Πάτα εδώ

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί τα σχόλιά μας επί του νομοσχεδίου  «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

Δες εδώ τα σχόλια που καταθέσαμε.