Στην επιστολή η Greenpeace, σε σύμφωνη γνώμη μαζί με άλλες οργανώσεις, παραθέτει προτάσεις για το καθεστώς παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που τελούν υπό καθεστώς ειδικής προστασίας για την θερινή περίοδο 2017.

Προς:

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ Γεώργιο Χουλιαράκη

Πανεπιστημίου 37, ΤΚ 10165 Αθήνα, Νίκης 5-7, ΤΚ 10180 Αθήνα (αποστολή με email: , )

Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ Σωκράτη Φάμελλο,

Μεσογείων  119, ΤΚ 11526, Αθήνα (αποστολή με email: , , )

Θέμα: Προτάσεις  για το καθεστώς παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την θερινή περίοδο 2017.

Σχετ: Ο Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α285/19-12-2001) όπως ισχύει, ο Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α60/31-03-2011) όπως ισχύει, η υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β578/09-04-2015 όπως τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ Β828/12-05-2015 και το ΦΕΚ Β1044/04.06.2015), η ισχύς της οποίας παρατάθηκε έως 30/04/2017 με το άρθρο 56 Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α78/26.4.2016), η με αριθμ. πρωτ. 23841/664/28-4-2016 Σύμφωνη Γνώμη του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος προς τον Αν. Υπουργό Οικονομικών και την Γ. Γ. Δημόσιας Περιουσίας.


Αξιότιμοι κύριοι,

Όπως γνωρίζετε, η υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση ισχύει έως 30-04-2017. Ενόψει της επικείμενης έκδοσης νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την θερινή περίοδο 2017, θα θέλαμε, προς τον σκοπό προστασίας των παράκτιων οικοσυστημάτων της χώρας μας και δη των περιοχών που τελούν υπό καθεστώς ειδικής προστασίας (δίκτυο Natura 2000), να θέσουμε υπόψη σας τα κάτωθι σημαντικά θέματα:

1) Η νέα ΚΥΑ παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι σύμφωνη[1] με την υπ’ αριθμ. 3944/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ε’ τμήμα), στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «[…] η παραχώρηση δικαιωμάτων απλής χρήσης επί του αιγιαλού και της παραλίας, στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. για την άσκηση δραστηριοτήτων[…] πρέπει να γίνεται μεμονωμένα και κατά περίπτωση, ύστερα από εξατομικευμένη κρίση της Διοικήσεως, συνοδευόμενη από τα αναγκαία διαγράμματα, με την οποία θα τίθενται και οι αναγκαίοι όροι και περιορισμοί ενόψει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του υπό παραχώρηση συγκεκριμένου τμήματος του αιγιαλού, προκειμένου να διασφαλισθεί και η κατά προορισμό χρήση του ως κοινόχρηστου αγαθού. […].Η συλλήβδην παραχώρηση του συνόλου των αιγιαλών της χώρας στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. βρίσκεται εκτός των ορίων της εξουσιοδοτήσεως της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001. Εξάλλου, ενόψει της, κατά τα εκτεθέντα, σημασίας του παράκτιου χώρου ως στοιχείου του φυσικού περιβάλλοντος, κατά την ορθή έννοια του νόμου […] η αρμοδιότητα παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας ανήκει και στον Υπουργό Περιβάλλοντος, από κοινού με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών»[2]. Στη συνέχεια, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο τόνισε ότι «[…] δεν νοείται συλλήβδην εκ των προτέρων έγκριση εκ μέρους των αρμοδίων Υπουργών μεταβιβάσεων που θα χωρήσουν μελλοντικά, διότι, έτσι απεμπολούν την αρμοδιότητα ασκήσεως εποπτείας επί των πράξεων των Ο.Τ.Α., ενώ ταυτόχρονα θέτουν σε διακινδύνευση τα παράκτια οικοσυστήματα. Η άσκηση προληπτικού ελέγχου και εποπτείας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στο επίμαχο ζήτημα, προκειμένου να αποφεύγονται παραβιάσεις των όρων της παραχώρησης εκ μέρους των τρίτων παραχωρησιούχων (αλλοιώσεις της μορφολογίας, αναίρεση του κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού, οχλήσεις στους περιοίκους), αλλά και να εξασφαλίζεται, με την επιβολή αντικειμενικών όρων στη διακήρυξη, το βέλτιστο οικονομικό αντάλλαγμα για το Δημόσιο, αντί των φαινομένων «εικονικών» δημοπρασιών από τους Δήμους»[3].

