ACTIEVOORWAARDEN

GOED DAT JE EVEN DE KLEINE LETTERTJES LEEST! WE PROBEREN HET KORT TE HOUDEN. KOMT ‘IE:

Dit zijn de voorwaarden van de SMS-actie, op de actiesite doemee.greenpeace.nl/noodlanding . Door mee te doen, aanvaardt de deelnemer (jij dus) de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden.

Deze actie wordt georganiseerd door de Stichting Greenpeace Nederland (hierna zeggen we gewoon Greenpeace).

Stichting Greenpeace Nederland
NDSM-Plein 32
1033 WB Amsterdam

Postbus 3946
1001 AS Amsterdam
Tel.: +31 (0)20 626 1877

 

BEGRIPPEN

In deze algemene actievoorwaarden wordt verstaan onder:

Organisator: Greenpeace
Actiesite: doemee.greenpeace.nl/noodlanding
Deelnemer: een natuurlijke persoon

 

DOEL VAN DEZE ACTIE

Met deze actie laat je Schiphol persoonlijk weten dat ze nú met een klimaatplan moeten komen. Met elke (gratis) SMS gaat er ergens bij Schiphol Group de telefoon af en wordt je bericht voorgelezen. 

 

PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

We versturen de SMS namens jou naar Schiphol. We houden je via dit nummer onder meer op de hoogte van de resultaten van deze campagne. Het versturen van de SMS is gratis en we delen je telefoonnummer niet met Schiphol. Het telefoonnummer wordt vastgelegd in de supportersadministratie van Greenpeace.

Op deze actie zijn de privacyvoorwaarden van Greenpeace van toepassing. Door deel te nemen aan deze actie, geeft de deelnemer Greenpeace toestemming om hem of haar via telefoon te informeren over deze of andere acties en campagnes van Greenpeace of om de deelnemer om financiële steun te vragen. Want zonder donateurs kunnen we acties zoals deze niet opzetten.

Afmelden voor telefonisch contact kan tijdens het telefoongesprek of via de geweldige medewerkers van Supporter Care: 0800-4223344 (gratis).

DEELNAME AAN DE ACTIE

  1. Door deelname aan deze door Greenpeace Nederland georganiseerde actie, verklaart de deelnemer in te stemmen met deze algemene voorwaarden.
  2. Deelnemen aan deze actie geschiedt middels het versturen van een SMS via de actiesite.
  3. Deelnemers dienen ten minste 18 jaar oud te zijn of hiervoor en de uitdrukkelijke toestemming van een ouder en/of verzorger is noodzakelijk. 
  4. Greenpeace Nederland behoudt zich het recht voor om de actie of de regels, voorwaarden, bepalingen of informatie van de actie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
  5. Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunt u richten aan Greenpeace Nederland via bovenstaande contactgegevens. Greenpeace Nederland zal zo spoedig mogelijk reageren.

AANSPRAKELIJKHEID

Greenpeace is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van technische storingen en/of fouten, ongeacht waar deze storingen plaatsvinden of wie deze fouten heeft gemaakt. Greenpeace is ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van foutieve invoer door de deelnemer en/of foutieve verwerking van persoonlijke gegevens door Greenpeace, of van enige andere vorm van informatie die door de deelnemer op de actiesite, via e-mail of social media kanaal wordt achtergelaten of afgegeven. Behoudens opzet van de organisator sluit zij iedere aansprakelijkheid ter zake uit. Dit geldt eveneens voor de door haar ingeschakelde hulppersonen. Ten slotte is de organisator niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet (tijdig) beantwoorden van vragen van deelnemers.

TOT SLOT NOG DIT

Greenpeace behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te beëindigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. Klachten over de actievoorwaarden en de actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij de organisator.

Greenpeace Nederland, oktober 2019