In deze brief uiten meerdere maatschappelijke organisaties hun zorgen over
de motie van het lid Stoffer c.s..
Maatschappelijke organisaties vervullen een onmisbare rol binnen de democratische rechtsstaat. Ze vormen de hoeksteen van een pluriforme, levendige democratische samenleving. Door een effectieve vertegenwoordiging van belanghebbenden komen ze op voor de rechten van hun achterban, of voor het algemeen belang. Door hun geworteldheid en expertise zijn ze in staat om de overheid te wijzen op de negatieve effecten van wet- en regelgeving, of juist op het belang van de naleving daarvan. Maatschappelijke organisaties zien erop toe dat gemaakte afspraken en beloftes nagekomen worden. Een democratische samenleving kan naar onze diepe overtuiging daarom niet zonder deze functie
van het maatschappelijk middenveld.