Geachte minister, beste Eric,

In uw Kamerbrief van 8 december riep u alle maatschappelijke partners op in kaart te brengen wat zij zelf gaan doen om de (energie)transitie te (helpen) realiseren. Tijdens het kennismakingsgesprek op 20 december nodigde u ons uit aan te geven welke rol wij zouden willen spelen aan de verschillende tafels van het Klimaat- en Energieakkoord en daar voor eind januari voorstellen voor te doen. Dat doen wij hierbij graag, temeer omdat u toen aangaf ‘de briljante voorstellen uit het regeerakkoord graag in te ruilen voor nóg briljantere ideeën’. Zonder op de inhoud vooruit te lopen, zien we daarvoor goede mogelijkheden, zowel binnen als tussen sectoren. Ook denken we graag mee over financieringsmogelijkheden, waarbij een evenredige verdeling van lusten en lasten onze inzet is.

Het is onze ambitie om als NGO’s in gezamenlijkheid aan alle tafels, inclusief de coördinatietafel, deel te nemen. Afhankelijk van onze specifieke activiteiten en expertises ambiëren we één of enkele plekken per tafel. Onze ambitie is om met gebruikmaking van onze kennis en jarenlange ervaring, ons grote netwerk onder (progressieve) bedrijven en organisaties, onze achterban en onze drive voor het halen van de ambitieuze klimaatdoelen de omslag naar schone energie te helpen versnellen en het draagvlak te helpen vergroten.

Download de gehele brief:

20180130 brief Klimaat- en Energieakkoord NGO’s