1. A játék szervezője és célja

A Greenpeace Magyarország Egyesület (1143 Budapest, Zászlós utca 54., továbbiakban Szervező) „Műanyagmentes július” elnevezésű játékot szervez. A játék szabályait a következők szerint határozza meg.

2. A játék ideje és helye

A játék 2020. július 1-től 2020. július 31. 23:00-ig, Magyarország területén kerül lebonyolításra, a Facebook és Instagram nevű közösségi oldalakon (https://www.facebook.com/greenpeace.hu/ és

https://www.instagram.com/greenpeacehu/) (a továbbiakban csak „a játék ideje“ és „a játék helye“).

3. Részvétel a játékban

3.1 A játékban Magyarország területén kézbesítési címmel rendelkező, 14 évesnél idősebb, természetes személy vehet részt, aki a 3.2. szerinti regisztrációval egyrészt hozzájárul az adatai kezeléséhez (6.6.), másrészt elfogadja e játékszabályzatot.

3.2 A résztvevő a www.facebook.com és/vagy www.instagram.com internetes oldalon feltölti a játékba nevezett fotóját/videóját, nyilvánossá és megoszthatóvá téve ezeket,  majd regisztrál a https://www.facebook.com/greenpeace.hu/ és/vagy az https://www.instagram.com/greenpeacehu/ oldalon közzétett, „Műanyagmentes Július” elnevezésű játékban, összekapcsolva a feltöltött és nyilvánossá tett fotót/videót a regisztrációval (regisztrált természetes személlyel vagy felhasználóval).

A játék kihívásainak teljesítését bemutató fényképet és/vagy videót tesz közzé az alábbiak közül legalább egy kategóriában:

Résztvevő akkor teljesíti a kihívást, ha a bevásárlást, vagy a napi városi életet, vagy pikniket, vagy összejövetelt műanyagmentesen bonyolítja le, és a műanyag helyettesítését környezetkímélő módon oldja meg, és mindezt fényképpel és/vagy videóval dokumentálja, vagy fényképpel/videóval dokumentáltan meggyőzött még egy embert a Műanyagmentes Július kihíváshoz való csatlakozásról.

A Résztvevő a kihívás teljesítését bemutató/dokumentáló fényképet és/vagy videót a Facebook és/vagy Instagram felületén maga teszi közzé a #műanyagmentesjúlius és #műanyagmenteskihívás hashtagek használatával. Facebook felületen történő közzétételnél megjelöli (betageli) a Greenpeace Magyarország Facebook-oldalát (https://www.facebook.com/greenpeace.hu/), Instagram felületen történő közzétételnél megjelöli (betageli) a Greenpeace Magyarország Instagram oldalát (https://www.instagram.com/greenpeacehu/).

3.3 A Résztvevő a játékban több poszttal is részt vehet a Facebook és az Instagram felületén is.

3.4 A játékban részt venni és nyerni csakis a játékfeltételek maradéktalan teljesítésével (hiánytalan regisztráció, a játékszabályzat elfogadása, az adatvédelmi szabályok elfogadása, szabályoknak megfelelő kép v. videó beküldése) lehet.  A feltételek teljesítésének elbírálása a Szervező feladata és joga.

4. A játék nyereményei, a játék menete, a nyertes meghatározásának mechanizmusa

4.1 Jelen játék nyereményei:

1 db Greenpeace-logóval ellátott vászontáska, 2 db Greenpeace-logóval ellátott bevásárlózsák, 1 db Greenpeace-logóval ellátott póló és 1 darab Greenpeace-logóval ellátott maszk.

A Résztvevő közvetlenül az e szabályzat 3.2 cikkében leírtak szerint töltheti fel a képet és/vagy videót. A győzteseket kategóriánként a játék szervezője által meghatározott zsűri választja ki. A zsűri az e szabályzat 3.2 cikkében felsorolt kategóriákon belül 1-1 nyertest választ ki, így 4 db nyertese lesz a játéknak az összes szabályosan játszó Résztvevő közül. A zsűri a játék egyes kategóriáin belül azt a résztvevőt díjazza, aki a műanyagmentesség kihívásának legteljesebben felel meg, a műanyagok használatának kiváltását gyakorlatiasan, eredeti módon oldja meg, a kihívás dokumentálása pedig ennek megfelelő.

5. A nyeremények átadása a nyertesnek

5.1 Szervező a pályázatok kiértékelését követően Facebook és Instagram bejegyzésben teszi közzé a játék nyerteseinek nevét (Facebook vagy Instagram felhasználói nevét) 2020. augusztus 10-ig. A nyerteseknek legkésőbb 2020. augusztus 31-ig kell jelentkezniük a játék eredményhirdetésének bejegyzésében megadott módon. Szervező a nyereményeket a nyertesek által a megadott postai címre juttatja el.

