אסדת לוויתן. תיעוד: אלעד איבס / גרינפיס

בחודשים האחרונים ועדה בינמשרדית בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה אודי אדירי (ועדת אדירי) עמלה על תוכנית לעידוד חיפושי נפט וגז חדשים במים הכלכליים של ישראל. לאחרונה פרסמה הוועדה את מסקנותיה, ובראשן המלצה לפתוח את שטחי הים התיכון של ישראל לקידוחי גז ונפט המיועדים לייצוא. 

השבוע, לאחר ניתוח מקיף של ממצאי הוועדה הגשנו את עמדתנו בנושא למשרד האנרגיה. באופן עקרוני, עמדת גרינפיס ישראל היא שיש להפסיק לאלתר פיתוח כושר ייצור חדש על בסיס דלקים פוסילים לרבות באמצעות גז שאחראי לקרוב לחמישית מכלל פליטות גזי החממה בכדור הארץ.

עמדה זו היא פועל יוצא של מצב החירום האקלימי אשר מתבטא בעוצמה הולכת וגוברת. 

על פי הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי האקלים (IPCC), על העולם לאפס את פליטות הפחמן עד לסביבות 2050, ועל כן יש להתחיל בצמצום פליטות הפחמן הדו-חמצני באופן מיידי. לטענת ה-IPCC, הדבר דורש ירידה של כ-25% בייצור הגז הפוסילי בין 2010 ל-2030.  לא ניתן ליישב בין צורך זה לבין ההמלצות של הוועדה למכור כמה שיותר גז כמה שיותר מהר. 

מלבד עמדה עקרונית זו, גם לאחר בחינה מעמיקה של המלצות הוועדה אנו סבורים שיש לדחות אותן על הסף מכיוון שהליך עבודתה, תחשיביה ואופן הסקת מסקנותיה הינו לקוי ומוטה באופן בוטה לטובת חברות הגז והנפט. כך למשל הוועדה התעלמה מהתפתחויות טכנולוגיות ומדעיות בשוק האנרגיה בעשור החולף; לא חישבה בכלל את הוצאות המדינה על הגז; לא התייחסה לסיכונים הסביבתיים והבטיחותיים בתוצאה מקידוחים ועוד. בקיצור, שערורייה.

אני רוצה לעזור