Seismic Blasting off North-East Greenland.

Ενημερωθήκαμε πρόσφατα για την παρουσία ερευνητικών σκαφών σε δύο περιοχές της χώρας και για τον λόγο αυτόν σήμερα αποστείλαμε αίτημα πληροφοριών από κοινού με το WWF Ελλάς στην Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), καλώντας τη να μας ενημερώσει σχετικά με το πρόγραμμα ανάπτυξης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές “Ιόνιο Πέλαγος”, “Δυτικά Κρήτης” & “Νοτιο-Δυτικά Κρήτης”.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2022 

Προς: 

1. Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων & Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) 2. Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ΥΠΕΝ (ΤΜΗΜΑ Γ’) 

Θέμα: Αίτηση παροχής πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα ανάπτυξης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «Ιόνιο Πέλαγος», «Δυτικά Κρήτης» & «Νοτιο-Δυτικά Κρήτης», 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(Άρθ. 5 του ν. 2690/1999, Α΄45) 

Των περιβαλλοντικών οργανώσεων WWF Ελλάς που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λεμπέση αρ. 21, ΤΚ 117 43, και του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κολωνού αρ.78, ΤΚ 104 37, 

– με βάση το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον και στα διοικητικά έγγραφα βάσει των άρθρων 42 επ. του π.δ. 28/2015 “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία” (Α΄34), 

– κατ’ επίκληση του δικαιώματός του σε πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία (άρθρα 4 και 5 της Διεθνούς Σύμβασης του Άαρχους, η οποία έχει κυρωθεί με τον ν. 3422/2005 (Α’ 303), 

– εν όψει όσων προβλέπονται στο μέρος Γ της κ.υ.α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50875/1075/26.3.2019 , σύμφωνα με το οποίο έχει συσταθεί “ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης” του προγράμματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «Νοτιοδυτικά Κρήτης» και «Δυτικά Κρήτης», υπό την εποπτεία της ΕΔΕΥ και με ευθύνη της “Μονάδας Περιβάλλοντος” της αναδόχου εταιρείας (οικόπεδο 1, οικόπεδο 2 και οικόπεδο Ιόνιο)

– Ενόψει της υποχρέωσης του Αναδόχου να διεξάγει τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων σύμφωνα με κάθε σχετική νομοθεσία που ρυθμίζει θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, και να χρησιμοποιεί με βιώσιμο τρόπο τους φυσικούς πόρους της περιοχής που περιλαμβάνεται στην άδεια που (του) χορηγήθηκε (άρθ. 12α παρ. 2 ν. 2289/1995, όπως ισχύει). 

Α. Ιόνιο Πέλαγος 

Όπως προκύπτει από την έκδοση της NAVTEX ZCZC PA94 250920 UTC OKT 22, το ειδικό ερευνητικό σκάφος “RAMFORM HYPERION” φαίνεται να διενεργεί σεισμική έρευνα στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου πελάγους, και ειδικότερα σε περιοχή που εκτείνεται βόρειο-δυτικά της νήσου Κέρκυρας και νότιο-δυτικά της Πελοποννήσου όπως φαίνεται και στον χάρτη. Τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης των περιοχών «Οικόπεδο 1», «Οικόπεδο 2», «Οικόπεδο 10» και «Οικόπεδο Ιόνιο» έχουν παραχωρηθεί στις εταιρίες HelleniQ Energy (πρώην Ελληνικά Πετρέλαια) και Energean με συμβάσεις οι οποίες έχουν κυρωθεί με τον ν. 4630/2019 (Α΄155). 

Χάρτης 1. NAVTEX ZCZC PA94 ειδικού ερευνητικού σκάφους “RAMFORM HYPERION” (πηγή: Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού) 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τα εξής: 

1. Στοιχεία εταιρίας που έχει αναλάβει την σεισμική έρευνα και στοιχεία φορέα που έχει αναθέσει την έρευνα. 

2. Σκοπός για τον οποίο διενεργείται η έρευνα αυτή. 

3. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της σεισμικής έρευνας. 

4. Τις θαλάσσιες περιοχές τις οποίες πρόκειται να καλύψει η σεισμική έρευνα. 5. Την ακριβή κίνηση του σκάφους (συντεταγμένες) από την έναρξη των σεισμικών ερευνών μέχρι το τέλος της έρευνας. 

6. Σε εφαρμογή ποιου ή ποιων περιβαλλοντικών σχεδίων δράσης εκτελούνται οι εργασίες έρευνας από το σκάφος “RAMFORM HYPERION”.

