Από το 1971 ως σήμερα, με συνέπεια και συστηματική δουλειά, υπερασπιζόμαστε μέσα από τις δράσεις μας το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Καμία δράση μας όμως δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν δεν είχαμε στο πλευρό μας ανθρώπους που μας στηρίζουν έμπρακτα με τη σταθερή οικονομική τους υποστήριξη. Χάρη στην ηθική και οικονομική ανεξαρτησία που εκείνοι μας προσφέρουν, ερχόμαστε σε άμεση αντιπαράθεση χωρίς δεύτερη σκέψη με εταιρείες, κυβερνήσεις ή οποιονδήποτε βλάπτει τον πλανήτη και κάθε μορφή ζωής πάνω σε αυτόν.

Η μοναδική μας δέσμευση είναι απέναντι στους 15.000 οικονομικούς υποστηρικτές μας στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι ακόμα και η πιο μικρή υποστήριξη να γίνεται σημαντική δράση, γι’ αυτό κάθε χρόνο γίνεται ενδελεχής έλεγχος των εσόδων και των εξόδων μας από ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές επιβεβαιώνοντας τη σωστή διαχείριση και τη διαφάνεια ως βασική μας αρχή.

Δες εδώ τον απολογισμό δράσης μας για το 2019.


Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 1.515.044,00 €.

1.015.928,63 ευρώ (περίπου 64%) προήλθαν από τους ήδη υπάρχοντες υποστηρικτές.

179.281,52 ευρώ (11%) προήλθαν από τους υποστηρικτές που υποστήριξαν την οργάνωση για πρώτη φορά μέσα στο 2019.

17.960,94 ευρώ (1%) προήλθαν από την αγορά αναμνηστικών ειδών της οργάνωσης και τη συμμετοχή του κοινού σε εκδηλώσεις της οργάνωσης.

Η διεθνής Greenpeace ενίσχυσε τις εκστρατείες του ελληνικού γραφείου με 353.470 ευρώ (22%).

Τα ιδρύματα FILE (Foundation for International Environmental Law) και ECF European Climate Foundation) υποστήριξαν τη δράση μας με 24.225,00 € (2%).

Έξοδα υποστηρικτών

Επενδύθηκαν συνολικά 425.688,80 € ευρώ στο τμήμα εξεύρεσης πόρων και διατήρησης υποστηρικτών.

135.015,21 ευρώ (41%) επενδύθηκαν στην προσέλκυση νέων υποστηρικτών.

100.043,66 ευρώ (31%) επενδύθηκαν στην ενημέρωση και τη διατήρηση των ήδη υπαρχόντων υποστηρικτών.

84.675,83 ευρώ (26%) επενδύθηκαν στη λειτουργία και την ανάπτυξη του τμήματος εξεύρεσης πόρων.

6.732,60 ευρώ (2%) επενδύθηκαν στη συμμετοχή της οργάνωσης σε διάφορες ενημερωτικές εκδηλώσεις και στον εφοδιασμό των αναμνηστικών.

Έξοδα εκστρατειών

Επενδύθηκαν συνολικά 1.127.842,60 € ευρώ στο τμήμα εκστρατειών.

546.105,40 € (48%)  επενδύθηκαν στην εκστρατεία κατά των κλιματικών αλλαγών.

256.800,10 € (23%) επενδύθηκαν στην εκστρατεία της βιώσιμης γεωργίας.

289.937,10 € (26%) επενδύθηκαν στην εκστρατεία για την προστασία των θαλασσών και κατά του πλαστικού μιας χρήσης.

Σε διεθνείς δράσεις, η συμβολή του ελληνικού γραφείου ανήλθε στο ποσό των 35.000,00  ευρώ (3%).

Έξοδα υποδομών και συντήρησης γραφείου – διοικητικά έξοδα

Για τα λειτουργικά έξοδα της οργάνωσης χρειάστηκε το ποσό των 72.623,00 € ευρώ και για τα διοικητικά έξοδα το ποσό των 78.225,60 €

Οικονομικό αποτέλεσμα

Σε περίπτωση που τα συνολικά έξοδα μίας χρονιάς είναι περισσότερα από τα έσοδα, η διαφορά αυτή (έλλειμμα) καλύπτεται από το αποθεματικό μας, που δημιουργείται σε έτη με πλεονασματικό οικονομικό αποτέλεσμα (όπως το 2017 και 2016), ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της οργάνωσης και η συνέχεια του έργου μας. Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, έχουμε πάρει τη στρατηγική απόφαση να εντείνουμε κάθε χρόνο τις δραστηριότητές μας, καθώς τα περιβαλλοντικά προβλήματα γίνονται πιο έντονα με την οικονομική κρίση. Η δική σου εμπιστοσύνη και υποστήριξη, καθώς και η αποτελεσματική οικονομική διαχείριση, μας δίνουν τη δυνατότητα να τολμάμε για την αλλαγή.