Aanbevelingen succesvolle en kosteneffectieve implementatie CCS in Nederland

Er zijn veel opties om de mondiale uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Eén van de oplossingsrichtingen om de CO2-uitstoot te beperken bestaat uit de afvang en opslag van CO2. Deze set aan oplossingen gaat onder de naam Carbon Capture and Storage (CCS) en wordt door velen gezien als een belangrijke en wellicht zelfs noodzakelijke oplossing.

Tegelijkertijd wordt er (in het publieke debat en in de energiescenario’s) relatief weinig aandacht geschonken aan de risico’s, uitdagingen en ‘uitwerking’ van CCS. Voor andere oplossingen is dit vaak wel gedaan, zoals voor elektrificatie met hernieuwbare elektriciteit.

Een uitdaging bij elektrificatie met duurzame elektriciteit is bijvoorbeeld om het volatiele productiepatroon van zon- en windenergie te matchen met een (vaak oncontroleerbaar) vraagprofiel. Dit maakt het vraagstuk complex (t.o.v. de huidige situatie) en vraagt om nieuwe oplossingen, waardoor er onzekerheid is. Met behulp van energieopslag, vraagsturing en het snel af- en opschakelen van productiecapaciteit is het bijvoorbeeld mogelijk een dergelijk nieuw elektriciteitssysteem te realiseren. De bijbehorende uitdagingen en oplossingen zijn algemeen bekend en worden ook meegenomen in discussies en energiescenario’s.

Voor CCS lijkt een dergelijke uitwerking te ontbreken en worden veelal enkel de kosten, uitgedrukt in euro per ton CO2, genoemd. Dit doet CCS af als een eenvoudige en eenzijdige oplossing, wat voorbij gaat aan de complexiteit en onzekerheid die ook met deze mogelijkheid om CO2 te reduceren gepaard gaat.

Deze notitie is daarom een poging tot uitwerking van deze complexiteit en onzekerheid met als doel een completer beeld van CCS te ontwikkelen, zodat in de afweging welke maatregelen genomen kunnen worden ter reductie van de broeikasgasemissies de juiste afwegingen kunnen worden gemaakt.

We zullen ons hierbij richten op de Nederlandse context. Na een korte beschrijving van de keten zullen we ervaring, issues en oplossingen bespreken, alvorens enkele aanbevelingen over de inzet van CCS te doen.

Download het gehele rapport: CCS_Notitie