ACTIEVOORWAARDEN

 

GOED DAT JE EVEN DE KLEINE LETTERTJES LEEST! WE PROBEREN HET KORT TE HOUDEN. KOMT ‘IE:

Dit zijn de voorwaarden van het #Mispaksel, op de actiesite https://www.mispaksel.nl. Door mee te doen, aanvaardt de deelnemer (jij dus) de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden.

Deze actie wordt georganiseerd door de Stichting Greenpeace Nederland (hierna zeggen we gewoon Greenpeace).

NDSM-Plein 32 Postbus 3946
1033 WB Amsterdam 1001 AS Amsterdam
www.greenpeace.nl info@greenpeace.nl
Supporter care 0800 – 4223344

 

BEGRIPPEN

In deze algemene actievoorwaarden wordt verstaan onder:

Organisator: Greenpeace

Actiesite: https://www.mispaksel.nl

Deelnemer: een natuurlijke persoon.

 

DOEL VAN DEZE ACTIE

Met het #MisPaksel vragen we aandacht voor de belachelijke hoeveelheid onnodig wegwerpplastic waarin voedselproducten verpakt zitten.

 

PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

Bij het meedoen aan de #Mispaksel verkiezing vraagt Greenpeace de deelnemers om hun naam, e-mailadres en optioneel telefoonnummer in te vullen. De achtergelaten persoonsgegevens worden vastgelegd in de supportersadministratie van Greenpeace.

Op deze actie zijn de privacyvoorwaarden van Greenpeace van toepassing. Door het aanvinken van de opt-in box voor e-mail op de actiesite geeft de deelnemer Greenpeace toestemming om hem of haar via e-mail te informeren over acties en campagnes van Greenpeace of om de deelnemer om financiële steun te vragen. Want zonder donateurs kunnen we acties zoals deze niet opzetten.

Bellen doet Greenpeace alleen met de deelnemers die zelf hun telefoonnummer bekend hebben gemaakt aan Greenpeace. Greenpeace belt niet wanneer de deelnemer een blokkade in het Bel Me Niet Register heeft voor goede doelen. Afmelden voor telefonisch contact kan tijdens het telefoongesprek of via de geweldige dames en heren van Supporter Care: 0800 – 4223344.

De e-mails zullen gemiddeld eens per 2 weken worden verzonden, of wat vaker als we dat echt nodig vinden. Afmelden voor de e-mails kan door te klikken op de afmeldlink die in elke e-mail is opgenomen. Je afmelding wordt direct verwerkt.

 

DONATIES

Tijdens deze campagne kan de deelnemer ook financieel bijdragen. Graag zelfs! De donaties komen ten goede aan de doelstellingen en campagnes van Greenpeace en de strijd voor een gezond en duurzaam evenwicht tussen mens en milieu.

 

DEELNAME AAN DE ACTIE

Van 2 t/m 15 september kan er gestemd worden op de meest onzinnige verpakking. Begin oktober wordt de winnaar bekend gemaakt. 

 1. Door deelname aan deze door Greenpeace Nederland georganiseerde actie, verklaart de deelnemer in te stemmen met deze algemene voorwaarden.
 2. Medewerkers van Greenpeace en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.
 3. Deelnemen aan deze actie geschiedt middels het insturen van een foto of video/vlog via email, of via de social media kanalen Facebook, Twitter of Instagram. Hoofddoel van deze actie is zoveel mogelijk aandacht genereren rondom de hoeveelheid wegwerpplastic bij voedselproducten. 
 4. Onder de deelnemers kiest Greenpeace de vijf meest creatieve inzendingen uit. Deze deelnemers worden via het kanaal dat zij hebben gebruikt voor inzending hiervan op de hoogte gebracht. Zij ontvangen ieder een Nooit-Meer-Plastic-Pakket, een tas vol handige gadgets voor een plastic-vrij bestaan!
 5. De aanspraak op het pakket vervalt drie maanden na de datum waarop hiervan bericht is gestuurd naar de desbetreffende deelnemer.
 6. Deelnemers dienen ten minste 18 jaar oud te zijn of hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van een ouder en/of verzorger is noodzakelijk. Greenpeace is gerechtigd om deze toestemming te verifiëren ten tijde van het uitreiken van een pakket.
 7. Deelnemers dienen, om kans te maken op een van deze pakketten, woonachtig te zijn in Nederland. 
 8. Over de uitslag van actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 9. De deelnemers die één van de pakketten van Greenpeace krijgen kunnen deze niet inwisselen voor geld. 
 10. Door deelname aan deze actie verleent de deelnemer toestemming aan Greenpeace Nederland om zijn of haar naam, de inzending, alsmede eventuele foto’s of video’s voor communicatiedoeleinden te gebruiken en deze op haar websites en/of in haar e-mail nieuwsbrieven te publiceren.
 11. Greenpeace Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit de actie voortvloeiende schade en verleent geen garantie op de te verstrekken pakketten.
 12. Greenpeace Nederland behoudt zich het recht voor om de actie of de regels, voorwaarden, bepalingen of informatie van de actie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 13. Deelnemen aan deze actie kan van maandag 2 september tot en met zondag 15 september 2019. Greenpeace behoudt zich het recht voor om de actie voortijdig te beëindigen. Een eventuele vroegtijdige beëindiging van de actie wordt bekendgemaakt via de actiesite en/of per e-mail.
 14. Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunt u richten aan Greenpeace Nederland via bovenstaande contactgegevens. Greenpeace Nederland zal zo spoedig mogelijk reageren.

 

DISKWALIFICATIE

Greenpeace behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten, als de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisator of derden.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Greenpeace is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van technische storingen en/of fouten, ongeacht waar deze storingen plaatsvinden of wie deze fouten heeft gemaakt. Greenpeace is ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van foutieve invoer door de deelnemer en/of foutieve verwerking van persoonlijke gegevens door Greenpeace, of van enige andere vorm van informatie die door de deelnemer op de actiesite, via e-mail of social media kanaal wordt achtergelaten of afgeg. Behoudens opzet van de organisator sluit zij iedere aansprakelijkheid ter zake uit. Dit geldt eveneens voor de door haar ingeschakelde hulppersonen. Ten slotte is de organisator niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet (tijdig) beantwoorden van vragen van deelnemers.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De actie is het intellectueel eigendom van Greenpeace. Deze actie evenals de inhoud van de website, voor zover deze op de actie betrekking heeft, mag niet worden overgenomen, verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Greenpeace. Delen via Facebook, Twitter en Instagram juichen we natuurlijk hartelijk toe!

 

TOT SLOT NOG DIT

Greenpeace behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te beëindigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. Klachten over de actievoorwaarden en de actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij de organisator.

Greenpeace Nederland, augustus 2019