Onderzoekcentrum B-WARE heeft in 2021 op verzoek van Greenpeace Nederland een rapport geschreven over o.a. de effecten van stikstof op de biodiversiteit, de mate van overschrijding van de kritische depositiewaarde (KDW) voor een aantal (zeer) gevoelige habitattypen en de ecologische status van een aantal kenmerkende stikstofgevoelige habitattypen (Bobbink, 2021). In deze rapportage is een “zwarte” lijst opgenomen waarin voor een groot aantal stikstofgevoelige habitattypen de urgentie voor stikstofreductie is ingeschat.

In aanvulling op dit rapport is vervolgens een analyse over de herstelbaarheid van een groot aantal stikstofgevoelige habitattypen ingeschat (Bobbink et al., 2022a) op basis waarvan een nieuwe urgentietabel is opgesteld, waarbij voor slecht herstelbare habitattypen de urgentie van stikstofreductie hoger is dan voor (tamelijk) goed herstelbare habitattypen. Op verzoek van de (door de overheid ingestelde) Taakgroep Ecologische Onderbouwing (TEO) is later een aanvullend rapport opgesteld voor een aantal extra stikstofgevoelige habitattypen en relevante leefgebieden (Tomassen et al., 2022). Dit heeft geleid tot een uitbreiding van de oorspronkelijke urgentielijst.

In september 2023 zijn de Nederlandse KDW’n bijgesteld (Wamelink et al., 2023) op basis van de in 2022 internationaal onderzoek. Greenpeace Nederland heeft aan Onderzoekcentrum B-WARE gevraagd om, naar aanleiding van de bijgestelde KDW’n, de urgentietabellen te updaten. Daarbij is ook besloten om in het afwegingskader gebruik te maken van recentere depositiegegevens (2021) in plaats van de voorheen gebruikte waarden (2018/’19). Daarmee is ook de startsituatie voor het vaststellen van de rode en oranje lijsten licht veranderd.