De oplossing voor het stikstofprobleem: duurzame landbouw

De stikstofcrisis maakt pijnlijk duidelijk dat de landbouw zoals we die in Nederland kennen niet houdbaar is. Natuur, dieren en klimaat lijden onder de enorme vlees- en zuivelproductie. Langer wachten is geen optie: de ecologische omslag in de landbouw moet nu!

Ja, ik teken de petitie

De oplossing voor het stikstofprobleem

De stikstofuitstoot in Nederland is al bijna vijftig jaar te hoog. Door teveel stikstof raakt kwetsbare natuur steeds verder beschadigd en wordt de biodiversiteit aangetast.

De landbouw, met name de veehouderij, is goed voor zo’n 62% van de nationale stikstofuitstoot die neerslaat in de strikt beschermde natuur. Dit komt vooral door de enorme bergen mest van de miljoenen koeien, varkens en kippen in ons land.

Ecologische landbouw, met minder dieren, draagt bij aan de oplossing voor de natuurcrisis in Nederland. En dat niet alleen. Het helpt ook in de aanpak van de klimaatcrisis, dierenleed in de veehouderij en natuurverwoesting voor de productie van veevoer in landen als Brazilië.

Greenpeace-acties op het gebied van stikstof

  • Greenpeace werkt samen met vooroplopende boeren aan oplossingen voor duurzamere landbouw.
  • Samen met jou zetten we druk op de overheid om zowel de natuur te beschermen als boeren een eerlijk en duurzaam toekomstperspectief te bieden. Dus zet je handtekening voor de petitie voor duurzame landbouw!
  • Ook pleiten we ervoor dat bedrijven die jarenlang financieel hebben geprofiteerd van de industriële landbouw, zoals de Rabobank, supermarkten of veevoerfabrikanten, verplicht moeten bijdragen aan de oplossing. 
  • Wordt er toch aan de stikstofdoelen van het kabinet getornd? We bereiden een rechtszaak voor om – indien nodig – de overheid te dwingen zich aan haar eigen beloftes te houden.
  • Industrie, verkeer en de luchtvaart: alle grote uitstoters moeten bijdragen aan de oplossing. Greenpeace voert ook campagne voor duurzame verandering en minder uitstoot bij de andere vervuilers, bijvoorbeeld onze acties voor krimp van de luchtvaart.

Zo draag jij bij aan de omslag naar ecologische landbouw:

Toekomstbestendige landbouw

In 2021 hebben we samen veel druk gezet op de politiek en mét succes, want in het regeerakkoord werd door het kabinet maar liefst 25 miljard euro uitgetrokken om de natuurcrisis tegen te gaan. Maar met mooie plannen zijn we er nog niet, want de meest kwetsbare natuur staat op omvallen. Dus geen schijnoplossingen meer om stikstofuitstoot te beperken, maar werken aan een daadwerkelijk toekomstbestendige landbouw.👇🏽

🐄🐖🐓

Minder dieren (krimp van de veestapel)

👩🏽‍🌾

Omschakeling boerenbedrijven (met overheidssteun)

♻️

Kringlooplandbouw

Geen dure, technologische stalsystemen die niet genoeg milieuwinst opleveren

Tijdlijn natuurzaak

2021

5-12-2021

Coalitieakkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie

Het kabinet vervijfvoudigt (!) het bedrag om de natuurcrisis aan te pakken. Daardoor wordt er maar liefst 25 miljard euro uitgetrokken om onze landbouw en het landschap opnieuw in te richten. Deze en andere maatregelen maken dat de weg vrijgemaakt wordt voor een landbouwsector die beter is voor natuur, klimaat én voor de boer. Helaas zijn de plannen nog niet concreet uitgewerkt. Het is nog onzeker of ze voorkomen dat we de meest kwetsbare natuur verliezen.”

14-09-2021

Actievoerders op het dak van de Tweede Kamer

Actievoerders van Greenpeace klimmen op het dak van de nieuwe Tweede Kamer. “De politiek moet nu de natuurcrisis aanpakken. Dit is de laatste kans, anders zien wij geen andere uitweg dan het starten van een rechtszaak tegen de Staat. De natuurcrisis wacht op niemand”, zegt Greenpeace-directeur Andy Palmen.

03-09-2021

Vrijwilligers gaan de straat op voor #natuurweg-actie 

Om aandacht te vragen voor de natuurcrisis, veranderen vrijwilligers van Greenpeace in het hele land straatnaambordjes die de namen van kwetsbare plant- en diersoorten bevatten.

24-08-2021

Boeren ondersteunen sommatie

Acht Boerenorganisaties steunen de juridische eis van Greenpeace. Ze vragen de overheid om drastisch meer maatregelen te nemen tegen de hoge uitstoot van stikstof. 

5.000 mensen sturen een persoonlijke boodschap aan politici

5.000 mensen sturen een persoonlijke boodschap aan politici, met de oproep om de natuur beter te beschermen. Via maaktoekomst.nl worden natuurliefhebbers in Nederland opgeroepen hun persoonlijke boodschap naar Den Haag te sturen. 

23-08-2021

Nederlanders leren natuurschade herkennen

Greenpeace presenteert een Natuurschadegids. Deze gids maakt het mogelijk om in 7 bekende natuurgebieden natuurschade te leren herkennen.

