Με έκπληξη και ανησυχία ενημερωθήκαμε πριν λίγες μέρες για τη διεξαγωγή σεισμικών ερευνών στον Κυπαρισσιακό Κόλπο από ερευνητικό σκάφος, σε σημεία που βρίσκονται εντός της περιοχής “οικόπεδο 10”, το οποίο έχει παραχωρηθεί στα ΕΛΠΕ για εκμετάλλευση. Για τον λόγο αυτόν, αποστείλαμε αίτημα πληροφοριών από κοινού με το WWF Ελλάς στην Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), καλώντας τη να μας ενημερώσει για την εξέλιξη αυτή, με δεδομένο ότι δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρωση για τη διεξαγωγή σεισμικών ερευνών σε ένα τόσο εύθραυστο οικοσύστημα, που προστατεύεται με Προεδρικό Διάταγμα από το 2018.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2022 

Προς

1. Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) 
2. Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ΥΠΕΝ (ΤΜΗΜΑ Γ’)  

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(Άρθ. 5 του ν. 2690/1999, Α΄45) 

Των περιβαλλοντικών οργανώσεων WWF Ελλάς που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λεμπέση αρ.  21, ΤΚ 117 43, και του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός  Κολωνού αρ.78, ΤΚ 104 37,  

− με βάση το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον  και στα διοικητικά έγγραφα βάσει των άρθρων 42 επ. του π.δ. 28/2015 Κωδικοποίηση  διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία (Α΄34), 

− κατ’ επίκληση του δικαιώματός της σε πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία  (άρθρα 4 και 5 ν.3422/2005 με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση του Άαρχους), − για τις ανάγκες παρακολούθησης της σύννομης εξέλιξης του προγράμματος έρευνας και  

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Οικόπεδο 10 – Κυπαρισσιακός»

Σύμφωνα με τη NAVTEX “ZCZC PA77”, το ειδικό ερευνητικό σκάφος “SW Cook” φαίνεται να  διενεργεί σεισμική έρευνα στην ευρύτερη περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου, ανοιχτά της  προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής «Κόλπος Κυπαρισσίας», σε σημεία εντός της περιοχής  «Οικόπεδο 10 – Κυπαρισσιακός». Τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης της περιοχής αυτής  έχουν παραχωρηθεί στην εταιρία Ελληνικά Πετρέλαια με σύμβαση η οποία έχει κυρωθεί με τον ν.  4630/2019 (Α΄155). 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για: 

▪ Την εταιρία και τον σκοπό για τον οποίο διενεργείται η σεισμική έρευνα. ▪ Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της σεισμικής έρευνας. 

▪ Την ακριβή κίνηση του σκάφους (συντεταγμένες) από την έναρξη των σεισμικών ερευνών  έως σήμερα. 

▪ Το Σχέδιο Δράσης (εφεξής ΠΣΔ) για τις ηχοβολιστικές διασκοπήσεις του πυθμένα, το  οποίο προβλέπεται στον όρο Β.ΙΙ.4 της ΥΑ Α.Π. οικ. 30373/3.7.2017 για την “Έγκριση της  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση  υδρογονανθράκων σε έντεκα θαλάσσιες περιοχές στο Ιόνιο πέλαγος” και ειδικότερα για το  εάν έχει υποβληθεί προς έγκριση στις υπηρεσίες σας. Σε περίπτωση καταφατικής  απάντησης στο ως άνω ερώτημα, να μας χορηγήσετε αντίγραφο του ΠΣΔ μαζί με τυχόν  τροποποιήσεις του, καθώς και όλους τους χάρτες και μελέτες που το συνοδεύουν. 

▪ Οποιαδήποτε πράξη αποδοχής του ως άνω ΠΣΔ έχει, τυχόν, εκδοθεί από τις υπηρεσίες  Σας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 της οικείας σύμβασης παραχώρησης και του όρου  Β.ΙΙ.4. της ΥΑ Α.Π. οικ. 30373/3.7.2017. 

▪ Εάν έχει πραγματοποιηθεί «δέουσα εκτίμηση», κατά τις απαιτήσεις της ενωσιακής  νομοθεσίας, για τις επιπτώσεις πραγματοποίησης του επίμαχου προγράμματος εξόρυξης  στις περιοχές Natura 2000 που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή έρευνας, και σε  καταφατική περίπτωση, να μας χορηγήσετε αντίγραφο της σχετικής μελέτης, των τυχόν  τροποποιήσεών της, καθώς και κάθε άλλου συνοδευτικού της στοιχείου (π.χ. χάρτες κλπ). 

Περαιτέρω, ζητούμε να μας χορηγηθούν αντίγραφα τυχόν μη μνημονευόμενων, νεότερων και  λοιπών εγγράφων (π.χ. γνωμοδοτήσεις, εσωτερική αλληλογραφία) που συνέταξε, καθώς και  εκείνων που έλαβε υπόψη η Υπηρεσία σας στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης της εισήγησης  αποδοχής του ΠΣΔ για τη θαλάσσια περιοχή «Οικόπεδο 10 – Κυπαρισσιακός Κόλπος».  

Τέλος, παρακαλούμε για την ηλεκτρονική αποστολή των στοιχείων αυτών. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε  διευκρίνηση χρειαστείτε.

Για το ελληνικό γραφείο της Greenpeace:                                      
Κωστής Γριμάνης, Υπεύθυνος εκστρατείας για το κλίμα & την ενέργεια           

Για το WWF Ελλάς:
Δημήτρης Ιμπραήμ, Υπεύθυνος τομέα κλιματικής και ενεργειακής &                           πολιτικής

Απαγόρευση διαφημίσεων των ορυκτών καυσίμων

Το πράσινο “ξέπλυμα” καθυστερεί την κλιματική δράση που τόσο χρειαζόμαστε. Πρέπει να απαγορέψουμε αυτή την προπαγάνδα.

Πάτα εδώ