7. Οποιαδήποτε πράξη αποδοχής των σχετικών ΠΣΔ που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία σας για τις έρευνες αυτές, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 της οικείας σύμβασης παραχώρησης και του όρου Β.ΙΙ.4. της ΥΑ Α.Π. οικ. 30373/3.7.2017, ή οποιαδήποτε άλλη πράξη έγκρισης. αδειοδότησης ή αποδοχής, βάσει άλλων διατάξεων. 

8. Εάν έχει πραγματοποιηθεί «δέουσα εκτίμηση», κατά τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, για τις επιπτώσεις πραγματοποίησης του επίμαχου προγράμματος εξόρυξης στις περιοχές Natura 2000 που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή έρευνας, αντίγραφο της σχετικής μελέτης, τυχόν τροποποιήσεών της, καθώς και κάθε άλλου συνοδευτικού της στοιχείου (π.χ. χάρτες κλπ). 

Περαιτέρω, ζητούμε να μας χορηγηθούν αντίγραφα τυχόν μη ρητά μνημονευόμενων, νεότερων και λοιπών εγγράφων (π.χ. γνωμοδοτήσεις, εσωτερική αλληλογραφία) που συνέταξε, καθώς και εκείνων που έλαβε υπόψη η Υπηρεσία σας στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης της εισήγησης αποδοχής του ΠΣΔ για τις σεισμικές έρευνες στις θαλάσσιες περιοχές περιοχών «Οικόπεδο 1», «Οικόπεδο 2», «Οικόπεδο 10» και «Οικόπεδο Ιόνιο». 

Αυτό έχει σημασία αν έχει μπει το σκάφος στα όρια του οικοπέδου 1 γιατί πρακτικά δεν υπάρχει παραχώρηση (και άρα κυρωμένη Σύμβαση, operator, ΠΣΔ κτλ). 

Τέλος, παρακαλούμε για την ηλεκτρονική αποστολή των στοιχείων αυτών. Β. Δυτικά Κρήτης & Νοτιο-Δυτικά Κρήτης 

Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για την παρουσία του ειδικού ερευνητικού σκάφους «Sanco Swift» στις θαλάσσιες περιοχές «Δυτικά Κρήτης» και «Νότιο-Δυτικά Κρήτης». Τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης των περιοχών «Δυτικά Κρήτης», «Νότιο-Δυτικά Κρήτης» έχουν παραχωρηθεί στις εταιρείες HELLENiQ Energy (πρώην Ελληνικά Πετρέλαια) και ExxonMobil με συμβάσεις οι οποίες έχουν κυρωθεί με τον ν. 4630/2019 (Α΄155). 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για: 

1. Το σκοπό της παρουσίας του ειδικού ερευνητικού σκάφους “Sanco Swift” στις παραχωρηθείσες περιοχές Δυτικά και Νοτιο-δυτικά της Κρήτης. 

2. Σε περίπτωση που το εν λόγω σκάφος διενεργεί σεισμικές έρευνες στις συγκεκριμένες περιοχές, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για: 

– Στοιχεία εταιρίας που έχει αναλάβει την σεισμική έρευνα και στοιχεία φορέα που έχει αναθέσει την έρευνα. 

– Σκοπός για τον οποίο διενεργείται η έρευνα αυτή. 

– Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της σεισμικής έρευνας. 

– Τις θαλάσσιες περιοχές τις οποίες πρόκειται να καλύψει η σεισμική έρευνα. – Τυχόν τροποποιήσεις του σχεδίου δράσης (εφεξής ΠΣΔ) για τις ηχοβολιστικές διασκοπήσεις του πυθμένα στις θαλάσσιες παραχωρήσεις «Δυτικά Κρήτης», «Νότιο Δυτικά Κρήτης» (καθώς και όλους τους χάρτες και μελέτες που συνοδεύουν τυχόν τροποποιήσεις), το οποίο προβλέπεται στον όρο Β.ΙΙ.4 της ΥΑ Α.Π. οικ. 30373/3.7.2017 για την “Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε έντεκα θαλάσσιες περιοχές στο Ιόνιο πέλαγος”. 

– Οποιαδήποτε πράξη αποδοχής των ως άνω τροποποιήσεων έχει τυχόν, εκδοθεί από τις υπηρεσίες σας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 της οικείας σύμβασης παραχώρησης και του όρου Β.ΙΙ.4. της ΥΑ Α.Π. οικ. 30373/3.7.2017, ή οποιαδήποτε άλλη πράξη έγκρισης, αδειοδότησης ή αποδοχής, βάσει άλλων διατάξεων. 

Τέλος, παρακαλούμε για την ηλεκτρονική αποστολή των στοιχείων αυτών. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση χρειαστείτε. 

Θεοδότα Νάντσου, εκ μέρους των περιβαλλοντικών οργανώσεων WWF Ελλάς & Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace.