijd met de doelstellingen van GPNL én dat je informatie die bestemd is voor intern gebruik of waarvan het openbaar worden schadelijk kan zijn voor de campagnes of de organisatie geheim houdt. Dan kan GPNL samen met jou mensen bewegen te kiezen voor een schone en gezonde aarde.

Art. 1 Word vrijwilliger

GPNL heeft het online activisme opgezet met als doel om iedereen de mogelijkheid te geven op een laagdrempelige manier deel te nemen aan onze campagnes en deze kracht bij te zetten. Door het vakje “Ik wil mij aanmelden als e-warrior van Greenpeace Nederland en ga akkoord met de Kleine lettertjes” aan te vinken, word je geregistreerd als vrijwilliger van GPNL. Zonder zo’n profiel aan te maken, kun je helaas niet deelnemen aan de online acties van Greenpeace. Als vrijwilliger heb je de verplichting enige tijd te steken in e-activisme, door je naar eigen behoefte en beschikbaarheid op te geven voor activiteiten. Als vrijwilliger ben je verantwoordelijk voor de taken die je op je neemt.


Art. 2 Aanvang en einde van deze overeenkomst
Deze overeenkomst wordt beëindigd door schriftelijke opzegging door één van beide partijen. Houd er alsjeblieft rekening mee dat als je je al wel opgegeven hebt voor activiteiten, je je bij verhindering ruim van te voren afmeldt, anders rekent GPNL natuurlijk op je. Opzegging is vanuit GPNL in ieder geval mogelijk als de gedragsregels van Greenpeace e-warrior overtreden worden, zie artikel 3, of als iets in strijd is met artikel 11.


Art. 3 Gedragsregels van e-warrior
• Wees aardig voor elkaar, zet geen dingen online die in strijd zijn met de wet of de grondbeginselen van Greenpeace of die anderszins bezwarend zijn. Hieronder verstaat GPNL in ieder geval (maar niet alleen): intimidatie, belediging, bedreiging, misbruik, obsceen taalgebruik, godslastering, seksueel getinte bijdragen, racistische of kwetsende bijdragen; of oproepen tot geweld.
• Blijf bij het onderwerp.
• GPNL is eerlijk, jij dus ook: als je door een bedrijf betaald wordt voor jouw activiteiten, als je als ambtenaar deelneemt aan de online acties, of op een andere manier een belangenconflict kan hebben, vertel dat dan van tevoren.
• Verspreid geen virussen, schadelijke software of programma’s die schade aan andermans computer of aan de website van Greenpeace aan kunnen brengen.

Door je als e-warrior te registreren ga je akkoord met de Gedragscode zoals die geldt voor alle medewerkers van GPNL en alle andere personen die in opdracht van GPNL werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten, gedetacheerden, vrijwilligers, consultants e.d.

GPNL behoudt zich het recht voor om bijdragen te wissen, af te sluiten voor verder commentaar of op andere manieren in te grijpen indien GPNL dat wenselijk acht, bijvoorbeeld in geval van schending van (één van) de gedragsregels. Wij behouden ook nadrukkelijk het recht om de overeenkomst met e-warriors die zich niet aan de gedragsregels houden op te zeggen.

Art. 4 Begeleiding, informatie en scholing
Je hebt als e-warrior recht op een zekere mate van begeleiding. De begeleiding wordt geboden door de Community Mobilisers. Tevens krijg je de benodigde informatie ten behoeve van het uitvoeren van je functie of taak. GPNL biedt je, afhankelijk van de online acties, de mogelijkheid mee te doen aan trainingen. Voor sommige online acties is een training verplicht.

Art. 5 Onkostenvergoeding
GPNL vergoedt de door de vrijwilliger werkelijk gemaakte onkosten, zoals reis- en verblijfkosten (reiskosten op basis van 2e klas openbaar vervoer). Het betreft onkosten gemaakt wegens deelname aan door GPNL georganiseerde activiteiten ofwel door GPNL vooraf goedgekeurde vrijwilligersactiviteiten waarbij ook is toegezegd dat de vooraf geraamde kosten vergoed worden. Het declareren van de onkosten gebeurt d.m.v. een declaratieformulier; originele bonnen moeten worden bijgevoegd. Overleg even van tevoren als het noodzakelijk is om een auto in te zetten (vanwege bereikbaarheid, vervoer materialen of veiligheid), die kosten worden alleen vergoed na voorafgaande toestemming. Aan deelname aan de community of trainingen van GPNL zijn geen kosten verbonden – het is juist fijn dat je mee wilt werken aan een betere wereld.

Art. 6 Verzekeringen
Als vrijwilliger word je geacht zelf een (wettelijk verplichte) ziektekostenverzekering te hebben afgesloten. Eigen initiatieven vallen onder je eigen verzekeringen.

Art. 7 Conflicten
In geval van onduidelijkheden, klachten of conflicten die niet in intern overleg tussen jou en een andere vrijwilliger onderling of tussen jou en een medewerker van GPNL kunnen worden opgelost, wend je je tot een van de Community Mobilisers die een bemiddelende rol kan spelen. Indien deze Community Mobiliser een van de partijen is in het conflict, wend je je tot het afdelingshoofd van de desbetreffende medewerker.

