Ochrana osobných údajov

Rozumieme, aká dôležitá je ochrana súkromia, a preto sa snažíme o čo najväčšiu ochranu Tvojich údajov.

Dňa 25.05.2018 sa stáva účinným nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „GDPR“), ktoré stanovuje nové pravidlá spracúvania osobných údajov spoločné pre všetky členské štáty Európskej únie. Z toho dôvodu Ťa v súlade s článkom 13 GDPR informujeme o tom, čo bude diať s Tvojimi osobných údajmi, ktoré si nám na základe Tvojho záujmu o naše aktivity poskytol a aké sú Tvoje práva spojené s ochranou Tvojich osobných údajov.

Hlavným cieľom spracúvania Tvojich osobných údajov je poskytnutie možnosti zapojiť sa do našich on-line akcií, dostávať správy o výsledkoch akcií, dostávať informačný spravodaj, ako aj ďalšie informácie o činnosti Greenpeace a podporovať Greenpeace.
Nižšie uvádzame informácie, ktoré Ti priblížia, čo sa deje s Tvojimi osobnými údajmi, ktoré si nám poskytol na základe Tvojho súhlasu so spracúvaním Tvojich osobných údajov.

1. Kto je prevádzkovateľom Tvojich osobných údajov?

Tvoje osobné údaje spracúva občianske združenie GREENPEACE Slovensko, o. z., so sídlom Námestie SNP 490/35, 81 499 Bratislava, Slovenská republika, zastúpené štatutárnou zástupkyňou Ivanou Kohutkovou, PhD., ako prevádzkovateľ (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“).

2. Aké osobné údaje sú predmetom spracúvania?

Predmetom spracúvania sú osobné údaje nevyhnutné na to, aby sme Ťa mohli na základe Tebou prejaveného záujmu kontaktovať a informovať. Konkrétne sú predmetom spracúvania nasledujúce všeobecné osobné údaje: meno, priezvisko a e- mailová adresa.
Ak nám zasielaš svoje 2 % z dane a v príslušnom tlačive (Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby) si vyjadril súhlas so zaslaním údajov prijímateľovi podielu zaplatenej dane, spracúvame Tvoje osobné údaje na tento účel v rozsahu meno, priezvisko a trvalý pobyt.

Pokiaľ si našim podporovateľom, spracúvame tiež číslo Tvojho bankového účtu.
Návšteva našej internetovej stránky znamená, že z Tvojho prehliadača sa na náš server prenášajú dáta, ktoré nám umožňujú optimalizovať našu činnosť a zlepšiť Tvoju skúsenosť s internetovými stránkami a aplikáciami. Tieto dáta sa automaticky zbierajú a ukladajú u nás alebo u iných národných alebo centrálnych kancelárií Greenpeace, uvedených v bode 6, ktoré nám poskytujú služby v oblasti informačných technológií. Tieto dáta nespracúvame tak, aby boli priraditeľné ku konkrétnej osobe.

Tieto dáta môžu zahŕňať najmä nasledujúce údaje:

Využívame tiež cookies, aby bola Tvoja návšteva našej internetovej stránky čo najpohodlnejšia. Rozličné typy cookies majú rôzne funkcie. Niektoré slúžia na to, aby Ti umožnili prehliadanie stránky a zobrazenie určitých jej funkcií. Iné nás informujú o spôsobe Tvojho prehliadania, napríklad keď máš problém nájsť čo hľadáš, takže vďaka nim môžeme našu internetovú stránku zlepšovať a zaistiť, aby bola Tvoja nasledujúca návšteva čo najefektívnejšia.

Zvoľte preferencie týkajúce sa súborov cookies

Odmietnutím oboch vyššie uvedených typov cookies, budeme do špecifického súboru cookies ukladať iba Vaše vlastné preferencie – to vám umožní používať našu webovú stránku bez sledovania.

Registrácia dobrovoľníkov a aktivistov
Ak si dobrovoľníkom alebo aktivistom, spracúvame Tvoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, kontaktné údaje (email a telefónny kontakt), adresa trvalého pobytu alebo pobytu a adresa bydliska, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu alebo pobytu, údaje týkajúce sa absolvovaných školení, výcviku, inštruktáže alebo inej odbornej prípravy, ktorú Ti poskytneme, údaje týkajúce sa cesty na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti, príspevku na úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti, alebo poskytnutia jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia.


3. Odkiaľ získavame Tvoje osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Teba na základe Tvojho súhlasu s ich spracúvaním alebo na účel uzavretia darovacej zmluvy, ktorej si zmluvnou stranou.

