Wij maken ons samen met Milieudefensie en Vogelbescherming Nederland zorgen over de huidige omvang en opzet van dit fonds. Om een wezenlijke
bijdrage te leveren aan de hoognodige omslag in de landbouw is een veel hoger budget nodig en een scherpere sturing op de transitie naar kringlooplandbouw.