ACTIEVOORWAARDEN

GOED DAT JE EVEN DE KLEINE LETTERTJES LEEST! WE PROBEREN HET KORT TE HOUDEN. KOMT ‘IE:
Dit zijn de voorwaarden van de luchtvaart-actie, op de actiesite www.greenpeace.nl/luchtvaart en luchtvaartmanifest.nl. Door het manifest te tekenen, aanvaardt de deelnemer (jij dus) de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden.

Deze actie wordt georganiseerd door de Stichting Greenpeace Nederland (hierna zeggen we gewoon Greenpeace).

NDSM-Plein 32 Postbus 3946
1033 WB Amsterdam 1001 AS Amsterdam
www.greenpeace.nl info@greenpeace.nl

 

BEGRIPPEN

In deze algemene actievoorwaarden wordt verstaan onder:

Organisator: Greenpeace
Actiesite: www.greenpeace.nl/luchtvaart; www.greenpeace.org/nl/acties/schiphol-lelystad-vliegen en luchtvaartmanifest.nl
Deelnemer: een natuurlijke persoon.

 

DOEL VAN DEZE ACTIE

Het doel van deze actie is dat deelnemers (jij nog steeds) door het ondertekenen van een manifest, het Nederlandse kabinet oproepen tot een klimaatvriendelijk en rechtvaardig luchtvaartbeleid.

PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

Bij het ondertekenen van de petitie vraagt Greenpeace de deelnemers om hun naam, e-mailadres en optioneel telefoonnummer in te vullen. De achtergelaten persoonsgegevens worden vastgelegd in de supportersadministratie van Greenpeace.

Op deze actie zijn de privacyvoorwaarden van Greenpeace van toepassing. Door het aanvinken van de opt-in box op de actiesite geeft de deelnemer Greenpeace toestemming om hem of haar via e-mail te informeren over acties en campagnes of om de deelnemer om financiële steun te vragen. Want zonder donateurs kunnen we acties zoals deze niet opzetten.

Bellen doet Greenpeace alleen met de deelnemers die zelf hun telefoonnummer bekend hebben gemaakt aan Greenpeace en toestemming hebben gegeven. Afmelden voor telefonisch contact kan tijdens het telefoongesprek of via de geweldige dames en heren van Supporter Care: 0800 – 4223344.

De e-mails zullen gemiddeld eens per 2 weken worden verzonden, of wat vaker als we dat echt nodig vinden. Afmelden voor de e-mails kan door te klikken op de afmeldlink die in elke e-mail wordt opgenomen. Je afmelding wordt direct verwerkt.

DONATIES

Tijdens deze campagne kan de deelnemer ook financieel bijdragen. Graag zelfs! De donaties komen ten goede aan de doelstellingen en campagnes van Greenpeace en haar strijd voor een gezond en duurzaam evenwicht tussen mens en milieu.

DUUR VAN DE ACTIE

Deze actie loopt vanaf 5 mei 2018 tot een nader te bepalen tijdstip. Greenpeace behoudt zich het recht voor om de actie voortijdig te beëindigen. Als we dankzij jouw handtekening het doel van de actie al eerder behalen bijvoorbeeld. Vroegtijdige beëindiging wordt bekendgemaakt via de actiesite.

DISKWALIFICATIE

Greenpeace behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten, als de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisator of derden.

AANSPRAKELIJKHEID

Greenpeace is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van technische storingen en/of fouten, ongeacht waar deze storingen plaatsvinden of wie deze fouten heeft gemaakt. De organisator is ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van foutieve invoer door de deelnemer en/of foutieve verwerking van persoonlijke gegevens door de organisator, of van enige andere vorm van informatie die door de deelnemer op de actiesite wordt achtergelaten. Behoudens opzet van de organisator sluit zij iedere aansprakelijkheid ter zake uit. Dit geldt eveneens voor de door haar ingeschakelde hulppersonen. Ten slotte is de organisator niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet (tijdig) beantwoorden van vragen van deelnemers.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De actie is het intellectueel eigendom van Greenpeace. Deze actie evenals de inhoud van de website, voor zover deze op de actie betrekking heeft, mag niet worden overgenomen, verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Greenpeace. Delen via Facebook, Twitter en Instagram juichen we natuurlijk hartelijk toe!

TOT SLOT NOG DIT

Greenpeace behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te beëindigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. Klachten over de actievoorwaarden en de actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij de organisator.

Greenpeace Nederland, april 2018