INLEIDING

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Vlees en zuivel campagne, op de actiesite https://www.greenpeace.org/nl/acties/rabobank/, https://www.greenpeace.org/nl/stop-de-vleeskoorts-van-rabobank/ en https://www.greenpeace.org/nl/stop-de-vleeskoorts-van-rabobank-klant/.

Door deel te nemen aan deze actie, aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden. Deze actie wordt georganiseerd door de Stichting Greenpeace Nederland (hierna Greenpeace). De contactgegevens van Greenpeace luiden als volgt:

NDSM-Plein 32Postbus 3946
1033 WB Amsterdam1001 AS Amsterdam
www.greenpeace.nl[email protected]

BEGRIPPEN

In deze algemene actievoorwaarden wordt verstaan onder:

Organisator:Greenpeace
Actiesite:  https://www.greenpeace.org/nl/acties/rabobank/ ‎
Deelnemer:een natuurlijke persoon.

DOEL VAN DE ACTIE

Het doel van deze actie is dat deelnemers de Rabobank, door het indienen van een klacht, oproepen om te stoppen met geld investeren in vee-fabrieken en hun investeringskracht in te zetten voor ecologische landbouw met minder dieren en meer plantaardig voedsel.

PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

Bij het indienen van de klacht vraagt de organisator de deelnemers om hun naam, e-mailadres en optioneel telefoonnummer in te vullen. De achtergelaten persoonsgegevens worden vastgelegd in de supporters administratie van Greenpeace. Deelnemers aan de actie worden over het verloop van deze campagne per e-mail en/of telefonisch geïnformeerd.

Greenpeace beschermt de privacy van deelnemers. Meer hierover in het privacystatement van Greenpeace. De deelnemer geeft de organisator toestemming om hem of haar via e-mail en/of telefoon te informeren over de acties en campagnes waarvoor naam en e-mailadres zijn ingevuld en/of om de deelnemer om financiële steun te vragen.

Deelnemers kunnen te allen tijde contact met ons opnemen om inzage van en rectificatie of wissen van hun persoonsgegevens te vragen. Ook kunnen ze ons verzoeken de verwerking van hun gegevens te beperken, en kunnen ze bezwaar te maken tegen verwerking.

Deelnemers kunnen ook te allen tijde hun toestemming voor verwerking intrekken door contact met de organisator op te nemen.

Deelnemers hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij beëindiging looptijd campagne zullen de Rabobank klant gegevens verwijderd worden. Voor zover geen toestemming is gegeven voor gebruik van persoonsgegevens voor andere campagnes en verzoeken om steun, zullen na beëindiging van de looptijd van de campagne ook de overige persoonsgegevens verwijderd worden.

Greenpeace Nederland zal jouw klacht gedurende de campagne voor je indienen bij de Rabobank. Hiertoe zal Greenpeace Nederland éénmalig je naam en je e-mailadres aan de Rabobank verstrekken. De reden dat we je vragen of je klant bent bij de Rabobank voorafgaand aan het tekenen van de petitie hangt samen met de juridische verplichting die banken hebben om klachten van klanten te behandelen. Volgens de wet op het financieel toezicht (Wft) artikel 4:17, eerste lid en onder a, wordt gesteld dat voor dat financiële instellingen, waaronder banken, moeten zorg dragen ‘voor een adequate behandeling van klachten van cliënten, consumenten of deelnemers over betaaldiensten, financiële diensten of financiële producten’. Hiertoe zijn banken verplicht om over een verplichte interne klachtenprocedure te beschikken, ‘gericht op een spoedige en zorgvuldige behandeling van klachten’. De verplichting geldt voor klachten van cliënten, consumenten of deelnemers. Het aangeven dat je klant bent vergroot hiermee de kans dat de Rabobank je klacht daadwerkelijk en op een zorgvuldige manier in behandeling zal nemen. Uit artikelen 43 en 44 van het Bft. volgt dat banken op een klacht dienen te reageren, door het zenden van een ontvangstbevestiging, het geven van bericht over de termijn van afhandeling, en als nadere informatie nodig is voor het afhandelen van een klacht, deze informatie dient te worden opgevraagd door de bank bij de klager. De termijn voor ontvangstbevestiging volgens artikel 43, tweede lid, van het Bft. is 2 weken. De Rabobank stelt zelf binnen 2 werkdagen contact met je op te zullen nemen.

De e-mails die informeren over het verloop van de campagne zullen eens per twee weken worden verzonden of zoveel vaker als noodzakelijk wordt geacht door de organisator. Afmelden voor de e-mails kan door te klikken op de afmeldlink die in elke e-mail wordt opgenomen. De afmelding wordt direct verwerkt.
Er wordt alleen telefonisch contact opgenomen met de deelnemers die zelf hun telefoonnummer bekend hebben gemaakt aan Greenpeace. Afmelden voor telefonisch contact kan tijdens het telefoongesprek of via de Servicedesk: 0800 – 4223344.

DUUR VAN DE ACTIE

Deze actie loopt vanaf 5 december 2018 gedurende de looptijd van de campagne. De organisator behoudt zich het recht voor om de actie voortijdig te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging wordt bekendgemaakt via de actiesite.

DISKWALIFICATIE

De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten, indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisator of derden.

AANSPRAKELIJKHEID

De organisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van technische storingen en/of fouten, ongeacht waar deze storingen plaatsvinden of wie deze fouten heeft gemaakt. De organisator is tevens niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van foutieve invoer door de deelnemer en/of foutieve verwerking van persoonlijke gegevens door de organisator, of van enige andere vorm van informatie die door de deelnemer op de actiesite wordt achtergelaten. Behoudens opzet van de organisator sluit zij iedere aansprakelijkheid ter zake uit. Dit geldt eveneens voor de door haar ingeschakelde hulppersonen. Ten slotte is de organisator niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet (tijdig) beantwoorden van vragen van deelnemers.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De actie is het intellectueel eigendom van de organisator. Deze actie evenals de inhoud van de website, voor zover deze op de actie betrekking heeft, mag niet worden overgenomen, verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator. Delen via Facebook en Twitter juicht de organisator hartelijk toe en staat derhalve vrij.

SLOTBEPALINGEN

De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te beëindigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. Klachten betreffende de actievoorwaarden en de actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij de organisator. De actievoorwaarden zullen niet worden gewijzigd waar het bewaren en verwerken van persoonsgegevens betreft. 

Greenpeace Nederland, december 2018