Actiepunten voor de actualisatie van de Uitvoeringsagenda Luchtvaartnota

In 2020 werd de Luchtvaartnota 2020-2050 gepubliceerd. Hierin zette het toenmalige kabinet uiteen hoe het de toekomst van de luchtvaart in Nederland zag. In februari 2022 kondigde minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat aan om voor het einde van het jaar de bijbehorende uitvoeringsagenda te actualiseren.

In de afgelopen twee jaar is er heel veel gebeurd. De desastreuze effecten van klimaatverandering worden steeds duidelijker, terwijl verduurzaming van de luchtvaart sterk achterblijft. Het stikstofprobleem werd steeds urgenter, terwijl Schiphol nog altijd geen natuurvergunning heeft. En vanwege juridisch onhoudbare problemen rondom geluidsoverlast, werd het aantal vluchten van en naar Schiphol voor vijf jaar gemaximeerd op 440.000. Verder werd duidelijk dat de arbeidsomstandigheden op de luchthaven onder de maat zijn. De problemen stapelen zich dus op. Hierdoor is de Luchtvaartnota op veel punten nu al achterhaald.

© Marten  van Dijl / Greenpeace

Natuur & Milieu, Greenpeace Nederland, Milieudefensie en de Natuur & Milieufederatie Noord-Holland vinden het van groot belang dat in de actualisatie van de uitvoeringsagenda ambitieuze en fundamentele maatregelen worden opgenomen. In dit stuk stellen wij daarom aan de hand van zeven thema’s 22 acties voor waarmee de luchtvaart meer én sneller kan verduurzamen.

Ten eerste vinden wij dat de klimaatdoelen voor de luchtvaart gebonden moeten worden aan het doel om de opwarming te beperken tot maximaal 1,5 graad, zoals opgenomen in het klimaatakkoord van Parijs. Ook moeten de doelen in de wet worden vastgelegd middels een CO2-plafond. Om onder dit CO2-plafond te kunnen opereren, zou beleid moeten worden opgesteld aan de hand van de energiebesparende principes van de Trias Energetica. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de gezondheid van omwonenden en werknemers van luchthavens gewaarborgd worden met maatregelen tegen geluidshinder en voor betere luchtkwaliteit.

Om de luchtvaart binnen de grenzen te laten opereren, is het nodig om de functie van de luchtvaart in Nederland te heroverwegen. Er is toekomstbestendig luchtvaartbeleid nodig dat voorziet in de behoefte aan connectiviteit van inwoners van Nederland en voor de Nederlandse economie. Dat samenwerking met Europese partners optimaliseert en dat ervoor zorgt dat de luchtvaart een eerlijk deel van de klimaat- en leefbaarheidsopgaven op zich neemt. Daarmee wordt duidelijkheid geboden aan de sector, die dan weet waar ze aan toe is, én worden problemen op gebied van klimaat, leefomgeving en arbeidsomstandigheden effectief het hoofd geboden.

download pdf