4. Na aké účely sú spracúvané Tvoje osobné údaje?Tvoje osobné údaje sú spracúvané len na účel uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov, ktorým je informovanie o on- line akciách a o výsledkoch akcií nášho združenia, zasielanie informačného spravodajcu a ďalších informácií o činnosti Greenpeace. V prípade, že si našim podporovateľom, účelom spracúvania Tvojich osobných údajov je uzatváranie a evidencia darovacej zmluvy.5. Počas akej doby budeme uchovávať Tvoje osobné údaje?Tvoje osobné údaje budeme uchovávať na vyššie uvedené účely len na nevyhnutnú dobu.
V prípade, že si nám poskytol svoje osobné údaje za účelom odberu noviniek alebo spravodajského newslettra, spracúvame Tvoje osobné údaje do dňa odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov.Ak si nám poskytol jednorázový dar, Tvoje osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvy a po jej zániku do uplynutia premlčacej lehoty na uplatnenie práv zo zmluvy, najmenej však päť rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu.Ak si náš pravidelný darca, Tvoje osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvy a po jej zániku do uplynutia premlčacej lehoty na uplatnenie práv zo zmluvy, najmenej však päť rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu.6. Kto okrem nášho združenia môže mať prístup k Tvojim osobným údajom?

V rámci spracúvania osobných údajov na účel odberu noviniek alebo spravodajského newslettra môžu mať kTvojim údajom prístup aj iné národné, regionálne alebo centrálne kancelárie Greenpeace. Ich úlohou je poskytovať nám služby v oblasti správy nášho informačného systému alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod a koordináciu činnosti organizácie Greenpeace. S týmito spoločnosťami máme uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe ktorej sú povinné dodržiavať zákonné pravidlá ochrany osobných údajov.V súčasnosti ide o nasledujúce organizácie:

7. Aké sú Tvoje práva pri spracúvaní osobných údajov?

Zákonné spracúvanie Tvojich osobných údajov je jednou z našich priorít a ich ochranu považujeme zadôležitú súčasť našej činnosti. Pri spracúvaní osobných údajov si môžeš uplatniť nasledujúce práva:

a) Informácie o spracúvaní Tvojich osobných údajov – Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie cezhraničnom prenose alebo o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam Tvojich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov,
informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

b) Právo na prístup k osobným údajom – Máš právo na potvrdenie skutočnosti, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máš prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o Tvojich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máš tiež právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

c) Právo na opravu – V prípade zmeny osobných údajov (napr. zmena priezviska alebo kontaktných údajov) máš právo nás o tom informovať a my máme povinnosť zosúladiť s aktuálnym stavom Tvoje osobné údaje, ktoré spracúvame.

d) Právo na výmaz – Právo na výmaz znamená, že máš právo „byť zabudnutý“. V niektorých prípadoch stanovených GDPR (napr. ak podľa Tvojho názoru už nie je potrebné, aby sme naďalej spracúvali Tvoje osobné údaje) máme povinnosť na základe Tvojej žiadosti vymazať Tvoje osobné údaje.

e) Právo na obmedzenie spracovania – Toto právo si môžeš uplatniť v prípade, ak si želáš, aby sme spracovali Tvoje osobné údaje len na najnutnejšie zákonné účely alebo aj v prípade, ak si želáš Tvoje osobné údaje blokovať.

f) Právo na prenosnosť údajov – Uplatnenie práva na prenosnosť údajov prichádza do úvahy v prípadoch, ak si praješ, aby sme poskytli Tvoje osobné údaje inému prevádzkovateľovi, resp. inej spoločnosti. V takom prípade odovzdáme Tvoje osobné údaje v zodpovedajúcom formáte určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

g) Právo uplatniť námietku – Ak sa domnievaš, že Tvoje osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Tvojho súkromia alebo v rozpore s právnymi predpismi, máš právo nás kontaktovať a požadovať vysvetlenie alebo odstránenie nezákonného stavu.

h) Právo podať sťažnosť – V prípade, že by si sa chcel obrátiť na orgán zodpovedný za dozor nad ochranou osobných údajov pri ich spracúvaním, týmto orgánom je Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v čl. 15- 21 GDPR. Tieto práva si môžeš uplatniť v súlade s GDPR a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi voči nášmu združeniu prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese nášho sídla alebo elektronickými prostriedkami na e-mailovej adrese [email protected]. V prípade, že by si chcel uplatniť Tvoje práva osobne, môžeme Ti uplatnenie Tvojich práv umožniť za predpokladu, že preukážeš svoju totožnosť.

8. Profilovanie a automatizované rozhodovanie

Nevykonávame profilovanie ani automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov našich aktivistov či podporovateľov.

9. Ako môžeš odvolať Tvoj súhlas so spracúvaním osobných údajov?

V prípade, že sa rozhodneš odvolať Tvoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, môžete tak urobiť písomne na adrese sídla nášho združenia alebo na e-mailovej adrese [email protected]. V odvolaní uveď Tvoje meno a priezvisko.

10. Cezhraničné spracúvanie osobných údajov

Tvoje osobné údaje sú spracúvané výlučne na území členských štátov Európskej únie a ich prenos sa uskutočňuje iba v rámci členských štátov Európskej únie.

Ak máš záujem o podrobnejšie informácie o spracúvaní Tvojich osobných údajov, neváhaj nás kontaktovať na e-mailovej adrese [email protected].