De maatregelen van het Klimaatakkoord zoals vandaag gepresenteerd zijn nog niet voldoende voor een eerlijk en effectief klimaatbeleid zeggen Greenpeace, Milieudefensie, Natuur&Milieu, de Natuur- en Milieufederaties, de Jonge Klimaatbeweging en MVO Nederland. De afgelopen maanden zijn er belangrijke stappen gezet. Met een aantal verbeteringen kan dit de basis vormen voor een doorbraak in het Nederlandse klimaatbeleid. Zo kan Nederland wereldwijd leider worden in het voeren van eerlijk en effectief klimaatbeleid.

Positief is dat het ernaar uitziet dat het klimaatakkoord de beoogde 49 procent vermindering van de CO2-uitstoot gaat halen. Een groot aantal van de maatregelen waar de organisaties voor pleiten is door het kabinet overgenomen:

 • Er komt een vorm van CO2-heffing (heffing op de marge) voor de industrie;
 • Huishoudens betalen nu minder aan de kosten voor de industrie, maar nog steeds wel, zie onder;
 • De landbouw gaat meer doen om uitstoot van broeikasgassen te verlagen;
 • Anderhalf miljoen huizen worden het komende decennium verduurzaamd;
 • Circa 75 procent van de elektriciteit wordt in 2030 verkregen uit duurzame bronnen als zon en wind, waarbij ruim baan wordt gemaakt voor lokaal eigendom;
 • Er komt een duurzaamheidskader voor de inzet van biomassa;
 • Er is een kolenfonds, inmiddels gevuld met 22 miljoen euro. Een goede eerste stap voor omscholing en compensatie van mensen die hun werk kwijt raken.

Helaas kiest het kabinet op een aantal andere punten voor schijnoplossingen en afzwakkingen, die de broodnodige energietransitie in de weg staan. Bijvoorbeeld waar het gaat om:

 • Het opslaan van grote hoeveelheden CO2 onder de zeebodem;
 • Het frustreren van de omslag naar elektrisch rijden en het gebrek aan investeringen in fietsen en OV;
 • Minimale inzet op de transitie naar een kringlooplandbouw en op krimp van de veestapel;
 • Teveel rekenen op de inzet van biomassa en biobrandstoffen;
 • De industrie betaalt nog steeds te weinig mee aan de ODE (Opslag Duurzame Energie).

Voor verbeteringen op deze punten blijven de organisaties vechten, want de urgentie is hoog.

Het kabinet laat het besef van urgentie onvoldoende zien, dat blijkt vandaag opnieuw uit het negeren van het Urgenda-vonnis. Hiermee negeert het kabinet de uitspraak van de rechter en worden maatregelen die keihard nodig zijn jaren vooruit geschoven. Laten we de problemen voor toekomstige generaties niet groter maken, maar kleiner.

Greenpeace, Milieudefensie, Natuur&Milieu, de Natuur- en Milieufederaties, de Jonge Klimaatbeweging, en MVO Nederland.