Καθίσταται επομένως σαφές ότι η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας δεν μπορεί να γίνει εκ μέρους της διοίκησης με την εκ των προτέρων συλλήβδην έγκριση παραχώρησης του συνόλου των αιγιαλών της χώρας προς τους Ο.Τ.Α. Επίσης το οικονομικό αντάλλαγμα του Δημοσίου για την παραχώρηση του αιγιαλού δεν θα πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά τουναντίον θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε προγράμματα προστασίας και αποκατάστασης του παράκτιου οικοσυστήματος. Υπό αυτή την έννοια, η οποιαδήποτε παραχώρηση αιγιαλού θα πρέπει να εξυπηρετεί την προστασία και διατήρηση του ίδιου του αιγιαλού και των τμημάτων που παραχωρούνται για εκμετάλλευση και όχι να αποτελεί μέσο για τη συγκέντρωση πόρων από το Υπουργείο Οικονομικών.

2) Αναφορικά με την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, που τελούν υπό καθεστώς ειδικής προστασίας (βλ. άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015 ΚΥΑ) το ΣτΕ έκρινε στην υπ’ αριθμ. 3944/2015 απόφαση του ότι: «Ως προς τις λοιπές προστατευόμενες περιοχές που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ή άλλων Υπουργών, αφού προηγηθεί ανά Ο.Τ.Α. η καταγραφή, προηγηθεί, ο έλεγχος, η οριοθέτησή τους και καθορισθεί ποιες δεν παραχωρούνται για λόγους σχετιζόμενους με την προστασία τους, οι λοιπές είναι δύσκολο να παραχωρούνται κατά τις ως άνω διατάξεις, με την επιβολή των αναγκαίων και πρόσφορων όρων, σύμφωνα με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε προστατευόμενης περιοχής»[4].

Από τον συνδυασμό των υπό 1 και 2 αναφερόμενων, προκύπτει σαφώς ότι η παραχώρηση απλής χρήσης των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 μπορεί να γίνει μόνο εφόσον λάβει χώρα εξατομικευμένη κρίση της διοίκησης περί του αφενός ποιες περιοχές δεν δύνανται να παραχωρηθούν, αφετέρου ποιοι όροι παραχώρησης θα ισχύσουν στις περιοχές που δύνανται να παραχωρηθούν. Για να επιτευχθεί η εναρμόνιση της διοίκησης με τις ανωτέρω αναφερόμενες επιταγές του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα πρέπει για την θερινή περίοδο 2017 να μην επαναληφθεί η συνολική και εκ των προτέρων Σύμφωνη Γνώμη του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος για το σύνολο των περιοχών Natura της χώρας μας (βλ. αριθμ. πρωτ. 23841/664/28-4-2016 Σύμφωνη Γνώμη), αλλά αντίθετα να λάβει χώρα εξατομικευμένη κρίση για κάθε περιοχή, ώστε να καταστεί εφικτός ο έλεγχος εκ μέρους της διοίκησης για το πόσες παραχωρήσεις θα γίνουν, σε ποια σημεία και τι είδους θα είναι αυτές.

3) Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι στις προστατευόμενες περιοχές που διαχειρίζονται Φορείς Διαχείρισης κρίνεται επιτακτική η ενεργή συμμετοχή των Φορέων Διαχείρισης, όχι μόνο στην διαδικασία παραχώρησης αλλά και στην διαδικασία ενδεχόμενης ανάκλησης αυτής, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον παραβιάσεις εκ μέρους των παραχωρησιούχων που επιφέρουν σημαντική υποβάθμιση των ευπαθών οικοσυστημάτων.

