Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga,

De Noordzee staat aan de vooravond van grote veranderingen. Deze worden met name gedreven door de centrale rol van dit unieke natuurgebied in de energietransitie: het aantal windparken zal explosief groeien, en simultaan worden de olie- en gaswinning op de Noordzee afgebouwd.

Daarnaast zijn de visserij- en scheepvaartsectoren in transitie naar een duurzamere modus operandi, en zijn er diverse internationale natuur- en milieudoelen – onder meer op grond van de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie – waarvoor bestaande en nieuwe maatregelen ontwikkeld en geïmplementeerd dienen te worden. Nodig want de Noordzee bevindt zich nog niet in een “goede milieutoestand”. Bovendien zijn de gevolgen van de Brexit en klimaatverandering twee potentieel ingrijpende ‘known unknowns’, waarmee terdege rekening moet worden gehouden.

Download de gehele brief:

Brief_ Infrastructuur en Waterstaat