Regering moet het klimaat beschermen, niet de vervuilers

Nederland — 17 actievoerders van Greenpeace Nederland beschilderen sinds vanochtend 06.30 uur de kolencentrale van stroomproducent E.ON op de Maasvlakte. Het wordt een waarschuwingsbox zoals die ook op sigarettenpakjes staat: ‘Smoking Kills’. Kolencentrales als deze stoten broeikasgassen uit die bijdragen aan het klimaatprobleem. Energiebedrijven blijven desondanks investeren in nieuwe kolencentrales en de regering legt hen daarbij geen strobreed in de weg. Greenpeace wil, dat tijdens het Tweede Kamer-debat op donderdag 15 juni de regering kiest voor duurzame energie en energie efficiency in plaats van ruimte bieden aan nieuwe klimaatvervuilende kolencentrales.


Actievoerders van Greenpeace Nederland hebben de kolencentrale van stroomproducent E.ON op de Maasvlakte voorzien van een waarschuwingsbox zoals die ook op sigarettenpakjes staat: ‘Smoking Kills’. Kolencentrales als deze stoten broeikasgassen uit die bijdragen aan het klimaatprobleem.

‘In plaats van het klimaatprobleem op te lossen, effent de
regering de weg vrij voor energiebedrijven om te blijven investeren
in klimaatvervuilende kolencentrales,’ stelt Joris Thijssen,
campagneleider klimaat en energie van Greenpeace, ‘en dat terwijl
de CO2-uitstoot van kolencentrales leidt tot levensgrote problemen
wereldwijd voor mens en milieu’.

Stroomproducent E.ON heeft, net als Nuon, RWE en Electrabel,
aangekondigd een nieuwe kolencentrale te willen bouwen in
Nederland. Deze nieuwe centrale verrijst hoogst waarschijnlijk
direct naast de huidige centrale. Een dergelijke nieuwe
kolencentrale stoot jaarlijks meer dan 5,5 miljoen ton kooldioxide
(CO2) uit. Deze CO2 zorgt voor nog meer verandering van het
klimaat.

Onlangs presenteerde het KNMI wat klimaatverandering betekent
voor Nederland: het wordt niet alleen warmer maar vooral ook natter
in de winter en droger in de zomer. Het is de vraag of Nederland de
stijging van de zeespiegel kan bijbenen (1). Het klimaatpanel van
de Verenigde Naties stelde al eerder dat ook een kleine verandering
van het klimaat wereldwijd vele levens kan eisen als gevolg van
watertekort, verdere verspreiding van malaria, overstromingen en
hevigere orkanen (2).

Op 15 juni debatteert de Tweede Kamer over het klimaat en het
Nederlandse energiebeleid. Hoog op de agenda staat de
CO2-emissiehandel en daarmee samenhangend een plan over de
verdeling van CO2-emissierechten onder Nederlandse bedrijven
(waaronder stroomproducenten, raffinaderijen, papierfabrieken,
staalproducenten). Tot nog toe blijkt deze emissiehandel een farce.
Het kabinet heeft afgelopen jaar zoveel CO2-emissierechten
uitgedeeld dat al deze bedrijven rustig door konden gaan met het
uitstoten van het broeikasgas en geen enkele investering hoefden te
doen in schone energie.

Greenpeace concludeert uit het verdelingsplan van
CO2-emissierechten zoals dat door het kabinet naar de Tweede Kamer
is gestuurd, dat de emissiehandel de komende jaren opnieuw niet het
beoogde positieve effect zal hebben voor het klimaat. De
Kyotodoelstelling van Nederland wordt weliswaar net gehaald, maar
alleen dankzij aankoop van emissieruimte in landen als Roemenië en
China. Voor energiebedrijven is er zelfs ruimte gecreëerd voor
meerdere nieuwe kolencentrales. ‘Dat het ambitieniveau van
Nederland laag lag, wisten we helaas al. En dat dit kabinet de
industrie het hand boven het hoofd houdt, ook. Maar deze plannen
zijn schaamteloos’, zegt Joris Thijssen. ‘Nederland moet het
klimaat beschermen, niet de vervuilers’.

Ook zonder nieuwe kolencentrales kunnen we in Nederland het
licht laten branden. Schone energiebronnen zoals wind, zon en
schone biomassa zijn goed in staat om voor Nederland aan de
energiebehoefte te voldoen (3). Bovendien biedt investeren in
schone energie kansen voor de Nederlandse offshore industrie, de
Rotterdamse haven en de internationaal vooraanstaande Nederlandse
zonnepaneel producenten. Greenpeace wil dat de Nederlandse regering
eindelijk eens inziet dat het oplossen van het klimaatprobleem
samen kan gaan met kansen voor de economie.

(1) Het KNMI constateert dat de temperatuur in Nederland nu
reeds met 1,2 graden Celsius is gestegen. Rijkswaterstaat wil in
2015 de kustbescherming en waterhuishouding gereed hebben voor een
temperatuursstijging van 2 graden Celsius. Voorspellingen zijn dat
de temperatuur komende eeuw tussen de 1,4 en 5,8 graden zal stijgen
als klimaatverandering doorgaat.

(2) www.ipcc.ch

(3) Energy Revolution: a sustainable pathway to a clean energy
future (2005, Greenpeace)