Het is de angst van velen die zich zorgen maken om de toekomst van onze planeet: een klimaatontkenner als Geert Wilders in het Torentje. Wat betekent het voor het klimaat en de natuur als het de PVV lukt een regering te vormen?

Wilders en klimaatverandering 

Allereerst deze inkopper: Geert Wilders is een klimaatontkenner. Het leefbaar houden van de planeet noemt hij een ‘klimaathobby’. In het verkiezingsprogramma van de PVV beweert hij dat we al jarenlang worden gewaarschuwd voor klimaatverandering, maar dat ‘geen van de rampscenario’s is uitgekomen’. Ondertussen zien we overal ter wereld de gevolgen van de klimaatcrisis: hitterecords, extreme weersomstandigheden en overstromingen. In Nederland hebben we alsmaar langere periodes van droogte en hitte.

Teken hier de petitie en eis dat het oplossen van de klimaatcrisis een stevige plek krijgt in het regeerakkoord.

En dit is pas het begin. De aarde is nu al 1,2 graden Celsius opgewarmd, ten opzichte van de pre-industriële tijd. Volgens wetenschappers van de VN stevenen we af op bijna 3 graden opwarming aan het einde van de eeuw. Bij zo’n hevige opwarming worden grote rampen nog waarschijnlijker, zoals het smelten van delen van de ijskappen van Groenland en Antarctica, met meters zeespiegelstijging tot gevolg. Grote delen van de wereld zullen onbewoonbaar worden door hitte en droogte. Volgens onder meer de Wereldbank zullen hierdoor meer dan 200 miljoen mensen op de vlucht slaan.

Ook dicht bij huis kunnen de gevolgen groot zijn. Het KNMI rekende onlangs verschillende scenario’s door voor Nederland. Als we veel CO2 blijven uitstoten, kunnen we te kampen krijgen met een zeer hoge zeespiegelstijging, hittegolven, droogte en extreem weer.

Klimaatwetenschappers van de VN geven ons nog enkele jaren om erger te voorkomen. Wilders slaat die waarschuwingen in de wind. De transitie naar schone energie die we in gang hebben gezet, wil hij zelfs terugdraaien. ‘Geen windturbines, geen zonneparken’, wel ‘kolen- en gascentrales’ en ‘gas- en oliewinning op de Noordzee’. Bedrijven die werken aan oplossingen wil hij dwarsbomen door klimaatsubsidies te stoppen. Daarnaast wil hij een streep zetten door het VN-klimaatakkoord, de nationale Klimaatwet intrekken en het Klimaatfonds schrappen.

Overstroming in Duitsland

Kan Wilders het klimaatbeleid stoppen?

Wilders kan het klimaatbeleid niet zomaar van tafel vegen. Bijna de helft van de Nederlandse uitstoot valt onder Europese regels. Zo is er een maximum voor hoeveel bepaalde bedrijfstakken mogen uitstoten. Daar kan Nederland niet plots lak aan hebben. Bovendien gelden in Nederland sinds de Europese Klimaatwet en de de historische klimaatzaak van Urgenda bindende uitstootregels, waaraan ieder kabinet zich moet houden.

Wilders mag dan zijn neus ophalen voor de klimaatcrisis, de Nederlandse bevolking neemt dit probleem wel degelijk serieus. Ruim driekwart maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Precies tien dagen voor de verkiezingen gingen maar liefst 85.000 mensen de straat op voor het klimaat en de natuur. Een meerderheid van de bevolking én een meerderheid van de Tweede Kamer is voor klimaatbeleid. En dat zijn zeker niet alleen maar progressieve natuurvrienden. Ook rechtsere partijen als de VVD, BBB en het NSC – waarvan het goed denkbaar is dat ze een coalitie zullen vormen met de PVV – willen zich houden aan de doelen die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs.

Logisch ook, want de energietransitie is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor onze portemonnee. De oorlog in Oekraïne heeft laten zien hoe snel de energiekosten kunnen stijgen als we afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen en de regimes die ze exporteren. En we zijn al op de juiste weg: stroom uit wind en zon wordt steeds goedkoper. Het is (letterlijk) oliedom om opnieuw in te zetten op fossiele energie, terwijl de alternatieven zoveel beter zijn voor mens, planeet én de economie.

Teken jij daarvoor de petitie ‘Geen klimaatontkenner in het torentje!’?

Partijen pleiten voor kernenergie

Hoewel de PVV vrijwel alleen staat in zijn klimaatontkenning, zijn er helaas ook andere partijen die aan belangrijke onderdelen van natuur- en klimaatbeleid willen tornen. Zo wil het NSC net als de PVV af van het Klimaatfonds, dat bedrijven helpt te verduurzamen. Als je wil dat bedrijven de omslag maken, moet je ze ondersteuning en zekerheid bieden. Bedrijven vragen hierom, ze zullen geen grote investeringen doen bij zwalkend overheidsbeleid.

