Voor al onze vrijwilligers, donateurs, collega’s en andere betrokkenen bij Greenpeace

In mei 2018 verscheen op de site van Vrij Nederland een artikel over klachten van seksuele intimidatie bij Greenpeace-kantoren in Zuid-Amerika en India, en dan vooral over de manier waarop deze klachten zijn afgehandeld.  Vandaag, 7 februari 2019, heeft Vrij Nederland een vervolgartikel gepubliceerd over verschillende organisaties waarin ook Greenpeace wordt genoemd. Lees hier het verhaal aan de hand van de feiten die we nu hebben.

Greenpeace staat voor een rechtvaardige en veilige wereld. Ook bij ons moeten medewerkers en vrijwilligers er altijd op kunnen vertrouwen dat ze professioneel hun werk kunnen doen. De #MeToo-beweging heeft wat ons betreft bewezen hoe belangrijk het is dat misstanden aan het licht worden gebracht als slachtoffers niet of onvoldoende worden gehoord.

Bij Greenpeace Argentinië en India is dit in voorgaande jaren misgegaan. De manier waarop door deze regiokantoren met klachten van collega’s is omgegaan, kan niet door de beugel. Het doet ons pijn dat mensen uit de ‘Greenpeace-familie’ zo in de steek zijn gelaten. Beloven dat grensoverschrijdend gedrag nooit meer zal plaatsvinden, is onmogelijk. Maar zorgen dat je de slachtoffers steunt en leert van je fouten, is een vereiste.

We begrijpen dat Vrij Nederland aandacht aan dit verhaal besteedt. Maar vanwege de gevoeligheid en complexiteit van dit soort kwesties, is het voor alle betrokkenen wel belangrijk dat de feiten kloppen en het verhaal volledig is. Daarom deze aanvulling.

Update naar aanleiding van vervolgartikel

Zoals het nieuwe artikel correct stelt, zijn de hoofden van de verschillende landen-en regiokantoren bijeen gekomen om een aangescherpt integriteitsbeleid af te stemmen en maatregelen te nemen om gendergelijkheid en de werksfeer in alle kantoren te bevorderen. Het artikel noemt ook een beschuldiging van verkrachting op het internationale hoofdkantoor. Zo’n serieuze klacht wordt met de hoogste prioriteit en volgens strikte integriteitsnormen behandeld. We doen grondig onderzoek en indien nodig nemen we maatregelen. Vertrouwelijkheid is daar een essentieel onderdeel van, waardoor we over individuele gevallen geen details kunnen geven. We zetten ons onverminderd in voor een veilig en sterk Greenpeace waarin medewerkers zich gesteund voelen door de organisatie.

Wat is er gebeurd in Argentinië?

In 2012 en 2013 werden bij het Argentijnse regiokantoor klachten van ongewenst gedrag en seksuele intimidatie gemeld. Het bestuur van Greenpeace Argentinië heeft toen samen met een onafhankelijke specialist de klachten onderzocht. Hierop is de logistiek coördinator van dit kantoor ontslagen.

De onderzoekers concludeerden ook dat er op het Argentijnse kantoor sprake was van ongelijke behandeling van vrouwelijke medewerkers ten opzichte van mannelijke collega’s. Om die ongelijkheid te bestrijden zijn er maatregelen genomen. Er is een klachtenlijn opgezet waar medewerkers in alle anonimiteit melding kunnen doen. Ook zijn er verplichte trainingen over gendergelijkheid. Er is beleid gemaakt om te zorgen voor gelijke beloning van mannen en vrouwen en er is kinderopvang beschikbaar.

Een tweede onderzoek

Vierenveertig oud-medewerkers vonden deze maatregelen niet voldoende. Toen Greenpeace Argentinië zich in 2018 solidair verklaarde met de vrouwenbeweging en meedeed aan internationale vrouwendag, stuurden zij een brief naar onze internationale directeuren en zochten zij de publiciteit.

Daarbij brachten zij ook nieuwe, niet eerder gemelde klachten naar voren. Een duidelijk signaal, dat aanleiding was voor Greenpeace International om opnieuw een onafhankelijk onderzoek bij Greenpeace Argentinië te starten. De uitvoerend directeur is sinds oktober 2018 niet meer werkzaam bij Greenpeace Argentinië.

Greenpeace India

In 2012 hebben meerdere vrouwelijke werknemers bij Greenpeace India klachten ingediend over seksuele intimidatie. Helaas is hier destijds niet goed op gereageerd. Gelukkig heeft het slachtoffer dit gemeld bij Greenpeace International. Na een uitgebreid onderzoek zijn de betrokken mannelijke werknemers ontslagen.

Greenpeace India heeft in 2016 publiekelijk excuses aangeboden aan de slachtoffers en haar medewerkers voor de manier waarop zij met deze zaak is omgegaan. De directeur van dit regiokantoor is opgestapt. Samen met het bestuur van Greenpeace International zijn daarna de protocollen aangescherpt die ervoor zorgen dat ingediende klachten secuur worden behandeld.

Internationale maatregelen en vertrouwenspersoon

We stellen ons als organisatie regelmatig de vraag of we genoeg doen om een veilige werkplek te creëren. Greenpeace werkt in 55 landen en op 4 schepen aan klimaat- en milieuproblemen. Om op al deze plekken een veilige werkcultuur te bewerkstelligen, besloten we begin 2017 om een integriteitssysteem in te voeren voor alle regiokantoren. Dit zijn duidelijke gedragsregels voor alle medewerkers en vrijwilligers en transparante en grondige processen voor de behandeling van klachten.

Nederland had al een vergelijkbare klachtenprocedure, waardoor de overgang voor ons klein was. Maar niet alle kantoren zijn even ver in dit proces. Daarom is, als onderdeel van het integriteitssysteem, door Greenpeace International een internationale vertrouwenspersoon aangesteld, bij wie elke Greenpeace-medewerker, waar ook ter wereld, terechtkan.

Tot slot

Ik kan me voorstellen dat je na het lezen ook nog met vragen zit. Schroom vooral niet om contact met ons op te nemen. Vrijwilligers, aarzel niet om je contactpersoon aan te spreken.

Laat er geen twijfel over bestaan dat we ons als Greenpeace Nederland loyaal verklaren aan een veilige en professionele werkplek, waar dagelijks vele gepassioneerde mensen werken aan een betere wereld voor ons en onze kinderen. Seksisme en seksuele intimidatie hebben daarin geen plaats. Nooit.

Anna Schoemakers en Joris Thijssen, directie Greenpeace Nederland