In geval van ongewenst gedrag kun je gebruik maken van de Klachtenregeling ongewenst gedrag. We hebben twee vertrouwenspersonen binnen de organisatie en één externe vertrouwenspersoon. Zij begeleiden en ondersteunen medewerkers en vrijwilligers bij behandeling van klachten met betrekking tot ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Zij gaan altijd vertrouwelijk om met de informatie
De interne vertrouwenspersonen zijn Jacob Namminga (jacob.namminga@greenpeace.org) en Elize van Berkel (elize.van.berkel@greenpeace.org). De externe vertrouwenspersoon is Chris Hemerijck van de Arbo Unie Amsterdam.

Art. 8 Geheimhoudingsplicht
Als e-warrior zal je informatie betreffende GPNL, of een ander Greenpeace-kantoor, die bestemd is voor intern gebruik en/of alleen bedoeld is ter voorbereiding op jouw taak, geheimhouden en niet verspreiden aan derden (ook niet via sociale netwerken online), tenzij een van de Community Mobilisers van tevoren schriftelijk toestemt in het bekendmaken van de informatie. Dit geldt zowel tijdens de looptijd van de overeenkomst als vrijwilliger als ook na beëindiging ervan. Je bent als vrijwilliger zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je vrijgeeft, en draagt zelf verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de internetverbinding.

Art. 9 Privacy
Voor de totstandkoming en uitvoering van een vrijwilligersovereenkomst en om onze vrijwilligers te informeren via telefoon, post, e-mail gebruikt Greenpeace persoonsgegevens zoals contactgegevens, geslacht, geboortedatum en bankgegevens (in geval van vergoeden van bepaalde onkostenvergoedingen). Je kunt je als vrijwilliger niet afmelden voor het ontvangen van deze informatie, tenzij je je uitschrijft als vrijwilliger.
Je bent als vrijwilliger verplicht je persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum en –plaats) correct aan te leveren en je houdt de verantwoordelijkheid wijzigingen zo snel mogelijk aan te passen dan wel door te geven.  GPNL zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw toestemming – tenzij dit noodzakelijk is op grond van de wet of voor de verzekering – en gebruikt deze gegevens alleen in overeenstemming met haar eigen privacybeleid (zie hiervoor ons privacystatement) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Art. 10 Recht om beelden te gebruiken
Door het plaatsen van de teksten en beelden geef jij GPNL het recht om deze te gebruiken in haar publicaties, waarbij GPNL zich in zal spannen om de rechthebbenden te achterhalen en de bron te vermelden. GPNL kan echter niet garanderen dat zij hier altijd in zal slagen. Je ontvangt geen vergoeding voor het gebruik van teksten en beelden door GPNL. Het Greenpeace-logo is een internationaal geregistreerd handelsmerk van de Stichting Greenpeace Council, en mag alleen worden afgebeeld na voorafgaande schriftelijke toestemming van GPNL – met dien verstande dat als je activiteiten voor GPNL organiseert, je het Greenpeace-logo mag gebruiken op flyers, posters, etc mits je duidelijk vermeldt dat het een initiatief betreft van vrijwilligers van GPNL.

Artikelen en andere teksten geschreven door GPNL mag je gratis voor persoonlijke of educatieve doeleinden gebruiken, mits er de vermelding bij staat: ‘Bron: Greenpeace’. Gebruik daarbij elke naamvermelding of copyright-informatie die in de originele tekst staat. Artikelen en teksten van derden blijven intellectueel eigendom en copyright van deze derde partijen. Toestemming voor gebruik hiervan moet aan deze originele bronnen gevraagd worden. Klik hier
voor de complete copyrightbepalingen.

Tijdens door GPNL georganiseerde activiteiten kunnen er beelden gemaakt worden door medewerkers van GPNL, andere vrijwilligers of door GPNL ingehuurde fotografen. Door je deelname aan door GPNL georganiseerde activiteiten geef jij GPNL het recht om deze beelden te maken en te gebruiken in haar publicaties, waarbij GPNL zich in zal spannen om de rechthebbenden te achterhalen en de bron te vermelden. Je geeft toestemming dat GPNL beelden maakt waarop je zichtbaar bent tijdens een door GPNL georganiseerde activiteit, tenzij je voorafgaand aan een activiteit aangeeft bij de organisator dat je dit niet wilt.  


Art. 11  Aansprakelijkheid
GPNL is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op onze website beschikbaar stellen. GPNL geeft dan ook geen garanties ten aanzien van (de juistheid van) de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld. GPNL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de inhoud of de oproepen en is niet verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van deze teksten. Officiële standpunten van GPNL kunnen gevonden worden op www.greenpeace.nl

Moedwillig verspreiden van verkeerde informatie of oproepen die strijdig zijn met de grondbeginselen van Greenpeace, dan wel de Nederlandse wet, kan leiden tot verwijdering uit het vrijwilligersbestand van GPNL. Het misbruiken van de online activiteiten van Greenpeace voor eigen geldelijk of ander gewin of het veroorzaken van overlast, wordt niet getolereerd. GPNL behoudt zich het recht voor om deze vrijwilligersovereenkomst op te zeggen, mensen permanent het vrijwilligersbestand te ontzeggen dan wel andere stappen te nemen om verdere overlast te voorkomen.

Art. 12 Aanpassen van de voorwaarden

GPNL heeft het recht om deze actievoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, waarover GPNL je via e-mail zal berichten. Als je het gebruik van de site voortzet na een of meerdere aanpassingen van de gebruikersvoorwaarden impliceert dit dat je deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze actievoorwaarden regelmatig te raadplegen.