Publiek niet voldoende gehoord, Greenpeace eist milieueffectrapportage

Amsterdam, 15 oktober 2018 – Het besluit om de Zeeuwse kerncentrale Borssele langer open te houden dan 2013 is in strijd met internationale verdragen. Dat heeft de klachtencommissie van het Verdrag van Aarhus vandaag geconcludeerd. Nederland heeft het verdrag al in 2006 overtreden, omdat er geen milieueffectrapportage is opgesteld toen werd besloten de kerncentrale 20 jaar langer open te houden. Greenpeace eist van de minister van Infrastructuur en Waterstaat dat de milieueffecten per direct worden onderzocht en dat het publiek gelegenheid tot inspraak krijgt. Borssele ondergaat op het moment een vergunningswijziging.* Dat is dé gelegenheid om onmiddellijk uitvoering te geven aan de conclusies van de klachtencommissie.

De klachtencommissie van het verdrag van Aarhus acht het ondenkbaar dat de exploitatie van een kerncentrale kan worden verlengd van 40 tot 60 jaar zonder dat er aanzienlijke milieueffecten kunnen optreden. Borssele is met 45 jaar de op-één-na oudste draaiende kerncentrale in de EU.

“Eigenlijk moet Borssele nu direct dicht. De kerncentrale draait in strijd met internationale wetgeving. Als de overheid en elektriciteitsproducent EPZ bang zijn voor een milieueffectrapportage, kunnen ze Borssele beter zo snel mogelijk sluiten.” Aldus kernenergie-expert Jan Haverkamp van Greenpeace. “Deze uitspraak maakt duidelijk dat je burgers niet zonder hun inbreng zomaar langer mag blootstellen aan serieuze risico’s voor hun gezondheid en het milieu. Een verouderende kerncentrale nog één of twee decennia door laten draaien betekent hoe dan ook een hogere kans op een zwaar ongeval. Niet alleen in Doel of Tihange in België, maar ook in het Nederlandse Borssele. Er zijn voldoende schone en duurzame alternatieven voor kernenergie.”

De klachtencommissie van het Verdrag van Aarhus verklaarde dat Nederland inspraak voor het publiek had moeten organiseren op verschillende momenten;

– Bij het sluiten van een convenant over de kerncentrale tussen de overheid en de exploitant EPZ in 2006.

– Bij het doorvoeren van de wetswijziging die het mogelijk maakt de kerncentrale pas in 2033 te sluiten.

– De 10-jarige veiligheidsevaluatie in 2013. Dat was de laatste drempel voor het langer openhouden van Borssele dan de oorspronkelijke geplande technische levensduur.

In het convenant uit 2006 is afgesproken dat de kerncentrale uiterlijk pas in 2033 voorgoed dicht moet. Greenpeace eist dat Nederland aan het Verdrag van Aarhus voldoet. Daarvoor moet alsnog zo snel mogelijk een milieueffectrapportage worden gemaakt. Deze moet voor inspraak ter inzage worden gelegd aan het publiek. Sluiting van de kerncentrale moet op basis van het Verdrag van Aarhus expliciet als optie worden meegenomen in de milieueffectbeoordeling en inspraak.

Het Verdrag van Aarhus – officieel het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden – is een verdrag onder auspiciën van de Verenigde Naties. Het werd in 1998 ondertekend door de meeste Europese landen (ook buiten de EU) om burgers meer te betrekken bij beslissingen over het milieu. Deze conclusies en aanbevelingen van de klachtencommissie van het Verdrag van Aarhus zijn rechtsgeldig en worden bekrachtigd door de deelnemende landen in hun volgende vergadering in 2021.


Bijlagen

Bevindingen klachtencommissie Verdrag van Aarhuus

Samenvatting van de bevindingen

*De Nederlandse Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft eerder deze maand een vergunningswijzigingsprocedure voor Borssele opgestart: https://www.autoriteitnvs.nl/actueel/nieuws/2018/10/03/ontwerpvergunning-kernenergiecentrale-borssele-ter-inzage