Με τιμή,

Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις:

ΑΝΙΜΑ

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

ΑΡΧΕΛΩΝ

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Καλλιστώ

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Greenpeace

MEDASSEΤ

Mom

WWF Ελλάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Υ.Π.ΕΝ., Δ/νση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, Τμήμα Βιοποικιλότητας & Προστατευόμενων Περιοχών, υπ’ όψη κ Γ. Αλβανόπουλου

Πατησίων 147, ΤΚ 11251 Αθήνα (αποστολή με fax: 210 8662024 και email: ,)

 1. 2.     Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας 

Καραγιώργη Σερβίας 8, ΤΚ 10184 Αθήνα (αποστολή με fax: 210 3375917 και email:  )

 1. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

Ελευθερίου Βενιζέλου 1, ΤΚ 29100 Ζάκυνθος (αποστολή με email: )

 1. 4.     Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου

Ασπράγγελοι ΤΚ 44007, Δήμος Ζαγορίου, Ιωάννινα(αποστολή με email: , ,   )

 1. 5.     Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα

Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά, Μαραθώνας, Αττική (αποστολή με email: )

 1. 6.     Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών

Άγιος Γερμανός, ΤΚ 53077, Πρέσπα,  Φλώρινα (αποστολή με email: )

 1. 7.     Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου, Τραϊανούπολη,  ΤΚ 68100, Έβρος, Ελλάδα (αποστολή με email: )

 1. 8.     Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, ΤΚ 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά  (αποστολή με email: )

 1. 9.     Φορέας Διαχείρισης Εθν. Πάρκου Δάσους Δαδιάς- Λευκίμης – Σουφλίου

Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς– Λευκίμης– Σουφλίου
Δαδιά Τ.Κ. 68400, ΤΘ 1413, Δαδιά  (αποστολή με email: )

 1. 10.  Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

Φαράγγι Ενιπέα, Τ.Θ. 37, ΤΚ 60200, Λιτόχωρο  (αποστολή με email: )

 1. 11.  Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης

Κερκίνη, ΤΚ 620 55, Κάτω Ποροϊα (αποστολή με email: )

 1. 12.  Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς

Νικ. Πλαστήρα 10, ΤΚ 73134, Χανιά  (αποστολή με email: , )

 1. 13.  Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

Τ.Θ. Αιτωλικού, ΤΚ 30400 (αποστολή με email: )

 1. 14.  Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού  

Αμφίκλεια, ΤΚ 35002, Φθιώτιδα  (αποστολή με email: , )

 1. 15.  Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα

Χαλάστρα, ΤΚ 57300, Θεσσαλονίκη (αποστολή με email: )

 1. 16.  Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Λ. Θρακομακεδόνων 131, ΤΚ 13672, Αχαρνές  (αποστολή με email: )

 1. 17.  Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης

Σωκράτη Τσακάλη 21, Λαγκαδάς, ΤΚ 57200  (αποστολή με email: )

 1. 18.  Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης

Λουτρά Ύπατης, ΤΚ 35016, Φθιώτιδα (αποστολή με email: , )

 1. 19.  Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου – Β. Σποράδων

Πατητήρι, Αλόννησος  (αποστολή με email: )

 1. 20.  Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα

Ειρήνης και Φιλίας 1, ΤΕΙ Ηγουμενίτσας  (αποστολή με email: )

 1. 21.  Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας

Πόρτο Λαγός, ΤΚ 67063, Ξάνθη (αποστολή με email: )

 1. 22.  Φορέας Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού

Αγίου Αλεξίου 35, ΤΚ 250 01 , Καλάβρυτα (αποστολή με email: )

 1. 23.  Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού

Άστρος Αρκαδίας, TK 22001  (αποστολή με email: )

 1. 24.  Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης

Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35,  Δράμας  (αποστολή με email: )

 1. 25.  Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

Μαρίκας Κοτοπούλη 66-68, Ριζάρειος Πολιτεία, Μονάδα Β’, ΤΚ 45445, Ιωάννινα  (αποστολή με email: )

 1. 26.  Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας

Όλυμπος Καρπάθου , ΤΚ 85700  (αποστολή με email: , )

 1. 27.  Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας, ΤΚ 47 150, Άρτα  (αποστολή με email: )

 1. 28.  Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου

Παλαιό κτήριο Αγροτ. Συνεταιρισμού Στεφανοβικείου, Κεντρική Πλατεία Στεφανοβικείου Μαγνησίας  (αποστολή με email: )

 1. 29.  Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς

Παλαιά  Εθνική Οδός  Πατρών– Πύργου, ΤΚ 27052,  Λάππα Αχαΐας  (αποστολή με email: )


[1] άρ. 95 (5) Συντάγματος

[2] ΣτΕ (Ε’ τμήμα) 3944/2016, σκέψη 12η

[3] ό.π. σκέψη 13η

[4] ό.π. σκέψη 14η