Greenpeace maakt zich grote zorgen of de klimaat-beloftes die het kabinet in maart deed, wel worden nagekomen. Samen met Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Natuur- en Milieufederaties schreven we een brief aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer spreekt op 16 mei met minister Wiebes over het klimaatakkoord.

Ruim 40.000 mensen demonstreerden op de Klimaatmars voor een eerlijk en effectief klimaatbeleid. Foto: Marianna Selina Knollem

Afgelopen maart stelde het kabinet een CO2-heffing in het vooruitzicht én een beperking van de afvang en opslag van CO2 (CCS). Ook zou de industrie een eerlijk deel gaan meebetalen aan de investeringen die nodig zijn voor de omschakeling naar een duurzame economie, en zouden huishoudens minder belast worden. Maar sindsdien krijgen we heel andere signalen en dat is zorgelijk.

“Het kabinet bevestigde in maart de conclusie van de planbureaus dat er meer nodig is dan wat er in het ontwerp-klimaatakkoord beschreven staat,” zegt Faiza Oulahsen van Greenpeace. “Die kabinetsreactie van 13 maart was voor ons ook de reden om weer aan de klimaattafels deel te nemen en constructief mee te denken over oplossingen voor een eerlijk en effectief Klimaatakkoord. Maar we zijn nu twee maanden verder en het ziet er niet goed uit.”

CO2-opslag is een schijnoplossing

Twee weken geleden schreef het kabinet tot verrassing van de milieuorganisaties, dat ze juist meer CO2-opslag wil toestaan dan eerder in het ontwerp-klimaatakkoord beschreven. En dan ook nog eens ten koste van de opwekking van duurzame energie. “CO2-opslag is een schijnoplossing die miljarden kost, en veel energie. De rekening daarvoor komt ook bij de burger. Maar we moeten de uitstoot juist bij de bron aanpakken en niet achteraf met onvoldoende bewezen technieken onder de grond stoppen en maar afwachten wat er gebeurt.”

CO2-heffing is eerlijk en effectief

Het kabinet wil een maximumgrens instellen voor de productie van hernieuwbare energie, terwijl Nederland hierbij al in de achterhoede zit. “Dat is natuurlijk de wereld op zijn kop.” Ook de voorgestelde wijzigingen in de belasting voor duurzame energie (de ODE) kunnen niet op instemming van de milieuorganisaties rekenen. “Voor het laten meebetalen van de industrie is de ODE ongeschikt, vanwege vrijstellingen voor de zware industrie. Wat wel werkt is  een CO2-heffing op elke ton CO2 die door de industrie wordt uitgestoten. Dat geeft de juiste prikkel om de uitstoot omlaag te krijgen. En brengt de middelen op om vergroening van de industrie mee te financieren.”

Milieuorganisaties eisen duidelijk plan

De milieuorganisaties verlangen een duidelijker plan van het kabinet, hoe nu verder gegaan wordt met het vaststellen van het benodigde klimaatbeleid. Zowel voor de industrie, als voor verduurzaming van de landbouw, elektrisch rijden en het energieneutraal maken van woningen en gebouwen. Voor gebruik van biomassa voor energie willen de milieuorganisaties geen extra stimulans, zolang de aangekondigde duurzaamheidscriteria voor biomassa nog niet zijn vastgesteld.

“We roepen het kabinet op om nog voor de zomer te kiezen voor een eerlijk en effectief Klimaatakkoord waarin we de doelen halen, de lusten en lasten eerlijk verdeeld zijn en vol wordt ingezet op innovatie. Dan zou zij haar belofte van 13 maart nakomen. De tijd die ons nog rest om uit de klimaatcrisis te komen raakt snel op. ”

Volgende week donderdag spreekt de Kamer met het kabinet over het klimaatbeleid.

Meer weten? Dit is ‘m: de brief van Milieuorganisaties met zorgen over Klimaatakkoord [pdf]