Een ander heikel punt is dat alle potentiële coalitiepartijen zich uitspreken voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Zelfs als je de gevaren van kernenergie buiten beschouwing laat, gaan we met die energiebron het klimaat niet redden. De bouw van een kerncentrale duurt minimaal 10 jaar. Die tijd hebben we niet. We hebben nú schone energie nodig om de opwarming van de planeet tot 1,5 graad te beperken. En we hebben betere, goedkopere en veiligere alternatieven: zon en wind.

Het laatste kabinet dat nog écht in actie kan komen

We hoeven niet bang te zijn dat een coalitie met de PVV korte metten maakt met het Nederlandse natuur- en klimaatbeleid. Maar de partij kan wel op de rem trappen en staat stevigere maatregelen in de weg. En we hebben nou juist zo’n haast. Hoe langer we treuzelen, hoe radicaler we zullen moeten ingrijpen. Dat werd onlangs nog door een onafhankelijke Formatiewerkgroep bevestigd: Nederland heeft meer, niet minder klimaatbeleid nodig. Als het Wilders lukt om aan de macht te komen en te blijven, dan regeert hij ten minste van 2024 tot 2028. Het laatste kabinet dat nog op tijd in actie kan komen voor een leefbare planeet…

De klimaatcrisis is nu. Een sterk én rechtvaardig klimaatbeleid en natuurherstel blijven linksom of rechtsom noodzakelijk voor het leefbaar houden van de aarde. Teken nu en eis dat het oplossen van de klimaatcrisis een stevige plek krijgt in het regeerakkoord.

wilders klimaatverandering
Droogte in de landbouw in Europa.

Stikstofregels van tafel

Wilders wil de stikstofregels van tafel. Als hij zegt dat ‘boeren moeten boeren’, bedoelt hij dat het huidige landbouwsysteem gewoon op de oude voet door kan blijven gaan. Dat de natuur op omvallen staat is ‘bangmakerij’ over een ‘niet-bestaand stikstofprobleem’, staat in het verkiezingsprogramma van de PVV.

Het Nederlandse stikstoffonds dat de landbouw helpt te verduurzamen kan wat de PVV betreft dan ook worden geschrapt. En dat terwijl het stikstofprobleem onweerlegbaar is. Wetenschappers tonen keer op keer aan hoe slecht de Nederlandse natuur ervoor staat. Boswachters komen massaal in actie en natuurliefhebbers zien met lede ogen toe hoe de natuur steeds eentoniger en stiller wordt. 

Het terugdringen van de stikstofuitstoot is een keiharde noodzaak om de meest kwetsbare natuur, onze lucht, ons water en de biodiversiteit gezond te houden. En dat zijn allemaal ook randvoorwaarden voor onze voedselzekerheid. Wilders helpt boeren niet door het stikstoffonds te schrappen. Want als dit geld goed wordt besteed, geeft het boeren eindelijk de zekerheid waar ze om vragen. Boeren zijn ook niet geholpen met Wilders’ plannen om grote stikstofuitstoter Schiphol ‘ruim baan’ te geven en de maximumsnelheid op de snelweg te verhogen naar 140 kilometer per uur.

Kan Wilders stikstofbeleid schrappen?

Net als bij klimaatbeleid, is de stikstofuitstoot van EU-lidstaten aan internationale regels gebonden. Die regels heeft Nederland vele jaren aan zijn laars gelapt. Juist daarom moest de overheid de afgelopen jaren in actie komen, wat leidde tot een verhit maatschappelijk debat. Wilders mag maatregelen tegen stikstofvervuiling afdoen als ‘links-liberaal ideologisch beleid’, maar ook de PVV moet de komende jaren aan de bak. Daar moeten alle sectoren, ook de luchtvaart, verkeer en industrie, aan bijdragen. Voor de landbouw betekent dat een omslag naar ecologische landbouw, met minder dieren.

Nederland moet zich houden aan de Europese Habitatrichtlijn. Die schrijft voor dat alle EU-lidstaten goed zorg dragen voor de kwetsbare natuur in de zogenoemde Natura 2000-gebieden. Die verplichting verdwijnt niet zodra er een nieuw kabinet komt. Om dat doel te bereiken moet de stikstofuitstoot al voor 2025(!) drastisch omlaag en in 2030 zijn gehalveerd.

Feit is dat ook vorige kabinetten lang niet genoeg deden om de natuur te beschermen. Juist daarom is Greenpeace Nederland dit jaar naar de rechter gestapt. Die rechtszaak is – met het oog op een kabinet-Wilders – belangrijker en urgenter dan ooit. Een rechtszaak is het laatste redmiddel om de meest kwetsbare natuur te redden.

Laten we dit moment gebruiken om de strijd voor natuur en klimaat hernieuwde kracht te geven. De progressieve beweging moet harder werken dan ooit, want kijk wat er gebeurt als we niet verenigd zijn.

De klimaatcrisis is nu. Een sterk én rechtvaardig klimaatbeleid en natuurherstel blijven linksom of rechtsom noodzakelijk voor het leefbaar houden van de aarde. Teken nu en eis dat het oplossen van de klimaatcrisis een stevige plek krijgt in het regeerakkoord.

Geen klimaatontkenner in het torentje
Geen klimaatontkenner in het torentje

Geen klimaatontkenner in het torentje

Doe mee