INLEIDING

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Alle ogen op de Amazone campagne, op de actiesite Red het amazonewoud en steun de beschermers van het regenwoud

Door deel te nemen aan deze actie, aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden. Deze actie wordt georganiseerd door de Stichting Greenpeace Nederland (hierna Greenpeace). De contactgegevens van Greenpeace luiden als volgt:

NDSM-Plein 32Postbus 3946
1033 WB Amsterdam1001 AS Amsterdam
www.greenpeace.nl[email protected]

BEGRIPPEN

In deze algemene actievoorwaarden wordt verstaan onder:

Organisator:Greenpeace
Actiesite:  https://www.greenpeace.org/nl/acties/red-het-amazonewoud-en-steun-de-beschermers-van-het-regenwoud/
Deelnemer:een natuurlijke persoon.

DOEL VAN DE ACTIE

Het doel van deze actie is dat deelnemers door het ondertekenen van een petitie, de lokale strijd van Inheemse gemeenschappen in de Amazone tegen plunderaars internationaal in de schijnwerpers zet en dat illegale boskap in de Amazone tot een einde komt. 

PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

Bij het ondertekenen van de petitie vraagt de organisator de deelnemers om hun naam, e-mailadres en optioneel telefoonnummer in te vullen. De achtergelaten persoonsgegevens worden vastgelegd in de supportersadministratie van Greenpeace. Deelnemers aan de actie worden over het verloop van deze campagne per e-mail en/of telefonisch geïnformeerd.

Op deze actie zijn de privacyvoorwaarden van Greenpeace van toepassing. De deelnemer geeft de organisator toestemming om hem of haar via e-mail en telefoon te informeren over acties en campagnes of om de deelnemer om financiële steun te vragen.

De e-mails zullen eens per twee weken worden verzonden of zoveel vaker als noodzakelijk wordt geacht door de organisator. Afmelden voor de e-mails kan door te klikken op de afmeldlink die in elke e-mail wordt opgenomen. De afmelding wordt direct verwerkt. Er wordt alleen telefonisch contact opgenomen met de deelnemers die zelf hun telefoonnummer bekend hebben gemaakt aan Greenpeace. Afmelden voor telefonisch contact kan tijdens het telefoongesprek of via de Servicedesk: 0800 – 4223344.

DUUR VAN DE ACTIE

Donaties

Tijdens deze campagne kan deelnemer ook financieel bijdragen. De donaties komen ten goede aan de doelstellingen en campagnes van Greenpeace en haar strijd voor een gezond en duurzaam evenwicht tussen mens en milieu.

DISKWALIFICATIE

De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten, indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisator of derden.

AANSPRAKELIJKHEID

De organisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van technische storingen en/of fouten, ongeacht waar deze storingen plaatsvinden of wie deze fouten heeft gemaakt. De organisator is tevens niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van foutieve invoer door de deelnemer en/of foutieve verwerking van persoonlijke gegevens door de organisator, of van enige andere vorm van informatie die door de deelnemer op de actiesite wordt achtergelaten. Behoudens opzet van de organisator sluit zij iedere aansprakelijkheid ter zake uit. Dit geldt eveneens voor de door haar ingeschakelde hulppersonen. Ten slotte is de organisator niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet (tijdig) beantwoorden van vragen van deelnemers.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De actie is het intellectueel eigendom van de organisator. Deze actie evenals de inhoud van de website, voor zover deze op de actie betrekking heeft, mag niet worden overgenomen, verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator. Delen via Facebook en Twitter juicht de organisator hartelijk toe en staat derhalve vrij.

SLOTBEPALINGEN

De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te beëindigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. Klachten betreffende de actievoorwaarden en de actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij de organisator. De actievoorwaarden zullen niet worden gewijzigd waar het bewaren en verwerken van persoonsgegevens betreft. 

Greenpeace Nederland