5.2 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a játékból kizárja azt a Résztvevőt, akivel kapcsolatban felmerül a játék eredményének közvetlen, vagy közvetett úton történő tisztességtelen befolyásolása, vagy akinek eljárása tisztességtelen, a jó erkölcsbe ütközik, a jó ízlést sérti. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ítélje oda, vagy ne adja ki a nyereményeket annak a nyertes Résztvevőnek, akivel kapcsolatban felmerül a játék szabályainak megszegése. Résztvevő felelősséget vállal a feltöltött adatokért (ideértve a fotót és videót is) helytáll azok jogszerűségéért.

5.3 Amennyiben a nyertessel nem sikerül kapcsolatba lépni, vagy a nyertes megtagadja a nyeremény átvételét, vagy bebizonyosodik, hogy a regisztrálása nem felel meg a játékszabályoknak, elveszti a nyereményre vonatkozó jogosultságát.

6. Záró rendelkezések

6.1 A Szervező nem felel az internethálózat, vagy más elektronikus eszköz közvetítésével történő adatátvitelnél bekövetkezett technikai problémákért. A Szervező nem felel a postai kézbesítés késedelméért, vagy annak meghiúsulásáért (pl. elveszett küldemény). Szervező nem felel a Résztvevő által megadott adatokért (ideértve a feltöltött fotót és videót is).

6.2 A résztvevő a játékban való részvétellel elfogadja a játék szabályait és vállalja azok betartását. A játékra a magyar jogszabályok érvényesek.

6.3 Szervező a Játékot felfüggesztheti vagy törölheti, ill. a játékszabályzatot módosíthatja egyszerű közleménnyel a Facebook üzenőoldalán indokolás és kártérítési kötelezettség nélkül. A szervező fenntartja magának a jogot a nyeremény más, hasonló típusú és értékében megfelelő nyereménnyel való helyettesítésére.

6.4 A játékban való részvétel ingyenes; a részvételért pénz, ill. a tárgynyeremény helyett pénz követelése kizárt. A résztvevő nem jogosult tárgynyeremény-cserét követelni. A Szervező nem felel olyan kárért, amit a résztvevő esetleg a játékban való részvétel, vagy a megszerzett nyeremény által szenved el. A nyeremény nettó nyeremény, utána az adót és közterheket Szervező fizeti meg.

6.5 A résztvevő a játékra történő regisztrálással hozzájárul ahhoz, hogy a nevét  ill. nyertessége esetén nyereményét (és ennek értékét) a Szervező közzétegye ill. promóciós célra felhasználhassa a játékkal / műanyagmentes kampánnyal kapcsolatban, de legfeljebb 2020. szeptember 30.-ig.; továbbá résztvevő a játékra történő regisztrálással hozzájárul ahhoz is, hogy Szervező közzétegye ill. promóciós célra felhasználja a feltöltött fotó/videót időbeli, térbeni és alkalomszám korlátozás nélkül, ellenérték fizetése nélkül, amivel Résztvevő egyben a fotó/videóra vonatkozó felhasználási jogokat is átengedi Szervező részére időben és térben korlátlanul, ellenérték fizetése nélkül.

6.6 A Résztvevő (vagy törvényes képviselője) a játékra történt regisztrálással hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációban megadott személyes adatait  Szervező, mint adatkezelő a játék lebonyolítása, ill. promóciós (kampány) céljából, ill. az ahhoz fűződő kötelezettségei teljesítéséhez és idejéig kezelhesse az Adatvédelmi szabályzata szerint. Szervező az adatok továbbadására nem jogosult. Résztvevő a nyilvántartott adatairól bármikor térítésmentesen tájékoztatást kérhet, az adatait térítésmentesen megváltoztathatja, vagy töröltetheti, amely kéréseknek Szervező a 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tesz eleget. Mindazonáltal Résztvevő tudomásul veszi, hogy adatai töröltetése esetén az esetleges nyeremény kézbesítése nem lehetséges. Jogorvoslati kérelemmel, panaszkezeléssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) lehet élni, vagy a lakóhely szerinti   bírósághoz lehet fordulni. Az adatok tárolását, kezelését Szervező a saját informatikai rendszerén keresztül biztosítja.

6.7 Kizárt a játékból a játék Szervezőjének minden dolgozója, a játék szervezésében a Szervezővel másképp együttműködő természetes személyek, valamint a fentebb említett összes személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója. Amennyiben egy ilyen kizárt személy a nyertes, a Szervező, a nyereményt – saját belátása szerint – a jelen szabályzat alapján következő, további Résztvevőnek adhatja, ill. más marketing- vagy jótékonysági célokra fordíthatja.

6.8 A szervező kijelenti, hogy a Facebook társaság és az Instagram közösségi platform e játékért nem felel, ill. hogy a Facebook társaság és az Instagram közösségi platform a játékot nem szponzorálja, nem támogatja vagy kezeli, s azzal nincs semmilyen kapcsolatban.

6.9 A teljes szabályzat a Greenpeace Magyarország weboldalán kerül közzétételre. Amennyiben bármely, a jelen játékot bemutató reklámanyagon feltüntetett, rövidített szabályzat és a játék oldalain közzétett, jelen teljes szabályzat szövege között eltérés van, a jelen teljes szabályzat az irányadó.

Kelt: Budapest, 2020.07.01.