Climate impacts of agriculture and mitigation potential

Het wereldwijde landbouwsysteem levert een grote bijdrage aan de verandering van het klimaat, zo blijkt uit het rapport ‘Cool Farming’.
Cover rapport ‘Cool Farming’

Omschrijving: De huidige akkerbouw en veeteelt zijn verantwoordelijk voor 17 tot 35 procent van de door de mens uitgestoten broeikasgassen, terwijl werkelijk duurzame landbouw juist een deel van de oplossing van het klimaatprobleem is. Door het bodembeheer en de bemesting van de akkers slimmer uit te voeren, wordt minder broeikasgas uitgestoten en kan er veel CO2 worden gebonden in de bodem.

Aantal pagina’s: 44

cool-farming-climate-impacts