Input Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu

Algemeen Overleg Milieuraad – 20 februari 2018

1. Coalitievorming en beleidsmaatregelen 55%-reductie
In het regeerakkoord werd afgesproken in Nederland in 2030 49% CO2 te reduceren en in de EU te streven naar 55%. Daarmee schaart Nederland zich onder de meer ambitieuze lidstaten van de EU. Ook de nieuwe Duitse regering, die het doel voor 2020 loslaat, lijkt afgaande op het voorlopig akkoord tussen CDU en SPD vast te houden aan 55% CO2-reductie in 2030. Portugal, Luxemburg en Zweden zitten ook op die lijn, diverse andere landen lijken er eveneens voor in. Overigens geven ECN en PBL in hun studie ‘Verkenning van klimaatdoelen’ aan dat 60% reductie nodig is om aan de 1,5 graaddoelstelling te voldoen. In het klimaatakkoord van Parijs spraken we af daarnaar te streven. Dat gezegd hebbende is het zeer positief dat minister Wiebes gelijk na zijn aantreden bij de COP in Bonn al pleitte voor 55% reductie in 2030. Dit heeft nu vervolg nodig.

Wij vragen u de staatssecretaris te verzoeken om een plan van aanpak op te stellen en binnen de EU een coalitie te vormen van landen die tenminste 55% in 2030 willen nastreven.

Download de gehele brief:

Input Algemeen Overleg Milieuraad