Greenpeace voerde jarenlang actie om de Noordzee te beschermen. We zijn een flinke stap dichterbij gekomen. Samen met de vissers, het bedrijfsleven, andere milieuorganisaties en de Rijksoverheid is het Noordzeeakkoord tot stand gekomen. We zijn er blij mee, maar zijn ook kritisch. We zetten de belangrijkste uitkomsten voor je op een rij.

Méér windenergie wordt eindelijk realiteit

Eén van de belangrijkste pijlers in de energietransitie is het opwekken van windenergie op zee. Dit is noodzakelijk om onze lampen te laten branden, onze auto’s duurzaam te laten rijden en onze industrie te vergroenen. Met dit akkoord worden belemmeringen om windparken te bouwen weggenomen, zonder dat het ten koste gaat van andere belangen, zoals een gezonde natuur op de Noordzee en perspectief voor vissers.

Maar liefst 40 keer meer bescherming op de noordzee

In 2030 is 12,5% van de Noordzee beschermd. Dat is een gebied maar liefst 40 keer zo groot  als nu. Deze bescherming is pure noodzaak om het ecosysteem van de Noordzee gezond te houden. Ecologisch belangrijke gebieden zoals het Friese Front worden volledig beschermd. Ook zal meer onderzoek naar de gezondheid van de Noordzee worden verricht, met als afspraak dat de bescherming wordt uitgebreid als dat nodig blijkt. Greenpeace zal hier scherp op letten en verwacht dat het beschermingspercentage in de nabije toekomst toeneemt.

Fonds om vissersvloot te verkleinen en te verduurzamen

De overgang voor vissers naar een kleinere vloot moet op fatsoenlijke manier gebeuren, die vissers perspectief biedt voor de toekomst. Voor hen komt er een goed gevuld transitiefonds, waardoor vissers kunnen stoppen of juist verduurzamen. Zo ontstaat een vloot die past bij de ruimte die overblijft als visgebied.

Gasboringen kunnen echt niet meer

Greenpeace is echter ook kritisch over delen van het akkoord; in tijden van klimaatcrisis moeten we zo snel mogelijk stoppen met fossiele brandstoffen. Daarom vinden wij het ongepast dat nieuwe gasboringen op de Noordzee gaan plaatsvinden. Want Nederland moet over naar 100% duurzame energie, zonder fossiele brandstoffen. Met dit akkoord gaan proefboringen plaatsvinden; ondertussen volgt onderzoek om te bepalen of de voorgestelde gaswinning in lijn is het met Parijs-akkoord. Mocht dit niet zo zijn, dan gaat de daadwerkelijke winning ook niet door.

Wat nu?

Dit Noordzeeakkoord is een zogenaamd onderhandelaarsakkoord; het plan bestaat uit afspraken voor de inrichting van de Noordzee voor de lange termijn. Het kabinet gaat dit akkoord nu voor de Tweede Kamer verdedigen. Ook zullen partijen dit plan voorleggen aan hun achterban, waarna het akkoord hopelijk definitief wordt en de uitvoer kan beginnen. Ondertussen loopt het Noordzee-overleg – waarmee dit akkoord tot stand is gekomen –  de komende jaren door, zodat wij gezamenlijk zorgen dat de doelen ook gehaald worden.