08-07-2021

Natuurorganisaties maken vuist en plaatsen oproep in de krant

Greenpeace plaatst een paginagrote advertentie in de Volkskrant en het Algemeen Dagblad. Samen met 103 natuurliefhebbende organisaties wordt een oproep gedaan aan alle politici in Den Haag om de Nederlandse natuur te beschermen. Frits Spits spreekt erover in een radiocolumn op NPO Radio 1

21-06-2021

Campaigner Hilde-Anna de Vries neemt deel aan ronde tafel Tweede Kamer

Greenpeace neemt deel aan het Ronde Tafel Gesprek over de stikstofproblematiek in de Tweede Kamer. Hiervoor is een position paper opgesteld. Daarin staat de positie van Greenpeace t.a.v. de huidige aanpak van de stikstofproblematiek, de aanleiding van onze sommatie en een aantal handvatten waarmee de problematiek op een juridisch houdbare en integrale wijze kan worden aangepakt.

25-05-2021

Reactie op Versnellingsakkoord

Greenpeace Nederland, Milieudefensie en Mobilisation for the environment (MOB) reageren op het plan van LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland, Bouwend Nederland, Natuurmonumenten en Natuur & Milieu voor een hogere stikstofreductie in 2030.

“Dit plan is onvoldoende en doet bij lange na niet genoeg om verdere verslechtering van onze meest kwetsbare natuur te voorkomen. (…) Ecologische onderbouwing ontbreekt en het is een slap compromis om de vergunningverlening op gang te krijgen. De natuur is opnieuw de dupe.”

20-05-2021

Persconferentie

Greenpeace presenteert tijdens een persconferentie in Nieuwspoort de conclusies van het ecologisch onderzoek ‘Effecten van stikstofdepositie nu en in 2030′ en kondigt officieel  juridische stappen aan tegen de Nederlandse staat.

20-05-2021

Ondersteunende organisaties van sommatie

Vijf organisaties sluiten zich aan bij Greenpeace en ondersteunen de sommatie. SoortenNL, WNF, MOB, VogelBescherming en Milieudefensie.

20-05-2021

Greenpeace sommeert overheid en dreigt naar de rechter te stappen

De Europese Habitatrichtlijn, geïnitieerd om natuur te beschermen, wordt ondanks de recent aangenomen stikstofwet (nog steeds) door Nederland geschonden. Greenpeace dreigt daarom naar de rechter te stappen om een milieuvriendelijker stikstofbeleid af te dwingen. De overheid moet drastisch meer maatregelen nemen om de uitstoot van stikstof snel naar beneden te brengen.

‘Het is nu of nooit’ blijkt uit ecologisch rapport

Greenpeace presenteert ecologisch onderzoek ‘Effecten van stikstofdepositie nu en in 2030: een analyse. Hieruit blijkt dat de huidige wet en het onderliggende maatregelenpakket onvoldoende zijn om verslechtering van de meest kwetsbare natuur te stoppen. Volgens ecoloog Bobbink is er zelfs sprake van een zwarte lijst van habitats waarvoor het nu of nooit is.

15-05-2021

Greenpeace start petitie voor rechtszaak

Greenpeace start de petitie: Steun onze natuurzaak en pleit voor een regeerakkoord dat kwetsbare natuur in Nederland écht beschermt.”

2020

16-06-2020

Herziening MKBA Toekomstbestendige veehouderij 2030

Het Wereld Natuur Fonds en Greenpeace Nederland vragen Ecorys en Ethical Growth Strategies om een nieuwe doorrekening van het MKBA-model te maken met een gewijzigde termijn van 10 jaar. Voor behoud van stikstofgevoelige natuur in Nederland dient de Nederlandse stikstofdepositie in 2030 met 50% te zijn gereduceerd. 

24-04-2020

Kabinet houdt Nederland in stikstoflockdown

Het kabinet presenteert een set aan maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen en natuurherstel mogelijk te maken. Greenpeace waarschuwt: de voorgestelde stikstofreductie is te laag. Het biedt – in het beste geval – slechts de helft van de reductie die nodig is: 50% in 2030. Zo blijft de natuur achteruit gaan, komt de overheid de wettelijke verplichtingen niet na en blijft Nederland in een stikstoflockdown.

21-01-2020

Greenpeace presenteert onderzoek: ecologisch boeren haalbaar en betaalbaar 

De omslag naar ecologisch boeren is haalbaar en betaalbaar. Sterker nog: het levert de maatschappij jaarlijks gemiddeld ruim 1 miljard euro op. Dit blijkt uit onderzoek dat Greenpeace laat uitvoeren door adviesbureau Ecorys. De uitkomsten zijn samengevat in het plan Betaalbaar Beter Boeren.

2019

17-12-2019

 Tweede Kamer neemt spoedwet stikstof aan

De Spoedwet Aanpak Stikstof wordt door de Tweede Kamer aangenomen. Greenpeace stuurt, samen met andere natuur- en milieuorganisaties, deze position paper aan de Tweede Kamer.

04-10-2019

Kabinet presenteert plan stikstofproblematiek 

Een nieuw plan om de stikstofcrisis aan te pakken ligt op tafel. Greenpeace is enthousiast dat het kabinet stappen zet om uit de crisis te komen. Alle sectoren moeten hieraan een bijdrage leveren. 

Het is dé kans voor een omslag naar daadwerkelijk duurzame landbouw, waarbij boeren binnen de grenzen van klimaat en natuur werken. Maar het plan schiet tekort.  

De meest noodzakelijke maatregel ontbreekt: krimp van de veestapel. Door invloed en lobby van de agro-industrie draait de politiek hier al jaren omheen.   

29-05-2019  

Baanbrekende stikstofuitspraak Raad van State

De Raad van State oordeelt dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met de Europese natuurwetgeving. De overheid mag van de Raad van State voorlopig geen vergunningen meer uitgeven voor allerlei projecten die de stikstofuitstoot verhogen in de buurt van Natura 2000-gebieden.